Mark­ku Vitik­ka vaih­taa vapaal­le

Iin kunnan tekninen johtaja Markku Vitikka on jäämässä eläkkeelle työskenneltyään kotikunnassaan Iissä vuodesta 1981.

Iin kun­nan tek­ni­nen joh­ta­ja Mark­ku Vitik­ka on jää­mäs­sä eläk­keel­le. Hän tuli koti­kun­tan­sa Iin pal­ve­luk­seen vuon­na 1981 ensin maan­ra­ken­nusin­si­nöö­rin vir­kaan ja sit­tem­min tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si. Työ­uran pituut­ta kuvaa se, että kysei­se­nä aika­na on Iin kun­nas­sa ollut kuusi kun­nan­joh­ta­jaa. Eläk­keel­le­jään­nin kyn­nyk­sel­lä monis­ta uraan kuu­lu­neis­ta tär­keis­tä hank­keis­ta pääl­lim­mäi­si­nä Viti­kan mie­les­sä ovat vii­meis­ten kym­me­nen vuo­den aika­na teh­dyt isot raken­nusin­ves­toin­nit ja kes­kus­taa­ja­man…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus