Yli­kii­min­gin Lava­kor­ven tuu­li­voi­ma­han­ke hau­dat­tiin

Tor­na­tor Oyj:n tytä­ryh­tiö Lava­kor­ven Tuu­li­puis­to Oy aloit­ti vuon­na 2015 suun­ni­tel­la Yli­kii­min­kiin jopa 60 tuu­li­voi­man suu­ruis­ta tuu­li­voi­ma­puis­toa. Eri­tyi­ses­ti Ala­vuo­ton alu­een asuk­kai­den voi­mak­kaan vas­tus­tuk­sen lisäk­si todel­li­sek­si esteek­si hank­keel­le muo­dos­tui puol­tus­tus­voi­mien pää­e­si­kun­nan ope­ra­tii­vi­sen osas­ton lausun­to, jon­ka mukaan han­ke ei ollut laa­juu­des­saan hyväk­syt­tä­vä ilman­val­von­ta­tut­kiin aiheu­tu­vien vai­ku­tus­ten vuok­si. Lausun­non jäl­keen hank­kees­ta vas­taa­va sel­vit­ti myös tut­ka­vai­ku­tuk­sil­taan pie­nem­män hank­keen toteu­tus­kel­poi­suut­ta.

Alu­eel­la on myös luon­no­nar­vo­ja omaa­via laa­ja-alai­sia luon­non­ti­lai­sia tai sen kal­tai­sia soi­ta, jot­ka muo­dos­ti­vat osal­taan esteen hank­keen toteu­tuk­sel­le.

Lava­kor­ven Tuu­li­puis­to Oy on irti­sa­no­nut hel­mi­kuus­sa 2019 kau­pun­gin kans­sa teh­dyn yhteis­toi­min­ta­so­pi­muk­sen, kos­ka hank­keel­le ei saa­tu­jen viran­omais­lausun­to­jen joh­dos­ta ole  toteu­tuse­del­ly­tyk­siä. Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti lopet­taa Yli­kii­min­gin Lava­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­van laa­din­nan.

Lava­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­toa suun­ni­tel­tiin alu­eel­la, joka on Yli­kii­min­gis­sä Kii­min­ki­joen poh­jois­puo­lel­la noin 17 kilo­met­riä itään Yli­kii­min­gin kes­kuk­ses­ta. Suun­nit­te­lua­lu­een laa­juus oli noin 3 600 heh­taa­ria.