Suo­mi hil­je­nee, kylät herää­vät

Usein sano­taan, että Suo­mi hil­je­nee kesäi­sin, kan­sa vetäy­tyy mökeil­leen kalas­ta­maan ja pais­ta­maan mak­ka­raa tai Kana­rian­saa­ril­le pal­vo­maan aurin­koa. Edus­kun­nas­sa ei tapah­du mitään, säh­kö­pos­tiin tulee pelk­kiä auto­maat­ti­sia loma­vas­tauk­sia ja man­sik­ka­rasian pai­no ylit­tää uutis­kyn­nyk­sen val­ta­me­dias­sa. Tun­tuu, että aika­kin liik­kuu joten­kin hitaam­min. Loma­lai­sil­la ei ole kii­re mihin­kään, vii­kon aika­na pois­tu­taan kotoa ehkä ker­ran kaup­paan. Olen kui­ten­kin huo­man­nut, että vaik­ka Suo­mi saat­taa kesäl­lä nukah­taa, herää­vät kylät sen sijaan eloon.

Kesä­ta­pah­tu­mia on ruuh­kak­si asti, jokai­seen alu­een tapah­tu­maan ei mei­naa ehtiä edes pai­kal­le. On fes­ta­ria, toria, SM-kisaa, näy­tel­mää, kon­sert­tia ja pyö­räi­lyä. Eihän näin suur­ta tapah­tu­ma­mää­rää ole minään muu­na vuo­den­ai­ka­na. Kenel­lä edes oli­si arke­na täl­lai­seen aikaa?

Suo­mes­sa kesä on tun­ne­tus­ti lyhyt ja sii­tä on otet­ta­va kaik­ki irti. Jokai­seen tapah­tu­maan tus­kin kukaan ehtii, eikä tar­vit­se­kaan. Lomal­la on ihan ok istua koko päi­vä pir­tis­sä ja kat­soa lef­faa, vaik­ka ulko­na pais­tai­si aurin­ko ja toril­la oli­si mark­ki­nat. 

Moni viet­tää­kin tänä vuon­na suu­ren osan lomas­taan tv:n ääres­sä. Fudik­sen MM-kiso­ja seu­ra­taan mones­sa kodis­sa, vaik­ka Suo­mea ei peli­ken­täl­lä näe edes vil­leim­mis­sä unis­sa. Mie­les­tä­ni on hie­noa, että laji kiin­nos­taa, vaik­kei koti­maa menes­ty­kään. MM-kisat ovat koko maa­il­man kokoi­nen kesä­ta­pah­tu­ma.

Se, mihin kaik­keen aika lomal­la riit­tää on itses­tä kiin­ni. Pai­kal­li­sis­sa tapah­tu­mis­sa kan­nat­taa kui­ten­kin käy­dä, kun nii­tä ker­ran­kin on tar­jol­la. Jos jokai­nen kylä­läi­nen ehtii edes yhteen tapah­tu­maan kesäs­sä, on se jo tar­peek­si tuo­maan kyläl­le lii­ket­tä.

inkeri.harju(at)rantapohja.fi