Oulun toi­min­ta­ra­haa lähes 32 000 euroa Ran­ta­poh­jan alu­eel­le

Ylikiimingin kotiseutuyhdistys sai 610 euroa Ylikiimingin alueellisen toimintarahan potista Tervstiima-perinneviikon järjestämiseen. Tervahaudan sytytysjuhla kokosi Tervasautiolle viime kesänä arviolta noin 400 ihmistä. (Arkisto: Pirjo Holappa)

Oulun kau­pun­gin lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta päät­ti yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­sen toi­min­ta­ra­han jaka­mi­ses­ta. Suur­aluei­den yhdis­tyk­sil­le myön­net­tiin rahaa suh­teu­tet­tu­na asu­kas­lu­kuun­sa. Kus­ta­kin asuk­kaas­ta toi­min­ta­ra­haa mak­set­tiin 0,85 euroa. Koko kau­pun­gin alu­eel­le rahaa jaet­tiin kaik­ki­aan noin 174 000 euroa, jos­ta lähes 32 000 annet­tiin Ran­ta­poh­jan alu­een yhdis­tyk­sil­le. Esi­tyk­set rahan jaka­mi­ses­ta teh­tiin kun­kin suur­alu­een omas­sa asu­ka­sil­las­sa. Hake­muk­sia teh­tiin kaik­ki­aan 350 ja toi­min­ta­ra­haa haet­tiin koko­nai­suu­des­saan noin 210 000 euroa.

Hake­muk­sia hylät­tiin muun muas­sa sik­si, että avus­tus­ta haet­tiin tapah­tu­miin, jot­ka eivät olleet kai­kil­le avoi­mia. Osaa haki­jois­ta ohjeis­tet­tiin hake­maan avus­tus­ta kau­pun­gin muis­ta avus­tuk­sis­ta.

Hau­ki­pu­taan suur­alue

Hau­ki­pu­taan suur­alu­eel­le myön­net­tiin toi­min­ta­ra­haa kaik­ki­aan 11 188 euroa.

Avus­tus­ta sai­vat Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tys ry kylä­tal­koi­den jär­jes­tä­mi­seen 600 euroa ja yhtei­söl­li­seen kylä­toi­min­taan 400 euroa, Hau­ki­pu­taan elä­ke­läis­jär­jes­tö­jen ja rin­ta­ma­ve­te­raa­nien vir­kis­tys­toi­mi­kun­ta syys­ka­val­ka­diin 500 euroa, Hau­ki­pu­taan Eläk­keen­saa­jat ry lii­kun­ta­toi­min­taan 500 euroa, Hau­ki­pu­taan Heit­to ry:n pai­ni­jaos­to Eero Tapio-pai­ni­tur­nauk­seen 700 euroa, Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tys ry Hau­ki­pu­das­päi­vien mark­ki­noin­tiin 1000 euroa, Hau­ki­pu­taan kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys ry kou­lu­lais­ten ja per­hei­den tapah­tu­maan 1000 euroa, Hau­ki­pu­das-Seu­ra ry Her­ra­lan aitan kun­nos­ta­mi­seen saha­museok­si 200 euroa, Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tys ry luen­to­ti­lai­suu­teen 1000 euroa, Hau­ki­pu­taan van­hem­mat -toi­mi­kun­ta nuor­ten kah­vi­laan 938 euroa, Mar­tin­nie­men elä­ke­läi­set ry ker­ho­toi­min­taan 350 euroa, Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys Maa­ki­seen Mar­tin­nie­meen 1000 euroa, Mar­tin­Ren­gas alu­een hyvin­voin­tia tuke­vaan toi­min­taan 1 000 euroa, MLL Hau­ki­pu­taan pai­kal­li­syh­dis­tys ry Kup­pe­ris­kei­kan jär­jes­tä­mi­seen 1000 euroa ja Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tys ry tul­vauo­man jat­ko­hank­kee­seen 1000 euroa.

Jää­lin suur­alue

Jää­lin suur­alu­eel­le myön­net­tiin kaik­ki­aan 4 310 euroa, jaka­mat­ta jäi 76 euroa, vaik­ka asu­ka­sil­lan esi­tys oli koko toi­min­ta­ra­han suu­rui­nen mää­rä.

Avus­tus­ta sai­vat Jää­lin asu­ka­syh­dis­tys venet­sia­lais­ten jär­jes­tä­mi­seen 1000 euroa, Jää­lin ja Lai­va­kan­kaan kou­lu­jen koti­kou­lu­toi­mi­kun­ta har­ras­te- ja hyvin­voin­ti­mes­sui­hin 660 euroa ja kevät­rie­haan 550 euroa, Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tys venet­sia­lai­siin 400 euroa, Lions Club Jää­li tal­vi­ta­pah­tu­maan 1000 euroa sekä Väli­ky­län päi­vä­ko­din van­hem­pain­toi­mi­kun­ta urhei­lu­kil­pai­lui­hin 200 euroa ja ilta­ta­pah­tu­maan 500 euroa

Kel­lon suur­alue

Kel­lon suur­alu­eel­le myön­net­tiin avus­tus­ta 4 920 euroa, jaka­mat­ta jäi asu­ka­sil­lan esi­tyk­sen mukai­set 296 euroa.

