Hau­ki­pu­taan urhei­lu­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen ete­nee vaiheittain

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus lin­ja­si talous­ar­vio­ko­kouk­ses­saan vii­me vii­kol­la yksi­mie­li­ses­ti, että nykyi­sen kes­kusur­hei­lu­ken­tän kor­vaa­va urhei­lu­paik­ka­ra­ken­ta­mi­nen toteu­te­taan hajau­te­tul­la mal­lil­la. Val­tuus­ton talous­ar­vio­kä­sit­te­lyn jäl­keen suun­ni­tel­mat ete­ne­vät lau­ta­kun­taan ja viran­hal­ti­joil­le valmisteltavaksi. 

– Yhtei­nen tah­to­ti­la on esi­tet­ty ja tätä läh­de­tään edis­tä­mään, kom­men­toi Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä.


Pate­nie­men teko­jääl­lä avajaiset

Teko­jään ava­jai­sia vie­tet­tiin Pate­nie­mes­sä sun­nun­tai­na 19.11. koko per­heen luis­te­lu­ta­pah­tu­mas­sa. Pate­nie­men urhei­lu­kes­kuk­sen teko­jää on laa­jen­tu­nut, kun vuon­na 2020 val­mis­tu­neen teko­jää­ken­tän vie­reen on raken­net­tu 400 met­rin luistelurata. 


Mie­li­pi­de roko­tuk­sis­ta ynnä muus­ta: Ei voi enää han­ka­lam­mak­si mennä

Miten täs­sä yhteis­kun­nas­sa on kaik­ki men­nyt niin moni­mut­kai­sek­si ja pää­lael­leen? Puhe­li­mel­la ei saa yhteyt­tä mihin­kään, eikä kai­kil­la iäk­kääm­mil­lä ihmi­sil­lä ole tai­toa tai mah­dol­li­suut­ta käyt­tää net­tiä. Ote­taan esi­mer­kik­si koro­na­ro­ko­tuk­set. Ajan sai kah­den päi­vän yrit­tä­mi­sen jäl­keen takai­sin­soi­tol­la. Roko­tus­paik­ka oli­si lähel­lä, mut­ta ainoan ajan kol­men vii­kon sisäl­lä sai Kon­tin­kan­kaal­le Ouluun. Läh­dep­pä sin­ne pit­käs­ti yli 80-vuo­tias seikkailemaan!


Valon juh­laa Lumossa

Lumo-valo­fes­ti­vaa­li hou­kut­te­li jäl­leen run­saan mää­rän kävi­jöi­tä Oulun kes­kus­taan vii­kon­lop­pu­na. Koko­nais­kä­vi­jä­mää­rä nousi jopa yli 100 000:een. Fes­ti­vaa­lin oheis­ta­pah­tu­mat jär­jes­tet­tiin myös Halo­sen­nie­mes­sä ja Mar­tin­nie­men Ukkolanrannassa.


Lea­de­rin uusi kausi on tuo­nut uusia tuki­muo­to­ja yrityksille

Oulun Seu­dun Lea­de­rin uusi ohjel­ma­kausi vuo­sil­le 2023–2027 on käyn­nis­ty­nyt, ja yri­tys­tu­kien haku avau­tui kesä­kuun lop­pu­puo­lel­la. Tukien vali­koi­maan on saa­tu myös usei­ta uusia tuki­muo­to­ja. Maa­seu­dun pie­nil­le yri­tyk­sil­le suun­nat­tu­ja eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia ava­si Oulun Seu­dun Lea­de­rin toi­min­nan­joh­ta­ja Pir­jo Hon­gis­to Iis­sä jär­jes­te­tys­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, johon Lea­de­rin edus­ta­ji­na osal­lis­tui­vat hänen lisäk­seen mak­sa­tus­neu­vo­ja Kai­sa Lumia­ho sekä Oulun Seu­dun Lea­de­rin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Tau­no Kova.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta edus­ta­jia urheilujärjestöissä

Suo­men Judo­liit­to ry:n syys­ko­kouk­ses­sa su 19.11.2023 Hel­sin­gis­sä valit­tiin uusia hal­li­tuk­sen jäse­niä. Hal­li­tuk­seen tuli­vat uusi­na jäse­ni­nä vali­tuik­si kol­mek­si vuo­dek­si Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen judo­jaos­toa, Hau­ve-kania edus­ta­va Kat­ri Mali­nen-Met­so. Uute­na hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä aloit­ti myös Kii­min­gin Tirin­ky­läs­tä kotoi­sin ole­va judo­ka Elias Körk­kö, joka edus­taa Oulun Judo­ker­ho ry:tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­jas­to­hank­keen asu­kas­ti­lai­suus jär­jes­te­tään myö­hem­min talvella

Toi­sin kuin Ran­ta­poh­jas­sa 14.11. ker­rot­tiin, Yli­kii­min­gin kir­jas­to­hank­kees­ta ei jär­jes­te­tä kai­kil­le avoin­ta asu­kas­ti­lai­suut­ta tiis­tai­na 21.11. Han­ke­työ­ryh­mä ker­too, että sil­le tutus­tu­mis­mie­les­sä 21.11. jär­jes­tet­tä­vä tilai­suus ei ole tar­koi­tet­tu ylei­söl­le, mut­ta hank­keen esit­te­ly- ja kuu­le­mis­ti­lai­suus jär­jes­te­tään myö­hem­min ensi vuo­den alkupuolella.