Osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin annet­tiin ennä­tys­mää­rä ideoita

Oulun kau­pun­gin osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin annet­tiin yhteen­sä 237 ide­aa. Mää­rä lähes tuplaan­tui vii­me vuo­des­ta, jol­loin ideoi­ta tuli 125.

Oulu­lais­ten ideoi­mil­le ja äänes­tyk­sen voit­ta­neil­le ehdo­tuk­sil­le on tänä vuon­na jaos­sa 70 000 euroa. Ideoi­ta oman alu­een ja koko kau­pun­gin kehit­tä­mi­sek­si kerät­tiin Osal­lis­tu Oulu ‑sivus­tol­la, mis­sä voi yhä tutus­tua kaik­kiin annet­tui­hin ideoihin.

Seu­raa­vak­si kaik­ki toteut­ta­mis­kel­poi­set ideat jat­ko­ke­hi­te­tään äänes­ty­seh­do­tuk­sik­si yhdes­sä kau­pun­gin asian­tun­ti­joi­den ja eri toi­mi­joi­den kans­sa. Kehit­tä­mi­sen päät­teek­si jokai­sel­le ideal­le luo­daan äänes­tys­tä var­ten budjetti.

Lisäk­si kau­pun­ki vas­taa Osal­lis­tu Oulu ‑sivus­tol­la kaik­kiin ideoi­hin, myös nii­hin, jot­ka eivät ole toteut­ta­mis­kel­poi­sia äänestysehdotuksiksi.

Myö­hem­min kevääl­lä oulu­lai­set päät­tä­vät äänes­tä­mäl­lä, mit­kä ehdo­tuk­set toteu­te­taan. Äänes­tys­tu­lok­sen perus­teel­la kau­pun­ki toteut­taa vuo­den 2022 aika­na eni­ten ääniä saa­neet ehdo­tuk­set, jot­ka mah­tu­vat 70 000 euron budjettiin.