ELY kumo­si moot­to­ria­jo­neu­vo­jen ajo­kiel­lon Kiiminkijokisuistossa

Hau­ki­pu­taal­la Kii­min­ki­jo­ki­suis­ton jääl­lä saa ajaa vapaas­ti moot­to­ri­käyt­töi­sil­lä ajo­neu­voil­la. Poh­jois-Poh­jan­maan Elinkeino‑, lii­ken­ne- ja ympä­ris­tö­kes­kus (ELY) on teh­nyt asias­ta pää­tök­sen, jos­sa vuon­na 1996 mää­rät­ty ajo­kiel­to ja sii­hen liit­ty­nyt 60 kilo­met­rin nopeus­ra­joi­tus kumo­taan. Uudek­si alhai­sem­mak­si nopeus­ra­joi­tuk­sek­si Ala­ka­ri-Lai­ta­ka­ri-Rivin­nok­ka ‑jää­alu­eel­la mää­rät­tiin 40 km/h.

ELY:n teke­mä ajon sal­li­va pää­tös ja uusi nopeus­ra­joi­tus ovat tul­leet voi­maan 1. mar­ras­kuu­ta alkaen. Pää­tök­ses­tä ei vali­tet­tu ja vali­tusai­ka on umpeutunut.

Lue lisää

Odo­tet­tu jou­lu­na­vaus koko­si väen Hau­ki­pu­taan torille

Hau­ki­pu­taan jou­lu­na­vaus­ta pääs­tiin viet­tä­mään jo hie­man val­kean jou­lun tun­nel­mis­sa ja pik­ku­pak­ka­ses­sa vii­me tors­tai-ilta­na toril­la. Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien jär­jes­tä­mä jou­lu­na­vaus koko­si pai­kal­le pal­jon väkeä ja myyn­ti­pöy­tiä­kin oli pys­ty­tet­ty aiem­paa enem­män. Yrit­tä­jät tar­joi­li­vat omal­ta kojul­taan veloi­tuk­set­ta glö­giä, pipa­rei­ta ja 200 joulutorttua.

– Glö­giä teh­tiin nyt niin pal­jon, että sitä pitäi­si riit­tää kai­kil­le, kom­men­toi Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Sep­po Pek­ka­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


OP:n Hau­ki­pu­taan kont­to­ri sul­je­taan yli puo­lek­si vuodeksi

Poh­jo­lan Osuus­pank­ki on tie­dot­ta­nut asiak­kail­leen, että Osuus­pan­kin Hau­ki­pu­taan kont­to­ri sul­je­taan 22.12. lii­ke­kiin­teis­tön remon­tin ajak­si. Remon­tin jäl­keen kont­to­ri ava­taan lop­pu­ke­säl­lä 2024 uudis­te­tuis­sa tilois­sa samas­sa kiin­teis­tös­sä. Pakin kont­to­ri sijait­see Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa samas­sa lii­ke­ta­los­sa kuin K‑Supermarket Revon­to­ri ja Alko.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKui­va­nie­men jou­lu ava­taan keskiviikkona

Kui­va­nie­men oma jou­lu­na­vaus vie­te­tään huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 22.11. Ohjel­mas­sa on kah­vit­te­lua ja jou­lu­puu­roa kel­lo 15–17 Kui­va­nie­men Salen edus­tal­la. Muka­na tapah­tu­maa jär­jes­tä­mäs­sä ovat Kui­va­nie­men yrit­tä­jät, Kui­va­nie­men yri­tys ja Kui­va­nie­men Kievari.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­ki­pu­taan urhei­lu­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen ete­nee vaiheittain

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus lin­ja­si talous­ar­vio­ko­kouk­ses­saan vii­me vii­kol­la yksi­mie­li­ses­ti, että nykyi­sen kes­kusur­hei­lu­ken­tän kor­vaa­va urhei­lu­paik­ka­ra­ken­ta­mi­nen toteu­te­taan hajau­te­tul­la mal­lil­la. Val­tuus­ton talous­ar­vio­kä­sit­te­lyn jäl­keen suun­ni­tel­mat ete­ne­vät lau­ta­kun­taan ja viran­hal­ti­joil­le valmisteltavaksi. 

– Yhtei­nen tah­to­ti­la on esi­tet­ty ja tätä läh­de­tään edis­tä­mään, kom­men­toi Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä.


Pate­nie­men teko­jääl­lä avajaiset

Teko­jään ava­jai­sia vie­tet­tiin Pate­nie­mes­sä sun­nun­tai­na 19.11. koko per­heen luis­te­lu­ta­pah­tu­mas­sa. Pate­nie­men urhei­lu­kes­kuk­sen teko­jää on laa­jen­tu­nut, kun vuon­na 2020 val­mis­tu­neen teko­jää­ken­tän vie­reen on raken­net­tu 400 met­rin luistelurata. 


Mie­li­pi­de roko­tuk­sis­ta ynnä muus­ta: Ei voi enää han­ka­lam­mak­si mennä

Miten täs­sä yhteis­kun­nas­sa on kaik­ki men­nyt niin moni­mut­kai­sek­si ja pää­lael­leen? Puhe­li­mel­la ei saa yhteyt­tä mihin­kään, eikä kai­kil­la iäk­kääm­mil­lä ihmi­sil­lä ole tai­toa tai mah­dol­li­suut­ta käyt­tää net­tiä. Ote­taan esi­mer­kik­si koro­na­ro­ko­tuk­set. Ajan sai kah­den päi­vän yrit­tä­mi­sen jäl­keen takai­sin­soi­tol­la. Roko­tus­paik­ka oli­si lähel­lä, mut­ta ainoan ajan kol­men vii­kon sisäl­lä sai Kon­tin­kan­kaal­le Ouluun. Läh­dep­pä sin­ne pit­käs­ti yli 80-vuo­tias seikkailemaan!


Valon juh­laa Lumossa

Lumo-valo­fes­ti­vaa­li hou­kut­te­li jäl­leen run­saan mää­rän kävi­jöi­tä Oulun kes­kus­taan vii­kon­lop­pu­na. Koko­nais­kä­vi­jä­mää­rä nousi jopa yli 100 000:een. Fes­ti­vaa­lin oheis­ta­pah­tu­mat jär­jes­tet­tiin myös Halo­sen­nie­mes­sä ja Mar­tin­nie­men Ukkolanrannassa.