Oulun vedel­le lupa ottaa poh­ja­vet­tä Viinivaarasta

Oulun Veden vedenottolupa viipyi kuusi vuotta Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Nyt annettu päätös oli myönteinen. (Arkistokuva: Teea Tunturi)Oulun Veden vedenottolupa viipyi kuusi vuotta Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Nyt annettu päätös oli myönteinen. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to on myön­tä­nyt Oulun Vesi lii­ke­lai­tok­sel­le tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­van vesi­ta­lous­lu­van poh­ja­ve­den­ot­toon Viinivaara–Kälväsvaara-pohjavesialueelta, joka sijait­see Pudas­jär­ven kau­pun­gin ja Uta­jär­ven kun­nan alu­eel­la. Poh­ja­ve­sia­luei­den vedel­lä var­mis­te­taan pin­ta­vet­tä käyt­tä­vän Oulun kan­ta­kau­pun­gin vedenhankintaa.

Pää­tök­ses­sä myön­net­tiin lupa veden­ot­toon kai­kil­le hae­tuil­le 11 vede­not­ta­mol­le siten, että veden­ot­to­mää­rä on yhteen­sä 9 000 m³/vrk, joka on hie­man haet­tua pienempi.

Oulun Vesi lii­ke­lai­tos on mää­rät­ty mak­sa­maan kala­ta­lous­mak­sua Lapin ELY-kes­kuk­sel­le 20 000 euroa vuo­des­sa. Lisäk­si luvan saa­ja on mää­rät­ty mak­sa­maan Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sel­le vuo­sit­tain 100 000 euron suu­rui­nen mak­su, joka on käy­tet­tä­vä poh­ja­ve­den otos­ta luon­non moni­muo­toi­suu­del­le aiheu­tu­vien hait­to­jen lie­ven­tä­mi­seen ja vesien tilan paran­ta­mi­seen poh­ja­ve­den­o­ton vaikutusalueella.

Hake­muk­sen mukais­ta tark­kai­lusuun­ni­tel­maa on mää­rät­ty täy­den­net­tä­väk­si. Täy­den­ne­tyl­lä laa­jal­la ennak­ko­tark­kai­lul­la saa­daan ajan­ta­sai­nen tie­to poh­ja­ve­den­o­ton vai­ku­tusa­lu­een nyky­ti­las­ta. Kat­ta­va toi­min­nan­ai­kai­nen tark­kai­lu var­mis­taa poh­ja­ve­den­o­ton ja vai­ku­tus­ten asian­mu­kai­sen seu­ran­nan ja mah­dol­lis­ten enna­koi­mat­to­mien vai­ku­tus­ten havaitsemisen.

Seu­raa­vak­si Oulun Vesi arvioi pää­tök­sen sisäl­töä yhteis­työs­sä eri alo­jen asian­tun­ti­joi­den kanssa.

– Myön­tei­nen lupa­pää­tös oli har­taas­ti odo­tet­tu ja pää­si­säl­löl­tään hake­muk­sem­me mukai­nen. Poh­ja­ve­den­o­ton mää­räyk­set ja seu­ran­ta­vel­voit­teet vaa­ti­vat vie­lä tark­kaa ana­ly­soin­tia ennen kuin veden­o­ton edel­ly­tyk­set ovat sel­vil­lä, sanoo Oulun Veden joh­ta­ja Jou­ni Läh­de­mä­ki.

Lupa­pää­tös­tä ja mah­dol­li­sia toi­men­pi­tei­tä tul­laan käsit­te­le­mään tek­nis­ten lii­ke­lai­tos­ten joh­to­kun­nas­sa ja Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kokouk­sis­sa joulukuussa.

Poh­ja­ve­si­hank­keel­la paran­ne­taan mer­kit­tä­väs­ti yhdys­kun­nan joka­päi­väi­sen toi­min­nan kan­nal­ta kriit­tis­tä vesi­huol­to­pal­ve­lua, ja geo­po­liit­ti­sen tilan­teen muu­tos on vah­vis­ta­nut perus­tei­ta enti­ses­tään. Vesi­huol­to on kes­kei­nen yhdys­kun­nan huol­to­var­muu­den osa, johon on inves­toi­ta­va häi­riö­ti­lan­tei­den vält­tä­mi­sek­si. Oulun Vesi on luo­ki­tel­tu huol­to­var­muus­kriit­ti­sek­si vesi­lai­tok­sek­si kokon­sa ja alu­eel­li­sen mer­ki­tyk­sen vuoksi.

Huol­to­var­muu­den mer­ki­tys on Oulun Veden mukaan muut­tu­nut oleel­li­ses­ti lupa­ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­sen jäl­keen. Tilan­ne on muut­tu­nut Euroo­pas­sa käyn­nis­sä ole­van sodan aiheut­ta­man ener­gia­krii­sin ja kemi­kaa­lien huo­non­tu­neen saa­ta­vuu­den seurauksena.

Hyvä­laa­tui­sen poh­ja­ve­den hyö­dyn­tä­mi­nen ei ole kemi­kaa­leis­ta riip­pu­vais­ta. Viinivaara–Kälväsvaara-alueen poh­ja­ve­den hyö­dyn­tä­mi­nen saa­daan toteu­tet­tua myös ener­gia­te­hok­kaas­ti, kos­ka kor­keus­e­ros­ta joh­tuen poh­ja­ve­den joh­ta­mi­nen Ouluun pys­ty­tään toteut­ta­maan osin pai­no­voi­mai­ses­ti. Veden­han­kin­nan var­mis­ta­mi­sel­la pin­ta­ve­den rin­nal­la pie­nen­ne­tään veden­han­kin­taan liit­ty­viä ris­ke­jä oleel­li­ses­ti ja paran­ne­taan häi­riö- tai poik­keus­ti­lan­tei­den vedenhankintaa.

Oulun Vesi lii­ke­lai­tos on oikeu­tet­tu ryh­ty­mään pää­tök­sen tar­koit­ta­maan ennak­ko­tark­kai­luun jo ennen pää­tök­sen lain­voi­mai­sek­si tule­mis­ta. Pää­tös on näh­tä­vä­nä lupa­vi­ran­omai­sen verk­ko­si­vuil­la https://ylupa.avi.fi. Pää­tök­seen saa hakea muu­tos­ta valit­ta­mal­la 28.12.2023 saakka.