Mis­sä olet yhteisötoiminta?

Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­ta elää kylien näkö­kul­mas­ta hil­jai­se­loa. Pit­kiin aikoi­hin ei ole esi­mer­kik­si Yli­kii­min­gis­sä, Jää­lis­sä, Kii­min­gis­sä tai Yli-Iis­sä ollut min­kään­lai­sia asu­ka­sil­to­ja tai mui­ta tilai­suuk­sia, jois­sa asuk­kaat pää­si­si­vät kes­kus­te­le­maan alu­een ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta päät­tä­jien ja vir­ka­mies­ten kanssa.

Kun­ta­lii­tok­sen alku­vuo­si­na asu­ka­sil­lat pai­kal­li­si­ne puheen­joh­ta­ji­neen näyt­te­li­vät mer­kit­tä­vää roo­lia kapun­gin ja asuk­kai­den vuo­ro­pu­he­lus­sa. Par­haim­mil­laan asu­ka­sil­lat veti­vät kool­le kym­me­niä kuntalaisia.

Hil­jak­seen asu­kail­lat ajet­tiin alas. Tapah­tu­mia ei enää jär­jes­te­tä, puheen­joh­ta­jia ei ole.

Joi­tain ylei­siä etä­ti­lai­suuk­sia jär­jes­te­tään, mut­ta niis­sä käsi­tel­lään nykyi­sin pää­asias­sa avus­tuk­siin liit­ty­viä ohjeistuksia.

Eri puo­lel­la Oulua sijait­se­vien pal­ve­lu­kes­kit­ty­mien toi­mi­joi­den pake-ryh­mien oli tar­koi­tus alkaa osal­taan kehit­tä­mään asu­ka­syh­teis­työ­tä­kin, mut­ta näin ei ole käy­tän­nös­sä käy­nyt. Pake on lyhen­tee­nä ja toi­min­ta­na taval­li­sel­le asuk­kaal­le täy­sin vie­ras asia. Ker­ran, muu­ta­ma vuo­si sit­ten Yli-Iis­sä jär­jes­tet­tiin pake-ral­li, mut­ta sii­hen se näky­vä osal­lis­ta­mi­nen on jäänyt.

Tie­dän, että useil­la Ran­ta­poh­jan alueil­la asu­ka­sil­lat jär­jes­tel­mi­neen näh­tiin tar­peel­li­si­na ja nii­tä kai­va­taan yhä. Oulun yhtei­sö­toi­min­ta ei näy asuk­kai­den kes­kuu­des­sa sii­nä laa­juu­des­sa, kuin toi­veis­sa on. Hel­pom­mal­la­han kau­pun­ki pää­see, kun ei kuu­le, mil­lai­sia aja­tuk­sia asuk­kail­la omas­ta asui­na­lu­ees­taan on. Hel­pom­paa on, kun voi teh­dä pää­tök­siä niin, ettei kukaan huo­maa kommentoida.