Kiiminki

Yrit­tä­jän seu­ra­na on nyt jat­ku­va huoli

Ravin­­to­­la-alan yrit­tä­jät Kii­min­gin, Yli­kii­min­gin ja Yli-Iin alu­eel­la toi­vo­vat, että koro­nan aiheut­ta­ma poik­keus­ti­lan­ne jäi­si mah­dol­li­sim­man lyhyek­si ja nor­maa­lie­lä­mään pääs­täi­siin mah­dol­li­sim­man pian. Yli-iiläinen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vir­tu­aa­li­kirk­ko moni­puo­lis­tuu ja laa­je­nee vauhdilla

Juma­lan­pal­ve­lus­ta Oulun tuo­mio­kir­kos­ta kerään­tyi sun­nun­tai­na kat­so­maan ja kuun­te­le­maan Evan­­ke­­lis-lute­­ri­­lais­­ten seu­ra­kun­tien Virtuaalikirkko.fi ‑pal­ve­luun yli 10 000 hen­ki­löä. Luku oli tois­tai­sek­si ennätys.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Aktii­vi­nen per­he siir­tyi etäelämään

Kii­min­ki­läi­nen Saa­pun­gin per­he on nor­maa­lio­lois­sa hyvin aktii­vi­nen koi­ra­val­jak­kour­hei­lua har­ras­ta­va per­he, johon kuu­lu­vat van­hem­mat Rei­ma ja Kat­ja sekä tämän kevään abiturientti.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rak­kau­des­ta neu­lo­mi­seen syn­tyi neu­lon­ta­pii­ri Luotolaiset

Hai­luo­dos­sa kokoon­tu­van Tik­ku­röi­jy­pii­rin kii­min­ki­läi­nen “var­jo­ryh­mä” Luo­to­lai­set kokoon­tuu ker­ran kuu­kau­des­sa neu­lo­maan. Paris­ta­kym­me­nes­tä kii­­min­­ki­­läis- ja oulu­lais­nai­ses­ta koos­tu­va jouk­ko rat­koo yhdes­sä omia ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuli­pa­lo Joki­ran­nan koululla

Kii­min­gin Joki­ran­nan kou­lun raken­ta­mi­nen on eden­nyt aika­tau­lus­saan. Kou­lun har­jan­nos­ta­jai­sia oli tar­koi­tus viet­tää per­jan­tai­na, mut­ta ne siir­ret­tiin koro­na­vi­rus­ti­lan­teen takia tule­vai­suu­teen. Toinen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kos­ke­tus­ta ja läs­nä­oloa – Vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti Min­na Kor­pe­la halu­aa huo­mioi­da ihmi­sen kokonaisuutena

Halu kes­kit­tyä asiak­kaa­seen koko­nai­suu­te­na, aut­taa, kuun­nel­la, hoi­taa luon­non­mu­kai­ses­ti sekä olla läs­nä ja kos­ket­taa ajoi­vat tirin­ky­lä­läi­sen Min­na Kor­pe­lan oman vyö­hy­ke­te­ra­piay­ri­tyk­sen perustamiseen.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Digiä tutuk­si ver­tais­tuel­la Kiimingissä

Kun pal­ve­lut kar­kaa­vat lähiym­pä­ris­tös­tä digi­maa­il­maan, koke­vat monet ikäih­mi­set voi­mat­to­muut­ta uuden edes­sä. Pank­ki­pal­ve­lut, ter­­vey­­den- ja hyvin­voin­nin pal­ve­lut sekä pos­ti­kin monien muiden.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus