Kiiminki

Kau­pun­gin osal­li­suus­toi­min­ta etsii uusia uria – Alu­eel­li­set puheen­joh­ta­jat toi­vo­vat omia asu­ka­sil­to­ja sekä koordinaattoreita

Oulun suur­alueil­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la huo­les­tut­tiin, kun itäi­sen alu­een eli Yli­kii­min­gin, Kii­min­gin, Jää­lin ja Yli-Iin osal­ta pois­tui kau­pun­gin orga­ni­saa­tios­ta alu­eel­li­nen kun­ta­lais­koor­di­naat­to­ri. Yhtei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Lauk­ka rau­hoit­te­lee, että mitään syy­tä huo­leen ei ole. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin poh­ja­ve­sien hyö­dyn­tä­mis­tä sel­vi­te­tään – Vii­ni­vaa­ran poh­ja­ve­si­hank­keen lupa­pää­tös tulos­sa kesään mennessä

Oulun Vesi on tilan­nut Afry Oy:ltä Hau­ki­pu­taan poh­ja­ve­si­sel­vi­tyk­sen. Sel­vi­tys­työs­sä sel­vi­te­tään Hau­ki­pu­taan poh­ja­ve­sien hyö­dyn­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia kan­ta-Oulun poh­joi­so­sien veden­ja­ke­lun tur­vaa­mi­seen häi­riö­ti­lan­tees­sa sekä mah­dol­li­suu­det kan­ta-Oulun ver­kos­ton kaut­ta tur­va­ta Hau­ki­pu­taan veden­saan­ti häiriötilanteessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hei­nä­väen kuva on otet­tu Kiimingissä

Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tiin tors­tai­na 14.1. van­ho­ja kuvia Museo­vi­ras­ton kokoel­mis­ta. Muka­na oli Samu­li Pau­la­har­jun otta­ma kuva, jos­sa hei­nä­vä­ki ylit­tää suo­ta suo­por­tai­ta pit­kin vuon­na 1913. Museo­vi­ras­ton tie­dois­sa ker­ro­taan kuvan ole­van otet­tu Yli­kii­min­gis­sä. Kii­min­ki­läi­nen Eila Riek­ki ker­too, että kuva on kui­ten­kin otet­tu Kii­min­gis­sä. Hänel­lä itsel­lään­kin on kysei­nen kuva, jos­sa on muka­na myös kuvan hen­ki­löi­den nimet. Ensim­mäi­se­nä jonos­sa on Rie­kin pap­pa Kus­taa Adolf Grön­lund. Hänen peräs­sään tule­vat Jus­si Kois­ti­nen, Lyy­ti Koleh­mai­nen ja Lin­da Bark­man.

Lue lisää

Kor­jaus

Kii­min­ki­läi­sen Heik­ki Saa­re­lan jul­kai­se­man levyn “Tie­dän sun saa­pu­van” nimik­ko­kap­pa­leen on sävel­tä­nyt Jus­si Rasin­kan­gas.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koi­te­lin alu­een suun­nit­te­luun hae­taan jatkoaikaa

Go Arc­tic Oy valit­tiin huh­ti­kuus­sa 2018 Koi­te­lin alu­een kehit­tä­mi­sen toteut­ta­jak­si. Go Arc­tic hakee varausa­jal­le jat­koa vuo­den 2021 lop­puun saak­ka, joh­tuen koro­na­pan­de­mian aiheut­ta­mas­ta tilan­tees­ta. Jat­koa­jan saa­des­saan yri­tyk­sel­lä on tar­koi­tus esi­tel­lä tar­kem­mat suun­ni­tel­mat pro­jek­tis­ta vuo­den 2021 lopussa.Gal­le­ria Jau­hiai­ses­sa vuo­den makein näyttely

Kii­min­ki­läis­läh­töi­sen Tot­ti Kor­puan ja Sul­ka­val­la syn­ty­neen Saa­ra Koleh­mai­sen yhteis­näyt­te­ly Kark­ki-ark­ki on näh­tä­vil­lä Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa 14.1.–6.2. Näyt­te­ly on epäi­le­mät­tä gal­le­rian vuo­den makein ja tem­pai­see kat­se­li­jan mukaan kark­kien maailmaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausUpei­ta pipa­ri­luo­muk­sia Kiimingistä

Joki­ran­nan kou­lun vii­mei­set pipa­ri­luo­muk­set oli­vat vuon­na 2020 toi­nen tois­taan upeam­pia. Seit­se­män­nen luo­kan oppi­laat valit­si­vat äänes­tä­mäl­lä par­haak­si ysi­luok­ka­lais­ten töis­tä Maja­kan, jon­ka teki­vät ovat Iida Kont­ti­la, Tiia Ant­ti­la, Pih­ka Pura­nen ja Nel­la Leh­to­la.


Tilaon­gel­mis­ta huo­li­mat­ta Oulun polii­si­lai­tok­sel­la menee hyvin, sanoo uusi polii­si­pääl­lik­kö Mika Hei­ni­lä – Lisä­vah­vis­tus­ta har­vaan asu­tul­le alu­eel­le, lähi­po­lii­si­toi­min­taa ja polkupyöräpoliiseja

Oulun ja Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­mien sisäil­maon­gel­mis­ta joh­tu­vat toi­mi­ti­laon­gel­mat oli­vat Mika Hei­ni­läl­lä hyvin tie­dos­sa, kun hän aloit­ti Oulun polii­si­lai­tok­sen polii­si­pääl­lik­kö­nä elo­kuus­sa. Hän oli viras­sa ensin kol­men kuu­kau­den sijai­suu­den, jon­ka jäl­keen hänet valit­tiin mar­ras­kuun alus­ta vii­den vuo­den mää­rä­ai­kai­seen virkaan.