ELY kumo­si moot­to­ria­jo­neu­vo­jen ajo­kiel­lon Kiiminkijokisuistossa

Hau­ki­pu­taal­la Kii­min­ki­jo­ki­suis­ton jääl­lä saa ajaa vapaas­ti moot­to­ri­käyt­töi­sil­lä ajo­neu­voil­la. Poh­jois-Poh­jan­maan Elinkeino‑, lii­ken­ne- ja ympä­ris­tö­kes­kus (ELY) on teh­nyt asias­ta pää­tök­sen, jos­sa vuon­na 1996 mää­rät­ty ajo­kiel­to ja sii­hen liit­ty­nyt 60 kilo­met­rin nopeus­ra­joi­tus kumo­taan. Uudek­si alhai­sem­mak­si nopeus­ra­joi­tuk­sek­si Ala­ka­ri-Lai­ta­ka­ri-Rivin­nok­ka ‑jää­alu­eel­la mää­rät­tiin 40 km/h.

ELY:n teke­mä ajon sal­li­va pää­tös ja uusi nopeus­ra­joi­tus ovat tul­leet voi­maan 1. mar­ras­kuu­ta alkaen. Pää­tök­ses­tä ei vali­tet­tu ja vali­tusai­ka on umpeutunut.

Lue lisää

Odo­tet­tu jou­lu­na­vaus koko­si väen Hau­ki­pu­taan torille

Hau­ki­pu­taan jou­lu­na­vaus­ta pääs­tiin viet­tä­mään jo hie­man val­kean jou­lun tun­nel­mis­sa ja pik­ku­pak­ka­ses­sa vii­me tors­tai-ilta­na toril­la. Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien jär­jes­tä­mä jou­lu­na­vaus koko­si pai­kal­le pal­jon väkeä ja myyn­ti­pöy­tiä­kin oli pys­ty­tet­ty aiem­paa enem­män. Yrit­tä­jät tar­joi­li­vat omal­ta kojul­taan veloi­tuk­set­ta glö­giä, pipa­rei­ta ja 200 joulutorttua.

– Glö­giä teh­tiin nyt niin pal­jon, että sitä pitäi­si riit­tää kai­kil­le, kom­men­toi Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Sep­po Pek­ka­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


OP:n Hau­ki­pu­taan kont­to­ri sul­je­taan yli puo­lek­si vuodeksi

Poh­jo­lan Osuus­pank­ki on tie­dot­ta­nut asiak­kail­leen, että Osuus­pan­kin Hau­ki­pu­taan kont­to­ri sul­je­taan 22.12. lii­ke­kiin­teis­tön remon­tin ajak­si. Remon­tin jäl­keen kont­to­ri ava­taan lop­pu­ke­säl­lä 2024 uudis­te­tuis­sa tilois­sa samas­sa kiin­teis­tös­sä. Pakin kont­to­ri sijait­see Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa samas­sa lii­ke­ta­los­sa kuin K‑Supermarket Revon­to­ri ja Alko.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta edus­ta­jia urheilujärjestöissä

Suo­men Judo­liit­to ry:n syys­ko­kouk­ses­sa su 19.11.2023 Hel­sin­gis­sä valit­tiin uusia hal­li­tuk­sen jäse­niä. Hal­li­tuk­seen tuli­vat uusi­na jäse­ni­nä vali­tuik­si kol­mek­si vuo­dek­si Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen judo­jaos­toa, Hau­ve-kania edus­ta­va Kat­ri Mali­nen-Met­so. Uute­na hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä aloit­ti myös Kii­min­gin Tirin­ky­läs­tä kotoi­sin ole­va judo­ka Elias Körk­kö, joka edus­taa Oulun Judo­ker­ho ry:tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ympä­ris­tö­kas­va­tus­ta lei­kin ja ilon kautta

– Jeee! Nopas­ta tuli kuto­nen! oppi­las huu­dah­ti. Ryh­mä Iin Hami­nan kou­lun nel­jäs­luok­ka­lai­sia suun­ta­si etsi­mään yhdes­sä eka­luok­ka­lais­ten kans­sa teh­tä­vä­ras­tia mar­ras­kui­se­na aamu­päi­vä­nä Iin Kirk­ko­puis­tos­sa. Kysees­sä on ulko-ope­tuk­seen sovel­tu­va 36-peli, jon­ka tie­tois­ku­jen ja kepei­den haas­tei­den avul­la lap­set oppi­vat lisää kes­tä­väs­tä elämäntavasta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


150 vuot­ta kan­sa- ja perus­kou­lua Pateniemessä

Pate­nie­men yhte­näis­kou­lun 150-vuo­tis­juh­la­viik­ko hui­pen­tui Pate­nie­men ylä­kou­lul­la vie­tet­tyyn juh­laan vii­me lau­an­tai­na. Vii­kon aika­na kou­lul­la muis­tet­tiin aihet­ta mm. työ­pa­joil­la ja oppi­lail­la oli oma juh­lan­sa perjantaina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Niu­kem­paa ensi vuotta

Iin kun­nan talous­ar­vio ensi vuo­del­le on tiuk­ka, vain 3 %:n koro­tus talous­ar­vioon on aiem­min las­ket­tu mah­dol­li­sek­si. Täs­tä pal­kan­ko­ro­tuk­set syö­vät jo 2,6 %. Eri tar­vik­kei­den ja ruu­an hin­nat ovat nous­seet, tämä vai­kut­taa myös kun­tien han­kin­toi­hin. Perin­tei­nen sanon­ta niuk­kuu­den jaka­mi­ses­ta tulee ensi vuon­na pitä­mään paik­kaan­sa lii­an­kin hyvin. 


Mis­sä olet yhteisötoiminta?

Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­ta elää kylien näkö­kul­mas­ta hil­jai­se­loa. Pit­kiin aikoi­hin ei ole esi­mer­kik­si Yli­kii­min­gis­sä, Jää­lis­sä, Kii­min­gis­sä tai Yli-Iis­sä ollut min­kään­lai­sia asu­ka­sil­to­ja tai mui­ta tilai­suuk­sia, jois­sa asuk­kaat pää­si­si­vät kes­kus­te­le­maan alu­een ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta päät­tä­jien ja vir­ka­mies­ten kanssa.


Kii­min­ki­läi­siä yrit­tä­jiä palkittiin

Kii­min­gin yrit­tä­jät ry pal­kit­si vii­me vii­kon­lop­pu­na pik­ku­jou­luis­saan jäse­nis­töään. Pik­ku­jou­luis­sa jaet­tiin vuo­den yrit­tä­jän, vuo­den yksi­ny­rit­tä­jän sekä vuo­den aktii­vi­nen yhdis­tys­läi­sen palkinnot.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus