Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien aamu­pa­lal­la pai­na­vaa asiaa

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry:n väki juh­li val­ta­kun­nal­lis­ta Yrit­tä­jän päi­vää Samant­tas­sa aamu­pa­lan mer­keis­sä. Aamu­pa­la koko­si pai­kal­le kym­me­nit­täin yrit­tä­jiä jo aamu­kuu­des­ta alkaen. Vii­me aikoi­na yrit­tä­jiä on puhut­ta­nut eri­tyi­ses­ti yrit­tä­jän elä­ke­lain muu­tok­set. YEL-tulo­jen laa­ja tar­kis­tus­pro­ses­si alkaa syys-lokakuussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yksi pis­te Hau­Pal­le paikallisderbystä

Län­si­tuu­len ken­täl­lä pelat­tiin sun­nun­tai­na maa­li­ton pai­kal­lis­der­by, jos­sa OTP hal­lit­si peliä, mut­ta Hau­pa puo­lus­ti kuri­na­lai­ses­ti ja yhte­näi­se­nä jouk­ku­ee­na. Peli alkoi Hau­pan kan­nal­ta lupaa­vas­ti, kun Lau­ra Koro­lai­nen syöt­ti 16-alu­eel­le Sara Hal­ta­mon läpi, mut­ta Hal­ta­mon kuro­tus pal­loon ei maa­lik­si asti riit­tä­nyt. Toi­ses­sa vaa­ral­li­ses­sa tilan­tees­sa Anni­ka Kai­nu­har­ju toi­mit­ti kes­ki­tyk­sen Anni Kai­ra­mol­le, mut­ta pal­lo pomp­pi vai­keas­ti maa­lin edus­tal­la, eikä maa­lia syntynyt.


Säh­kö­au­tot OuluZo­nen radalla

Ei kuu­lu­nut kuin ren­kai­den satun­nais­ta ulvon­taa, kun tois­ta­kym­men­tä säh­kö­au­toa aje­li OuluZo­nen radal­la jää­li­läi­sen EV Ase­ma Oy:n jär­jes­tä­mä­nä säh­kö­au­to­jen rata­päi­vä­nä. Säh­kö­au­tot voi­si­vat­kin olla toi­vot­tu lisä monien moot­to­ri­ra­to­jen käyt­tä­jä­kun­taan, sil­lä niil­lä voi­tai­siin ajaa myös niin sanot­tui­na hil­jai­si­na päi­vi­nä, joi­ta radoil­le on ympä­ris­tö­lu­vis­sa määrätty. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Iin Urhei­li­joi­den mies­ten pesä­pal­lo­jouk­kue sijoit­tui ensim­mäi­sek­si maa­kun­ta­sar­jas­sa. Har­kin­nas­sa suomensarja

Iin Urhei­li­joi­den mies­ten pesä­pal­lo­jouk­kue on pelan­nut kulu­val­la kau­del­la maa­kun­ta­sar­jaa hyväl­lä menes­tyk­sel­lä. Jouk­kue pela­si kesän aika­na 14 peliä voit­taen niis­tä 11. Miesten.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä, Pek­ka Kai­nua: Yhtei­söl­li­syyt­tä kylillä

Olin las­ten kans­sa Yli­kii­min­gin Vesa­lan kou­lul­la jär­jes­te­tyis­sä Venet­sia­lai­sis­sa 2.9. Vaik­ka sää oli keh­non puo­lei­nen, oli pai­kal­la pal­jon väkeä. Eri-ikäi­set osal­lis­tu­jat sai­vat ostaa met­ri­la­ku­ja, mak­ka­roi­ta, hat­ta­raa ja kah­via. Tik­ku­pul­lia pais­tet­tiin ja kas­vo­maa­laus­pis­te kerä­si jonok­si asti lap­sia. Salis­sa oli pomp­pu­lin­naa ja onnen­pyö­rää. Pai­kal­li­sen tilan tuot­tei­ta myy­tiin ja arvail­tiin ison kur­pit­san pai­noa. Oli mah­dol­li­suus tutus­tua paloau­toon ja kokeil­la san­ko­ruis­kua. Illan kruu­na­si kok­ko sekä mah­ta­va ilotulitus.Pate­nie­men Saha­se­mi­naa­ri oli peruuntua

Tiis­tai­aa­mu­na vii­me vii­kol­la soi puhe­lin ja kuluu todel­li­nen pom­mi: Hon­ka­pirt­ti sul­je­taan, kaik­ki tapah­tu­mat peru­taan. Oulun Päi­vien ohjel­mas­sa oli­si vie­lä lau­an­tai­na 2.9. Pate­nie­mi-Seu­ran saha­se­mi­naa­ri ja 3.9. Hau­ki­pu­taan Työ­väen­näyt­tä­mön musi­kaa­li Lai­va on las­tat­tu. Pate­nie­mi-Seu­ra oli tuke­nut esi­tys­tä jakaen seit­se­män­sa­taa esi­tet­tä lähiym­pä­ris­töön ja lait­ta­nut ilmoi­tuk­set leh­tiin. Seu­ran puheen­joh­ta­ja Sep­po Barck panee toi­mek­si. Hän ottaa yhteyt­tä Oulun kau­pun­gin tila­pal­ve­luis­ta vas­taa­viin hen­ki­löi­hin. Lopul­ta jär­jen ääni voit­taa ja tilai­suu­det voi­daan pitää. Hon­ka­pirt­ti vaa­tii laa­jaa kor­jaus­ta ja on mah­dol­li­ses­ti kiin­ni pit­käl­le kevää­seen. Tosin myös väliai­kais­rat­kai­su­ja vie­lä mie­ti­tään, sil­lä yhtei­sö­ta­lol­la on pal­jon käyttäjiä.