Päät­tä­jäl­tä: Niu­kem­paa ensi vuotta

Lee­na Tiiro.

Iin kun­nan talous­ar­vio ensi vuo­del­le on tiuk­ka, vain 3 %:n koro­tus talous­ar­vioon on aiem­min las­ket­tu mah­dol­li­sek­si. Täs­tä pal­kan­ko­ro­tuk­set syö­vät jo 2,6 %. Eri tar­vik­kei­den ja ruu­an hin­nat ovat nous­seet, tämä vai­kut­taa myös kun­tien han­kin­toi­hin. Perin­tei­nen sanon­ta niuk­kuu­den jaka­mi­ses­ta tulee ensi vuon­na pitä­mään paik­kaan­sa lii­an­kin hyvin.

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö on jo aiem­min ilmoit­ta­nut leik­kaa­van­sa vuo­sien 2024–2025 val­tio­no­suuk­sia kor­ja­tuil­la sote-uudis­tuk­sen siir­to­las­kel­mil­la, jot­ka vähen­tä­vät val­tio­no­suuk­sia 1,2 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa tämän vuo­den tasos­ta. Minis­te­riö ilmoit­ti yllät­täen vii­me vii­kol­la uusis­ta leik­kauk­sis­ta val­tio­no­suuk­siin. Kai­kil­ta kun­nil­ta vähen­ne­tään lisää val­tio­no­suuk­sia 80 euroa/asukas/vuosi.

Ensi vuo­den tulo­ve­ro­pro­sen­tit on jo pitä­nyt ilmoit­taa Vero­hal­lin­nol­le. Iis­sä vero­pro­sen­tis­ta pää­tet­tiin edel­li­ses­sä val­tuus­ton kokouk­ses­sa loka­kuun lopul­la, sii­hen ei teh­ty koro­tuk­sia. Val­tio­no­suuk­sien yllät­tä­vä lisä­leik­kaus tulee väis­tä­mät­tä vai­kut­ta­maan myös Iin kun­nan talous­ar­vioon, toden­nä­köi­ses­ti eni­ten suu­rim­paan toi­mia­laan eli var­hais­kas­va­tuk­seen ja opetukseen.

Kun­nil­la on laki­sää­tei­nen vel­vol­li­suus huo­leh­tia talous­suun­ni­tel­man­sa tasa­pai­nos­ta. Täl­lä het­kel­lä meil­lä ei ole ole ali­jää­mää, jota pitäi­si kat­taa. Toi­saal­ta ei meil­lä ole yli­jää­mää­kään niin pal­jon, että se pelas­tai­si mei­dät lisäsäästöiltä.

Iihin on esi­tet­ty uusia leik­kauk­sia myös hyvin­voin­tia­lu­een tahol­ta. Hoi­vao­sas­tot on lak­kau­tet­tu jo aiem­min, nyt Kui­va­nie­mes­tä aio­taan lak­kaut­taa ter­veys­pal­ve­lut koko­naan. Lähin hyvin­voin­ti­kes­kus sijait­see Simos­sa, mikä on toi­sen hyvin­voin­tia­lu­een puo­lel­la. Pelas­tus­lai­tok­sen ver­kos­toa ollaan myös supis­ta­mas­sa; Kui­va­nie­men ja Oijär­ven paloa­se­mat on aiot­tu sul­kea. Ne vas­taa­vat laa­jan alu­een tur­val­li­suu­des­ta. Alu­een läpi kul­kee myös nelos­tie, juna­ra­ta ja meri­reit­ti, nämä kaik­ki tar­koit­ta­vat mer­kit­tä­vää mää­rää hen­ki­lö- ja tava­ra­lii­ken­net­tä. Lisäk­si alu­eel­la on edel­leen pal­jon turvetuotantoa.

Poh­teen sääs­tö­lis­taan on yri­tet­ty vai­kut­taa laa­jas­ti. Kun­nan vir­ka­mies­joh­to ja eri puo­luei­den päät­tä­jät ovat otta­neet kan­taa eri foo­ru­meis­sa ja olleet yhtey­des­sä oman puo­lu­een­sa hyvin­voin­tia­lu­een päät­tä­jiin. Tämän leh­den ilmes­tyes­sä tie­däm­me jo, min­kä­lai­sia pää­tök­siä alue­val­tuus­to on hyvin­voin­tia­lu­eel­la tehnyt.

Vali­tet­ta­vas­ti sekä kun­tien että hyvin­voin­tia­lu­een sääs­töt koh­dis­tu­vat samoi­hin ihmi­siin, mei­hin kaik­kiin. En oikein tie­dä miten tämän kir­joi­tuk­sen voi­si päät­tää posi­tii­vi­sem­piin aja­tuk­siin. No, olem­me sel­vin­neet tähän asti, ehkä­pä sel­viäm­me myös täs­tä eteenpäin.

Lee­na Tii­ro, Iin kun­nan­val­tuu­tet­tu, Vasemmistoliitto