Perä­me­ri Chal­len­ge – seik­kai­lu­ki­sa tulee taas

Palaverin paikka. Joni Jääskeläinen (oik.), Heikki Grekelä ja Jukka Tienhaara pohtimassa Perämeri Challenge -kisan järjestelyjä. Seikkailukisa järjestetään 5. kerran ja nyt Virpiniemessä. Ilmoittautuminen päättyy 30.4.

Haukipudas–Ii–Yli-Ii–Oulu -akse­lil­la on jär­jes­tet­ty seik­kai­lu­ki­sa jo nel­jä­nä kevää­nä peräk­käin nimel­lä Kärk­käi­nen Chal­len­ge. Seik­kai­lu­ki­sa tulee taas, mut­ta hie­man uudel­la kon­sep­til­la ja nimel­lä Perä­me­ri Chal­len­ge. Kisat jär­jes­te­tään nyt Vir­pi­nie­mes­sä Perä­me­ren huu­deil­la lau­an­tai­na 19.5.

Seik­kai­lu­ki­san jär­jes­te­lyis­tä vas­taa­vat edel­leen tutut mie­het Heik­ki Gre­ke­lä, Juk­ka Tien­haa­ra ja Joni Jääs­ke­läi­nen. Kai­kil­la heil­lä on suun­nis­tus- ja muu­ta urhei­lu­taus­taa, mut­ta ennen kaik­kea myös hur­jaa seik­kai­lu­miel­tä.

Koko päi­vän kes­tä­vän kisan jär­jes­tä­mi­nen reit­tei­neen ja teh­tä­vi­neen on iso urak­ka. Niin iso, että vii­me kisan jäl­keen mie­het jopa miet­ti­vät, että oli­ko tämä täs­sä.  Mut­ta kun kevät alkaa teh­dä tulo­aan, seik­kai­lu­mie­li herää ja suo­sit­tu ja odo­tet­tu kisa on taas saa­ta­va pys­tyyn.

Heik­ki Gre­ke­lä vas­taa chal­len­gen rei­teis­tä rata­mes­ta­ri­na, Juk­ka Tien­haa­ran kon­tol­la on muun muas­sa ajan­ot­to ja Joni Jääs­ke­lä vas­taa yhteyk­sis­tä ja kil­pai­lun val­von­nas­ta.

Jär­jes­tä­jät odot­ta­vat tämän­vuo­ti­seen kisaan vähin­tään 50 jouk­kuet­ta eli 100–150 osa­not­ta­jaa. Kos­ka teh­tä­vä­ras­tit, kil­pai­lu­ma­te­ri­aa­lien teke­mi­nen ja muut jär­jes­te­lyt ovat riip­pu­vai­sia osa­not­ta­ja­mä­ris­tä, ilmoit­tau­tu­mi­nen kisaan päät­tyy 30.4. Jäl­ki-ilmoit­tau­tu­mi­nen on mah­dol­lis­ta tämän­kin jäl­keen, mut­ta koro­te­tul­la osan­ot­to­mak­sul­la.

Vir­pi­nie­mi läh­tö- ja maa­li­paik­ka­na on mitä ihan­teel­li­sin. Seik­kai­li­jat kisaa­vat Perä­me­ren tun­tu­mas­sa ja pää­asias­sa enti­sen Hau­ki­pu­taan kun­nan alu­eel­la. Tark­kaa aluet­ta ei vie­lä pal­jas­te­ta, ja reit­tien “kel­lo­tus” on vie­lä kes­ken. Heik­ki Gre­ke­läl­le Hau­ki­pu­taan alu­een maas­tot ovat entuu­des­taan erit­täin tut­tu­ja.

Seik­kai­lu­ki­san idea­na on, että  sii­hen sisäl­tyy eri laje­ja sar­jas­ta riip­puen kuten  pyö­räi­lyä, juok­sua, rul­la­luis­te­lua ja melon­taa. Lisäk­si mat­kan var­rel­la on yllä­tyk­sel­li­siä teh­tä­vä­osuuk­sia.

Vii­me kevää­nä kisa­kes­kuk­se­na oli Kie­rik­ki Yli-Iis­sä. Yhte­nä teh­tä­vä­nä oli val­mis­taa koru kivi­kau­ti­ses­sa kyläs­sä. Osa teh­tä­vis­tä on lii­kun­nal­li­sia.

– Usein nämä yllä­tyk­sel­li­set ras­ti­teh­tä­vät voi­vat tuo­da suu­rim­mat aikae­rot jouk­kuei­den välil­lä, tie­tää Juk­ka Tien­haa­ra.

Uute­na kun­to­sar­ja

Tämän­ke­väi­sen seik­kai­lu­ki­san kon­sep­tia on muu­tet­tu siten, että kil­pa­sar­jo­jen (mie­het, nai­set, seka­sar­ja) ja har­ras­te­sar­jan lisäk­si valit­ta­va­na on myös kun­to­sar­ja.

– Kun kil­pa- ja har­ras­te­sar­jat ovat 10–6 tun­nin kiso­ja, kun­to­sar­ja on lyhyem­pi 4-tun­ti­nen, ja sii­hen voi­vat tul­la mukaan myös nuo­ret osa­not­ta­jat. Edel­ly­tyk­se­nä on, että jouk­ku­ees­sa on muka­na vähin­tään yksi täy­si-ikäi­nen. Kun­to­sar­jal­le on ollut kysyn­tää, sil­lä sii­nä pää­see tutus­tu­maan lajiin, vaik­ka­pa lap­set van­hem­man muka­na.

Kil­pa­sar­jas­sa kisa­taan 3-hen­ki­sin jouk­kuein, har­ras­te­sar­jas­sa ja kun­to­sar­jas­sa jouk­ku­ees­sa voi olla osa­not­ta­jia  2–3.

Kil­pai­lu­jouk­ku­eet ovat edus­ta­neet eri­lai­sia kokoon­pa­no­ja seu­rois­ta kave­ri­po­ru­koi­hin. Mukaan toi­vo­taan ja haas­te­taan jouk­kuei­ta esi­mer­kik­si yri­tyk­sis­tä. Yri­tyss­pon­so­roin­ti on myös käyn­nis­sä. Kil­pai­lus­sa käy­te­tään omia väli­nei­tä pyö­räi­lyyn, juok­suun ja rul­la­luis­te­luun.

Lau­an­tain kisa­päi­vää edel­tä­vä­nä per­jan­tai­na kil­pa­ma­te­ri­aa­lin jako on Vesi-Jatu­lis­sa kel­lo 19–20 tai Vir­pi­nie­mes­sä kil­pai­lu­kes­kuk­ses­sa lau­an­tai­na kel­lo 6.30 alkaen. Päi­vän aika­na ylei­söl­le on näh­tä­vää Jatu­lis­sa kel­lo 14 ja Vir­pi­nie­mes­sä 16 tie­tä­mil­lä. Ylei­söl­lä on mah­dol­li­suus myös laji­ko­kei­lui­hin. Ohjel­ma tar­ken­tuu myö­hem­min. Lisää tie­toa löy­tyy netis­tä peramerichallenge.com ja Face­boo­kis­ta kil­pai­lun  nimel­lä.