Täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta suun­na­taan hil­je­ne­viin lähiöihin

Haukiputaalla täydennysrakentamista suunnataan lähivuosina Haukiputaan itäpuolelle Simppulan alueelle ja Ukonkaivokselle. Uusista alueista Niittyholma Länsituulessa kasvaa edelleen.Haukiputaalla täydennysrakentamista suunnataan lähivuosina Haukiputaan itäpuolelle Simppulan alueelle ja Ukonkaivokselle. Uusista alueista Niittyholma Länsituulessa kasvaa edelleen.

Täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta pyri­tään edis­tä­mään voi­mak­kaas­ti ja ohjaa­maan väes­tö­ke­hi­tys­tä posi­tii­vi­seen suun­taan väes­tö­mää­räl­tään vähe­ne­vis­sä Oulun alu­een lähiöis­sä ja keskuksissa.

Näin lin­jaa Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen hyväk­sy­mä maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­ma (MATO) 2022–2026, jota esi­te­tään 28.2. kokoon­tu­van kau­pun­gin­val­tuus­ton hyväk­syt­tä­väk­si. Asun­to­tuo­tan­non lin­jauk­sen mukaan tavoit­tee­na on myös moni­puo­li­nen asun­to­tuo­tan­to kau­pun­gin eri osissa.

Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi ohjel­maan maan­käyt­tö­työ­ryh­män esit­tä­män lisäyk­sen, jon­ka mukaan Hau­ki­pu­taal­la oma­ko­ti­tuo­tan­toa pyri­tään ohjaa­maan täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen kaa­voil­la jat­kos­sa kes­kus­tan itä­osiin Kivi­kou­lun ja urhei­lu­ken­tän alu­eel­le sekä Simp­pu­lan ja Ukon­kai­vok­sen alueil­le. Näin voi­daan hyö­dyn­tää myös itä­osan kou­lu­jen kapa­si­teet­tia. Hau­ki­pu­taan itä­puo­lel­la sijait­see Hau­ki­pu­taan yhtenäiskoulu.

Vii­me vuo­si­na uudis­ra­ken­ta­mi­nen Hau­ki­pu­taal­la on pai­not­tu­nut län­si­puo­lel­le Hol­man alu­eel­le, ja lähi­vuo­si­na raken­ta­mi­nen sin­ne jat­kuu edel­leen­kin. Kau­pun­gin suun­ni­tel­mis­sa on jat­kos­sa kaa­voit­taa Kivi­kou­lun ja urhei­lu­ken­tän alue asuin­ra­ken­ta­mi­sel­le, kun­han myös Tor­pan­mäen urhei­lua­lu­een suun­ni­tel­mat ratkeavat.

Maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­man taus­tal­la on kau­pun­ki­stra­te­gia, jos­sa esi­te­tään, miten kau­pun­kia halu­taan kehit­tää vuo­teen 2026 men­nes­sä. Maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­mas­sa esi­te­tään suun­ni­tel­ma vii­den vuo­den asun­to­tuo­tan­nos­ta ja työ­paik­ka­ra­ken­ta­mi­ses­ta. Suun­ni­tel­maa päi­vi­te­tään kah­den vuo­den välein. Ase­ma­kaa­voi­tuk­sel­la vas­ta­taan kau­pun­gin kas­vun ja kehit­tä­mi­sen haas­tei­siin ja tue­taan aluei­den elin­voi­mai­suut­ta ja vetovoimaa.

Rivi- ja pien­ta­lo­tont­tien varan­toa on tar­jol­la koko kau­pun­gin alu­eel­la, eni­ten uusil­la asun­toa­lueil­la ja kaik­kein eni­ten Hiuk­ka­vaa­ras­sa. Kau­pun­gin oma­ko­ti­tont­ti­va­ran­to sijoit­tuu pää­osin uusil­le asui­na­lueil­le. Oulun­sa­los­sa, Yli­kii­min­gis­sä ja Yli-Iis­sä kau­pun­gin tont­ti­va­ran­to koos­tuu lähes yksi­no­maan omakotitonteista.