Avus­tus­ta sai­vat Kel­lon suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tys syk­syn oma­toi­mi­ret­kiin 200 euroa, Kel­lon suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tys ry tal­viul­koi­lu­ta­pah­tu­maan 750 euroa, yhteis­lau­luil­taan 300 euroa, kesä­päi­viin 1000 euroa, asu­kas­tu­van syn­ty­mä­päi­viin 250 euroa, hal­loween-tapah­tu­maan 200 euroa, teat­te­ri­ret­keen 400 euroa, kaa­mok­sen kaa­ta­jai­siin 100 euroa, pilk­ki­ki­soi­hin 100 euroa, vap­pu­ta­pah­tu­maan 100 euroa, lin­tu­bon­gaus-tapah­tu­maan 100 euroa, las­ket­te­lu­ret­keen 650 euroa sekä Kivi­nie­men ran­nan kun­nos­tus­tal­koi­siin 100 euroa ja Kel­lon säh­lää­jät lähi­lii­kun­taan 370 euroa.

Kii­min­gin suur­alue

Kii­min­gin suur­alu­eel­le myön­net­tiin avus­tus­ta 7 182 euroa.

Avus­tus­ta sai­vat EL Kii­min­gin yhdis­tys ry Koi­te­lin vir­kis­tys­päi­vään 446 euroa, Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ra ry per­hei­den kesä­ta­pah­tu­maan 687 euroa, Joki­ran­nan kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­ta verk­ko­pe­li­ta­pah­tu­maan 653 euroa, Kii­min­gin Elä­ke­läi­set ry jou­lu­juh­laan 598 euroa, Kii­min­gin van­hus­ten­ta­lo­yh­dis­tys ry:n asu­kas­toi­mi­kun­ta tapah­tu­miin­sa 687 euroa, Lions Club Kii­min­ki ry Koi­te­li elää -las­ten­ta­pah­tu­maan 687 euroa, Poh­jois-Suo­men Par­kin­son-yhdis­tyk­sen Kii­min­gin ker­ho kesä­lii­kun­ta­päi­vään 206 euroa, tal­vi­lii­kun­ta­päi­vään 206 euroa ja Ter­va­jär­vi-Kota­jär­vi-Ala­jär­vi kyläyh­dis­tys ry kesä­ret­keen 300 euroa, Kii­min­ki­joen kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys kou­lu­na­loi­tus­rie­haan 687 euroa, Kii­min­gin luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys ry luon­to­ret­keen 343 euroa, Kii­min­ki-Seu­ra Ry Kii­min­ki­päi­viin 549 euroa, Koi­te­lin Jou­luun 240 euroa, MLL Kii­min­gin pai­kal­li­syh­dis­tys koko per­heen tapah­tu­maan 653 euroa, ilta­per­he­kah­vi­laan 240 euroa.

Yli-Iin suur­alue

Yli-Iin suur­alu­eel­le myön­net­tiin avus­tus­ta 1 362 euroa.

Avus­tus­ta sai­vat Leu­van kyläyh­dis­tys tal­vi­ta­pah­tu­maan 681 euroa ja Yli-Iin koti­kou­lu­toi­mi­kun­ta toi­min­ta­päi­vään 681 euroa.

Yli­kii­min­gin suur­alue

Yli­kii­min­gin suur­alu­eel­le myön­net­tiin avus­tus­ta kaik­ki­aan 2 930 euroa.

Avus­tus­ta sai­vat Ala­vuo­ton kyläyh­dis­tys ry tal­vi­ta­pah­tu­maan 220 euroa, Jolok­sen Urhei­luseu­ra ry Päi­vä maal­la -vii­kon­lop­puun 710 euroa, Juo­pu­lin kyläyh­dis­tys ry jou­lu­juh­laan 220 euroa, Oulun 4H-yhdis­tys verk­ko­pe­li­ta­pah­tu­maan 220 euroa, Vep­sän­ky­lä­läi­set ry juhan­nusaa­ton jär­vi­kier­rok­seen 220euroa, Vesa­lan kou­lu koti­kou­lu­toi­mi­kun­ta tal­vi­lii­kun­ta­päi­vään 230 euroa, Yli­kii­min­gin koti­seu­tu­yh­dis­tys ry Ter­vas­tii­ma­viik­koon 610 euroa, Yli­kii­min­gin omais­hoi­ta­jat ry vir­kis­tys­päi­vään 240 euroa ja Yli­vuo­ton kylä- ja maa­mies­seu­ra ry uusi­tun seu­rain­ta­lon ava­jais­juh­laan 260 euroa.