Kaik­ki puo­lu­eet paran­tai­si­vat lii­ken­neyh­teyk­siä

Puolueiden vaalikampanjat ovat loppusuoralla. Eduskuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina, jolloin äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20.

Kaik­ki Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vai­kut­ta­vat edus­kun­ta­puo­lu­eet pitä­vät lii­ken­neyh­teyk­siä tär­keim­pä­nä Oulua tai lähi­seu­tua kos­ket­ta­va­na hank­kee­na. Asia sel­vi­ää Ran­ta­poh­jan puo­luei­den pii­ri­jär­jes­tö­jen edus­ta­jil­le teke­mäs­tä kyse­lys­tä. Vas­tauk­sia pyy­det­tiin puo­lueil­ta, joil­la on pii­ri­toi­min­taa alu­eel­la ja aina­kin yksi edus­ta­ja edus­kun­nas­sa.

Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit mai­nit­si­vat tär­keim­pä­nä tule­val­la vaa­li­kau­del­la käyn­nis­tet­tä­vä­nä hank­kee­na kak­sois­rai­teen saa­mi­sen Ouluun sak­ka. Samaa tavoit­te­lee kes­kus­ta, jos­ta tode­taan kak­sois­rai­teen mah­dol­lis­ta­van myös Oulun seu­dun toi­mi­van lähi­ju­na­lii­ken­teen. Vasem­mis­to­lii­ton mie­les­tä kak­sois­rai­de Ouluun ja Haa­pa­ran­taan vah­vis­tai­si Perä­me­ren­kaa­ren elin­voi­maa. Sosi­aa­li­de­mo­kraa­tit halua­vat niin ikään edis­tää kak­sois­rai­teen raken­ta­mis­ta Ouluun saak­ka sekä alu­een lähi­ju­na­lii­ken­net­tä.

Kokoo­muk­ses­ta vas­ta­taan, että lii­ken­ne­rat­kai­sut ovat kes­kei­sel­lä sijal­la pit­kien väli­mat­ko­jen maa­kun­nas­sa. Saman­suun­tai­ses­ti vas­ta­taan perus­suo­ma­lais­ta, jos­ta tode­taan tär­keim­mik­si hank­keik­si lii­ken­ne­ver­kos­ton kehit­tä­mi­nen, raken­ta­mi­nen ja yllä­pi­tä­mi­nen.

Sini­set mai­nit­se­vat tär­keim­piä hank­kei­ta lis­ta­tes­saan ensim­mäi­se­nä Nelos­tien perus­pa­ran­nuk­sen Oulus­ta Kemiin. Vih­reät mai­nit­se­vat ensim­mäi­se­nä kai­vos­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen, mut­ta toi­se­na hei­dän­kin lis­tal­laan tulee kak­sois­rai­de Ouluun, nel­jän tun­nin yhteys Hel­sin­kiin ja tun­nin junayh­tey­det Kok­ko­laan, Rova­nie­mel­le ja Kajaa­niin.

Puo­luei­den vaa­li­bud­je­teis­sa suu­ria ero­ja

Puo­lu­eet käyt­tä­vät Oulun vaa­li­pii­rin alu­een kam­pan­join­tiin rei­lus­ta 10 000 euros­ta noin 75 000 euroon.

Eni­ten rahaa käyt­tää Oulun vaa­li­pii­rin suu­rin puo­lue kes­kus­ta. Peräs­sä tulee vasem­mis­to­liit­to noin 60 000 eurol­la ja sosi­aa­li­de­mo­kraa­tit alle 50 000 eurol­la. Kokoo­muk­sen pii­ri­jär­jes­tö ilmoit­taa käyt­tä­vän­sä vaa­li­pii­rin kam­pan­jaan muu­ta­mia kym­me­niä tuhan­sia, vih­reät noin 35 000 euroa ja perus­suo­ma­lai­set noin 30 000 euroa. Kris­til­lis­ten pii­ri­jär­jes­tö kam­pan­joi noin 20 000 eurol­la ja sini­set rei­lul­la 10 000 eurol­la.

Kou­lu­tus­ta rat­kai­suk­si työt­tö­myy­teen

Oulun ja lähi­seu­dun työt­tö­myy­den rat­kai­se­mi­sek­si sosi­aa­li­de­mo­kraa­tit, vih­reät, sini­set ja perus­suo­ma­lai­set tar­joa­vat kou­lu­tus­ta. Vasem­mis­to­liit­to uskoo lisää työ­paik­ko­ja syn­ty­vän osaa­mi­sel­la ja luo­vuu­del­la, kes­kus­ta halu­aa pai­kal­lis­ta sopi­mus­ta ja ohjaa­jia työ­pai­koil­le, kokoo­mus uskoo toi­mi­vien lii­ken­neyh­teyk­sien tuo­van työ­paik­ko­ja ja kris­til­li­set halu­aa muun muas­sa val­tion työ­paik­ko­ja ruuh­ka-Suo­men ulko­puo­lel­le.

Puo­luei­den pii­ri­jär­jes­töil­tä kysyt­tiin myös muun muas­sa maa­seu­dun elin­voi­mai­suu­den säi­lyt­tä­mi­ses­tä, Poh­jois-Poh­jan­maal­le sopi­vas­ta sotes­ta ja maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta.

Ran­ta­poh­ja teki kyse­lyn puo­luei­den pii­ri­jär­jes­tö­jen edus­ta­jil­le säh­kö­pos­tit­se. Kysy­myk­siin vas­ta­si­vat SDP:n Oulun pii­rin toi­min­nan­joh­ta­ja San­na Husa, Vih­rei­den Oulun vaa­li­pii­rin puheen­joh­ta­ja Mar­ja Läh­de, Sini­nen Tule­vai­suus -puo­lu­een Oulun pii­rin puheen­joh­ta­ja Pirk­ko Mat­ti­la, Perus­suo­ma­lais­ten Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin puheen­joh­ta­ja Ahti Moi­la­nen, Poh­jois-Poh­jan­maan Vasem­mis­ton toi­min­nan­joh­ta­ja Jaak­ko Ala­vuo­tun­ki, Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin puheen­joh­ta­ja Jus­si Yli­ta­lo, Kokoo­muk­sen Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin vara­pu­heen­joh­ta­ja Pau­lii­na Val­ko­vir­ta ja Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun pii­rin puheen­joh­ta­ja Lee­na Aske­li. Hei­dän vas­tauk­sen­sa ovat sivuil­la 8–18.

Puo­lueil­le esi­te­tyt kysy­myk­set

1. Onko mie­les­tän­ne yksit­täi­sel­lä kan­san­edus­ta­jal­la tai ryh­mäl­lä jon­kin alu­een edus­ta­jia oikeut­ta ajaa edus­kun­nas­sa oman alu­een­sa etua? Jos on, niin miten? Jos ei, niin mik­si ei?

2. Mikä on mie­les­tän­ne tär­kein Oulua ja lähi­seu­tua kos­ket­ta­va han­ke (tai hank­kei­ta), joka oli­si saa­ta­va käyn­tiin tule­val­la vaa­li­kau­del­la?

3. Ran­ta­poh­jan alue on mer­kit­tä­vis­sä mää­rin maa­seu­tu­mais­ta aluet­ta. Miten täl­lai­set alu­eet saa­daan pidet­tyä elin­voi­mai­si­na ja onko sii­hen mie­les­tän­ne edes syy­tä?

4. Oulun ja lähi­seu­dun työt­tö­myys on pysy­nyt monia mui­ta val­ta­kun­nan aluei­ta kor­keam­pa­na, vaik­ka vähen­ty­mis­tä onkin ollut. Kou­lu­tus­kaan ei vält­tä­mät­tä auta, jol­lei ole työ­paik­ko­ja. Mis­tä siis lisää työ­paik­ko­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­le ja Oulun vaa­li­pii­riin?

5. Pidät­te­kö Oulun, Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Yli-Iin, Oulun­sa­lon sekä Yli­kii­min­gin kun­ta­lii­tok­sia onnis­tu­nee­na rat­kai­su­na. Mik­si tai mik­si ei?

6. Oli­si­ko kun­ta­lii­tok­sia syy­tä teh­dä Poh­jois-Poh­jan­maal­la lisää esi­mer­kik­si sote-rat­kai­su­jen yhtey­des­sä? Mitä kun­tia voi­tai­siin liit­tää yhteen?

7. Oulun vaa­li­pii­ris­sä tuo­te­taan ja käy­te­tään pal­jon tur­vet­ta eri­tyi­ses­ti ener­gian­tuo­tan­toon. Mikä on kan­tan­ne sen käyt­töön. Jos tur­peen käyt­tö on mie­les­tän­ne lope­tet­ta­va, mil­lai­sia elin­kei­no­ja alan yrit­tä­jien ja työn­te­ki­jöi­den oli­si syy­tä alkaa har­joit­taa?

8. Mil­lai­nen voi­si olla Poh­jois-Poh­jan­maal­le sopi­va sote?

9. Pitäi­si­kö Suo­men maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan teh­dä muu­tok­sia? Jos, niin mitä?

10. Mikä on edus­ta­man­ne puo­lue­pii­rin vaa­li­bud­jet­ti edus­kun­ta­vaa­leis­sa 2019?