Oma­ko­ti­ta­lo­ja arvioi­daan val­mis­tu­van vuo­sit­tain 350 kap­pa­let­ta. Kau­pun­gin vuo­tuis­ta oma­ko­ti­tont­tien luo­vu­tus­mää­rää nos­te­taan ohjel­ma­kau­del­la mal­til­li­ses­ti 130:sta 150:een. Mer­kit­tä­vä osa per­hea­sun­nois­ta val­mis­tuu yhtiö­muo­toi­siin erillispientaloihin.

Yli­kii­min­gis­sä ja Yli-Iis­sä on kaa­voi­tet­tui­na suu­reh­ko­ja jopa noin 2 000 m 2:n kokoi­sia oma­ko­ti­tont­te­ja. Yksi­tyis­ten omis­ta­mia raken­ta­mat­to­mia oma­ko­ti­tont­te­ja on val­miin kun­nal­lis­tek­nii­kan pii­ris­sä tasai­ses­ti kau­pun­gin eri alueil­la 700 kap­pa­let­ta. Eten­kin Kii­min­gis­sä, Hau­ki­pu­taal­la, Yli­kii­min­gis­sä ja Yli-Iis­sä yksi­tyis­ten omis­ta­mat raken­nus­pai­kat täy­den­tä­vät kau­pun­gin kaa­voi­tet­tu­jen oma­ko­ti­tont­tien tarjontaa.

Kau­pun­gin omis­ta­mia ker­ros­ta­lo­tont­te­ja Ran­ta­poh­jan alu­eel­la on Hau­ki­pu­taal­la ja Jäälissä.

Oma­ko­ti­ta­lo­ja arvioi­daan val­mis­tu­van vuo­sien 2022–26 aika­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la seu­raa­vas­ti: Yli-Ii 2, Hau­ki­pu­das Keis­ka 20 ja Niit­ty­hol­ma 38, Mar­tin­nie­mi Vah­to­la 5, Kivi­nie­men Leton­ran­ta 40, Pate­nie­men­ran­ta 35, Kii­min­ki Hako­mä­ki 10, Hie­ta-aho I ja II molem­piin 14, Jää­lin Näp­pä­rin­kan­gas 19 ja Yli­kii­min­gin Vesa­la 2.

Eni­ten tont­te­ja Oulus­sa luo­vu­te­taan Poh­jois-Rita­har­jun alu­eel­ta ja Hiuk­ka­vaa­ras­ta. Kau­pun­gin­hal­li­tus nos­ti Hiuk­ka­vaa­ran tont­ti­mää­rää 20:sta 30:een tont­tiin vuo­des­sa kuten MATO-työ­ryh­mä oli esit­tä­nyt, vaik­ka tar­kas­tel­ta­va­na oli myös vaih­toeh­to, että alu­een kas­vua hillitään.

Rivi- ja pien­ta­lo­ra­ken­ta­mi­ses­sa Pate­nie­men Saha­tiel­le on arvioi­tu val­mis­tu­van yli 200 asun­toa. Rivi­ta­lo­ja arvioi­daan val­mis­tu­van suun­ni­tel­ma­kau­del­la myös muun muas­sa Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­maan, Kel­lon kes­kus­taan ja Leton­ran­taan, Kii­min­gin Hie­ta-Ahoon, Hon­ki­maal­le, Hako­mä­keen ja Jää­lin Näp­pä­rin­kan­kaal­le ja Rita­har­jun pohjoisosaan.

Ker­ros­ta­lo­ja arvioi­daan raken­net­ta­van Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon kes­kus­toi­hin, Pate­nie­men ran­taan, Kii­min­gin Ahon­kan­kaal­le ja Jää­lin keskukseen.

Oulun maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­mas­sa on otet­tu huo­mioon pal­ve­lut ja infra­struk­tuu­ri sekä pyrit­ty näi­den täy­si­mää­räi­seen hyö­dyn­tä­mi­seen. Asun­to­tuo­tan­non sijoit­ta­mi­sel­la halu­taan tukea jouk­ko­lii­ken­teen kehit­tä­mis­tä ja mini­moi­da pal­ve­lu­verk­koon tar­vit­ta­via investointeja.