Kiin­teis­tö­kau­poil­la suo­luon­toa suo­je­lua­lueik­si Yli­kii­min­gis­sä ja Kii­min­gis­sä

Värkkisuo ja Kortesuo sijaitsevat Ylikiimingin alueella. (Kuva: Karttapaikka)

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus ja Tur­ve­ruuk­ki Oy ovat alle­kir­joit­ta­neet kiin­teis­tö­kau­pan, jol­la val­tion omis­tuk­seen han­kit­tiin seit­se­män kiin­teis­töä, joi­den yhteis­pin­ta-ala on noin 365 heh­taa­ria. Kiin­teis­töt kuu­lu­vat Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­kaa­van suo­je­lu­va­rauk­siin. Alun­pe­rin Tur­ve­ruuk­ki on hank­ki­nut kiin­teis­töt omis­tuk­seen­sa tur­ve­tuo­tan­toa var­ten. Alueis­ta perus­te­taan aika­naan Val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sel­la luon­non­suo­je­lua­lue.

Kiin­teis­töt sijait­se­vat  Yli­kii­min­gin Värk­ki­suol­la ja Kor­te­suol­la, jot­ka sijait­se­vat Jolok­sen, Nuo­rit­tan ja Pudas­jär­ven rajan väli­ses­sä maas­tos­sa sekä  Kuo­husuol­la Kota­jär­ven taka­na Kii­min­gis­sä. Pudas­jär­ven kau­pun­gin alu­een kiin­teis­töt sijait­se­vat Turk­ki­suol­la ja Tee­ri­suol­la. Suu­rin osa Värk­ki­suos­ta on jo ennes­tään val­tion omis­tuk­ses­sa, ker­too ELY-kes­kuk­sen Eero Melan­tie.

Suu­rin kau­pan koh­teis­ta sijait­see Turk­ki­suol­la, jos­ta ostet­tiin val­tiol­le yhteen­sä noin 228 heh­taa­ria.

Turk­ki­suo­ta luon­neh­tii edus­ta­van viet­to­kei­das­osan sekä laa­jan aapa­suon rin­nak­kai­nen esiin­ty­mi­nen samas­sa suo­al­taas­sa. Viet­to­kei­das sijait­see suon luo­teis­osas­sa, ja kei­taan rah­ka­rä­me­ker­mit ovat hyvin kehit­ty­nei­tä ja niil­lä kas­vaa poik­keuk­sel­li­sen run­saas­ti vai­ve­roa. Aapa­suon itä- ja luo­teis­puol­ta peit­tää laa­ja rim­pi­nen, mata­la­jän­tei­nen osa, mut­ta Turk­ki­suol­la on myös kosol­ti väli­pin­tais­ta aapa­suo-osaa. Turk­ki­suo on mai­se­mal­li­ses­ti komea laa­ja suo­al­las.