Kiiminki

Jänis­rut­toa ei ole vie­lä ilmennyt

Luon­nos­sa liik­ku­jat ovat teh­neet muu­ta­mia havain­to­ja kuol­leis­ta jänik­sis­tä ja rusa­kois­ta. Huol­ta on aiheut­ta­nut epä­luu­lo, ovat­ko eläi­met kuol­leet jänis­rut­toon ja onko ihmi­sil­lä tar­tun­ta­vaa­raa.– Pika­ky­se­lyn perus­teel­la jänis­rut­toa ei ole Oulun seu­dul­la ilmen­nyt vie­lä ihmi­sil­lä, ker­too apu­lai­sy­li­lää­kä­ri Jus­si Piuva.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Har­ras­tuk­ses­ta tuli työ – Kar­len Khan­jy­an aloit­ti auto­kor­jaa­mo­y­rit­tä­jä­nä Kiimingissä

Kii­min­gis­sä Kuusa­mon­tien var­rel­la sijait­se­vas­sa auto­kor­jaa­mos­sa on vuo­sien jäl­keen uusi yrit­tä­jä. Oulu­lai­nen Kar­len Khan­jy­an aloit­ti tou­ko­kuun lopus­sa, kun edel­li­nen yrit­tä­jä lopet­ti. Kii­min­gin Auto­huol­to­na tun­net­tu kor­jaa­mo muut­tui KK Autoksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

70 vuot­ta: Pir­jo Sei­te­ri on jär­jes­tö­työn monitoiminainen

Pir­jo Sei­te­ri muis­taa edel­leen elä­väs­ti ensim­mäi­set tun­nel­man­sa Kii­min­gis­sä. Oli 80-luvun alku­puo­li, ja hän puk­ka­si pien­tä Lee­na-tytär­tään las­ten­rat­tais­sa pit­kin koi­te­lin­kos­ken­tien reu­naa poh­tien, että tulee­ko­han elä­mäs­tä itsel­le vie­raas­sa kun­nas­sa yhtään mitään. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vie­ras­la­jit kuriin torjuntatalkoilla

Suo­men luon­toon levin­nei­tä kas­vi­vie­ras­la­je­ja pyri­tään tor­ju­maan nyt hana­kas­ti. Kesä­kuus­sa val­tio­neu­vos­to jul­kai­si oman ase­tuk­sen­sa vie­ras­la­jeis­ta aiheu­tu­vien ris­kien hal­lin­nas­ta, ja samaan aikaan hai­tal­lis­ten vie­ras­la­jien lis­tal­le pää­tyi­vät komea­lu­pii­ni ja kurt­tu­ruusu. Hai­tal­lis­ten vie­ras­la­jien luet­te­los­ta löy­ty­vät myös esi­mer­kik­si jät­ti­put­ki ja jättipalsami.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­gin ja Yli-Iin väli­nen tie­työ val­mis­tuu aikataulussa

Vii­me kesä­nä käyn­nis­ty­neet maan­tien 849 paran­nus­työt Kii­min­gin ja Yli-Iin välil­lä ovat edel­leen käyn­nis­sä. Maan­tiel­lä on rei­lun vuo­den ajan käyn­nis­sä ollei­den paran­nus­töi­den aika­na pie­nen­net­ty tien pin­nan kor­keus­e­ro­ja ja teh­ty leven­nyk­siä. Myös alu­een sil­to­ja on uusit­tu ja levennetty. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suk­set nau­laan — Tee­mu Huh­ta­la jät­tää kisaladut

Kii­min­ki­läis­läh­töi­nen Tee­mu Huh­ta­la on edus­ta­nut Suo­mea ampu­ma­hiih­don maa­jouk­ku­ees­sa ja hiih­tä­nyt itsel­leen MM-mita­­lien lisäk­si usei­ta Suo­men mes­ta­ruuk­sia. Nyt 24-vuo­­tias urhei­li­ja on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Luvat­ta sutais­tut graf­fi­tit har­mit­ta­vat — teki­jän kiin­ni­saan­ti tuuripeliä

Graf­fi­tit, eli sei­niin tai mui­hin jul­ki­siin raken­nel­miin maa­la­tut teks­tit ja kuvat aiheut­ta­vat har­mi­tus­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Graf­fi­ti­ha­vain­non teki muun muas­sa Come On Fit ‑kun­to­sa­lia Kii­min­gis­sä pyö­rit­tä­vä Jas­ka Ilves­luo­to, joka huo­ma­si muu­ta­ma viik­ko sit­ten kun­to­sa­lin­sa sei­nään ilmaan­tu­neen vaa­lean­har­mai­ta koukeroita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Dro­net vei­vät valo­ku­vaa­jan mennessään

Jar­mo Hal­me pur­kaa tot­tu­nein ottein val­koi­ses­ta sal­kus­ta dro­nen, eli kau­ko-ohjat­ta­van kop­te­rin, ja sen ohjai­men. Hän ottaa kop­te­rin alla ole­vas­ta kame­ras­ta suo­juk­sen irti ja aset­taa mat­ka­pu­he­li­men­sa ohjai­mes­sa ole­vaan teli­nee­seen. Hal­me vetää vivuis­ta peu­ka­loil­laan, ja kop­te­ri surah­taa ilmaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mopon­ras­saus ei kiin­nos­ta­nut Kii­min­gin nuoria

Oulun kau­pun­gin kier­tä­vä mopon­ras­saus­pa­ja vie­rai­li tiis­tai­na Kii­min­gis­sä. Mopon­ras­saus­pa­jaa kier­rä­te­tään Oulun alu­eel­la paket­ti­au­tol­la, johon on las­tat­tu­na kaik­ki kor­jaus- ja huol­to­töi­hin tar­vit­ta­vat väli­neet ja työ­ka­lut. Nuo­ril­le on tar­jol­la myös ohjaus­ta huol­to­töi­den tekoon. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Myö­tä­tuul­ta purjeisiin

Kii­min­gin lukios­ta val­mis­tui tänä kevää­nä 50 uut­ta yli­op­pi­las­ta. Kaik­ki­aan lukios­ta on nyt val­mis­tu­nut 2 585 yli­op­pi­las­ta. Kii­min­ki on ollut edelläkävijänä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus