ELY kumo­si moot­to­ria­jo­neu­vo­jen ajo­kiel­lon Kiiminkijokisuistossa

Moottorikelkoilla ja mökijöillä saa vastedes ajaa Kiiminkijokisuistossa Haukiputaalla toisin kuin kuvan kyltissä kielletään. ELY on kumonnut vuodelta 1996 peräisin olevan ajokiellon. 60 kilometrin nopeusrajoitus alennetaan 40 km/h turvallisuussyistä. Arkistokuva: Auli HaapalaMoottorikelkoilla ja mökijöillä saa vastedes ajaa Kiiminkijokisuistossa Haukiputaalla toisin kuin kuvan kyltissä kielletään. ELY on kumonnut vuodelta 1996 peräisin olevan ajokiellon. 60 kilometrin nopeusrajoitus alennetaan 40 km/h turvallisuussyistä. Arkistokuva: Auli Haapala

Hau­ki­pu­taal­la Kii­min­ki­jo­ki­suis­ton jääl­lä saa ajaa vapaas­ti moot­to­ri­käyt­töi­sil­lä ajo­neu­voil­la. Poh­jois-Poh­jan­maan Elinkeino‑, lii­ken­ne- ja ympä­ris­tö­kes­kus (ELY) on teh­nyt asias­ta pää­tök­sen, jos­sa vuon­na 1996 mää­rät­ty ajo­kiel­to ja sii­hen liit­ty­nyt 60 kilo­met­rin nopeus­ra­joi­tus kumo­taan. Uudek­si alhai­sem­mak­si nopeus­ra­joi­tuk­sek­si Ala­ka­ri-Lai­ta­ka­ri-Rivin­nok­ka ‑jää­alu­eel­la mää­rät­tiin 40 km/h.

ELY:n teke­mä ajon sal­li­va pää­tös ja uusi nopeus­ra­joi­tus ovat tul­leet voi­maan 1. mar­ras­kuu­ta alkaen. Pää­tök­ses­tä ei vali­tet­tu ja vali­tusai­ka on umpeutunut.

Ajo­kiel­lon kumoa­mis­ta ELY:ltä haki Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tys ry. Esi­tyk­seen yhtyi­vät myös Ongan­ran­ta ja Vah­to­lan­lah­ti ry ja Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat ry. Vuon­na 1996 Ympä­ris­tö­kes­kus kiel­si moot­to­ri­käyt­töis­ten ajo­neu­vo­jen käy­tön Kii­min­ki­jo­ki­suis­tos­sa sil­loi­sen Hau­ki­pu­taan kun­nan esi­tyk­ses­tä. Perus­tei­na oli­vat tur­val­li­suus- ja ympäristöseikat.

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tys perus­te­li esi­tyk­ses­sään kiel­lon kumoa­mis­ta sil­lä, että kiel­to ja rajoi­tus ovat van­ho­ja eikä perus­tei­ta ole tar­kis­tet­tu. ELY:n pää­tök­seen ollaan arva­ten­kin tyytyväisiä.

– Mie­les­tä­ni tämä kaik­ki liik­ku­mis­muo­dot huo­mioi­va ELY:n rat­kai­su on tur­val­li­nen ja jär­ke­vä pää­tös. Pis­teet sii­tä ELY:lle. Ei ollut var­mas­ti­kaan ELY:lle mikään pie­ni työ pereh­tyä asi­aan, kom­men­toi Joni Sii­po­la asukasyhdistyksestä.

– Van­ha kiel­to tuo esil­le kuin­ka peri­aat­teel­li­sia lausun­to­ja on annet­tu ylei­sel­le alu­eel­le, vaik­ka kaik­kien oikeu­det ja mah­dol­li­suu­det tuli­si huo­mioi­da. Oli­si suo­tui­saa, että pää­tök­sen­te­ki­jät oli­si­vat riit­tä­vän laa­ja­kat­sei­sia. Tuli­si har­ki­ta pit­kään mihin ja mil­lä perus­teel­la maas­to­lii­ken­ne­lain pääl­le ase­te­taan eril­li­siä rajoi­tuk­sia. Van­ha pää­tös on alun­pe­rin­kin pal­vel­lut hyvin pie­nen poru­kan intressejä. 

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen mukaan kiel­lon pur­ka­mi­nen mah­dol­lis­taa nyt jat­kos­sa pai­kal­li­syh­dis­tys­ten aktii­vi­sem­man toi­mi­mi­sen alu­een kehit­tä­mi­ses­sä moni­puo­li­seen vir­kis­tys­käyt­töön luon­toar­vot ja tur­val­li­suus huo­mioi­den. Rajoi­tus on aiheut­ta­nut hait­taa, vaa­raa ja vää­ri­nym­mär­ryk­siä sekä estä­nyt tas­a­puo­li­sen vir­kis­tys­käy­tön joen jäällä.

Voi­mas­sa kiel­to oli vuo­des­ta 1996 läh­tien, mut­ta asia nousi tape­til­le kak­si vuot­ta sit­ten, kun Oulun kau­pun­ki pys­tyt­ti kiel­to­kyl­tit ran­taan. Kiel­lon mukaan moot­to­ri­kelk­kai­lu oli sal­lit­tua ainoas­taan joen kes­kel­le mer­ka­tul­la epä­vi­ral­li­sel­la kelk­kau­ral­la, jol­le oli lupa liit­tyä vain tie­tyis­tä liit­ty­mis­tä. Esi­mer­kik­si joki­ran­nan asuk­kai­den oli­si pitä­nyt kul­jet­taa kelk­ka perä­kär­ryl­lä tie­tyn liit­ty­män var­teen pääs­täk­seen joen jääl­le. Lisäk­si Iso-Mie­hi­kän ylei­sel­le vir­kis­tys­pai­kal­le ja laa­vul­le meni­jöi­den oli­si pitä­nyt jät­tää kelk­ka kes­kel­le jokea uran var­teen eikä sil­lä oli­si saa­nut ajaa saa­ren rantaan. 

Hau­ki­pu­taan moot­to­ri­kelk­kai­li­jat on vuo­sien var­rel­la mer­kan­nut oma­toi­mi­ses­ti vapaa­eh­tois­voi­min kelk­kau­ran joen kes­kel­le sekä liittymiä.

ELY:n teke­män rat­kai­sun mukaan olo­suh­teet ovat jokia­lu­eel­la muut­tu­neet sit­ten vuo­den 1996, joten pää­tök­sen muut­ta­mi­seen on perus­tei­ta. Oulun kau­pun­ki ei vas­taa joen kes­kel­le osoi­te­tun kelk­kai­lu-uran tai liit­ty­mä­reit­tien mer­kit­se­mi­ses­tä, kun­nos­sa­pi­dos­ta eikä ajo­kel­poi­suu­des­ta eikä myös­kään yllä­pi­dä hiih­to­la­tu­ja jääl­lä. Ei ole siten perus­tet­ta ohja­ta kelk­kai­li­joi­ta kul­ke­maan mää­rät­ty­jä reit­te­jä pit­kin, vaan kelk­kai­li­joi­den ja mui­den jääl­lä liik­ku­jien tulee voi­da vali­ta ja vas­ta­ta itse ajo­kel­poi­sis­ta ja tur­val­li­sis­ta kul­ku­rei­teis­tä tal­vi- ja jää­olo­suh­tei­den mukaan. 

Lisäk­si kiel­lon ja nopeus­ra­joi­tuk­sen mer­ki­tä on vuo­sien saa­tos­sa ollut puut­teel­lis­ta ja vaih­te­le­vaa, jol­loin käy­tän­nös­sä pää­tös­tä ei ole nou­da­tet­tu eikä val­vot­tu. Vesi­lain mukaan jokai­sel­la on oikeus tar­pee­ton­ta vahin­koa, hait­taa tai häi­riö­tä aiheut­ta­mat­ta kul­kea vesis­tön jäällä. 

Ajo­kiel­lon kumoa­mi­sel­la ei arvioi­da myös­kään ole­van mer­kit­tä­viä hei­ken­tä­viä vai­ku­tuk­sia Natu­ra-alu­een suo­je­lu­pe­rus­tei­siin, kos­ka liik­ku­mi­nen tapah­tuu jääl­lä. Muis­tet­ta­va on, että ajo maa-alu­eel­la on sal­lit­tua vain maan omis­ta­jan tai hal­ti­jan luval­la. Lisäk­si maas­to­lii­ken­ne­lain mukaan häi­riö­tä aiheut­ta­va edes­ta­kai­nen aja­mi­nen jääl­lä on kiellettyä.

ELY:n pää­tök­sen mukaan uusi alem­pi 40 kilo­met­rin nopeus­ra­joi­tus moot­to­ria­jo­neu­voil­le on perus­tel­tua tur­val­li­suu­den kan­nal­ta, sil­lä Kii­min­ki­joen suis­tos­sa (Ala­ka­rin, Kur­tin­hau­dan, Hal­ko­ka­rin, Lai­ta­ka­rin, Rivin­no­kan, Pap­pi­lan­lah­den, Vah­to­lan­lah­den, Sii­ka­saa­ren, San­ta­hol­man­ran­nan ja kirk­ko­ran­nan alueil­la) jääl­lä vir­kis­täy­dy­tään myös kävel­len, hiih­täen, pilk­kien ja pyö­räil­len. Nopeus­ra­joi­tuk­sel­la halu­taan vähen­tää myös melu­hait­taa ran­ta-asu­tuk­sel­le. 40 km/h on vas­taa­va kuin ylei­nen nopeus­ra­joi­tus auto­lii­ken­teel­le taajamissa. 

Uuden nopeus­ra­joi­tuk­sen mer­kit­se­mi­nen on mää­rät­ty Oulun kaupungille.

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen hake­muk­seen kumo­ta ajo­kiel­to ELY pyy­si lausun­to­ja ja sai mie­li­pi­tei­tä. Oulun polii­si­lai­tok­sel­la ei ollut lausut­ta­vaa asias­sa. Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut kan­nat­ti kiel­lon ja nopeus­ra­joi­tuk­sen pois­toa Kii­min­ki­jo­ki­suis­tos­ta, sil­lä kau­pun­ki hal­lin­noi ja on vas­tuus­sa ainoas­taan viral­li­sis­ta kelk­kai­lu­rei­teis­tä. Myös nel­jä yksi­tyis­hen­ki­löä puol­si kiel­lon poistamista.

Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta näki äänes­tys­pää­tök­sel­lä 6–3 perus­tel­tu­na, että kiel­to ja rajoi­tus säi­ly­tet­täi­siin ennal­laan. Myös Hau­ki­pu­taan jako­kun­ta oli­si näh­nyt tar­peel­li­se­na, että moot­to­ri­lii­ken­teen rajoit­ta­mi­nen joki­suis­tos­sa oli­si pidet­ty pää­sään­töi­ses­ti entisellään.