Kiiminki

Dia­ko­nian avus­tet­ta­vien mää­rä on ollut nor­maa­lia vuot­ta suurempi

Talou­del­lis­ta sekä hen­kis­tä apua tar­vit­se­vien mää­rä on tämän vuo­den poik­keus­o­lois­sa kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti myös Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­sa. Lähes vii­koit­tain tulee puhe­lui­ta koko­naan uusil­ta avun tar­vit­si­joil­ta. Dia­ko­ni Erja Haho ker­too ilah­tu­neen­sa sii­tä, että samaan aikaan myös yksi­tyis­ten lah­joi­tus­ten mää­rä on kas­va­nut merkittävästi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­gin kirk­koon pää­see hil­jen­ty­mään aattona

Kii­min­gis­sä kirk­ko­her­ran sijai­se­na toi­mii vuo­den vaih­tee­seen saak­ka Sei­ja Helo­maa, joka kuvai­lee pian taak­se jää­vää sijai­sen pes­tiä kiin­nos­ta­vak­si haas­teek­si ja näkö­ala­pai­kak­si. Tänä vuon­na jou­lun aika on tuot­ta­nut eri­tyis­tä pään­vai­vaa muut­tu­vien koro­naoh­jeis­tus­ten muo­dos­sa. Seu­ra­kun­nan jou­lun eri tapah­tu­mat sekä pyhien juma­lan­pal­ve­luk­set toteu­te­taan nyt vir­tu­aa­li­ses­ti, ilman läs­nä ole­vaa seurakuntaa.

Lue lisää

D‑vitamiinilisää suo­si­tel­laan iäk­käil­le ja ris­ki­ryh­mil­le – Roko­tuk­sia suunnitellaan

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian aika­na suo­si­tel­laan D‑vitamiinilisää ikään­ty­neil­le ja eri­tyis­ryh­mil­le. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män joh­ta­va lää­kä­ri, yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen ker­too, että Poh­­jois-Suo­­meen on annet­tu D‑vitamiinilisäsuositus…
Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­va valmistui

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­van, joka ohjaa alu­een tule­vaa maan­käyt­töä. Osay­leis­kaa­vaa esi­te­tään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si. Osayleiskaavassa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koro­na­suo­si­tuk­sia jat­ket­tu koko Poh­jois-Poh­jan­maan alueella

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä lin­ja­si tiis­tai­na, että alu­eel­la voi­mas­sa ole­via suo­si­tuk­sia jat­ke­taan maa­nan­tai­hin 18.1.2021 saak­ka. Vaik­ka tar­tun­to­jen mää­rä on ollut hie­man las­kus­sa, ei vie­lä ole aika huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta. Eri­tyi­ses­ti jou­lun ja vuo­den­vaih­teen viet­toon toi­vo­taan koro­na­tur­val­lis­ta juhlamieltä.