Vaih­toon läh­tö avar­si maailmankatsomusta

Hau­ki­pu­taan lukion tois­ta luok­kaa käy­vä Moo­na Ala­nie­mi viet­ti hei­nä­kuus­sa kol­me viik­koa vaih­dos­sa Ita­lian Tosca­nas­sa Lions Nuo­ri­so­vaih­don kaut­ta. Lukion reh­to­rin lait­ta­ma Wil­ma-vies­ti vaih­to­mah­dol­li­suu­des­ta kiin­nos­ti Moo­naa, mut­ta 17 vuo­den ikä­ra­ja mietitytti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Har­taus­kir­joi­tus: Kiitollisuudesta

Olen ollut men­neen kesän aika­na usei­ta ker­to­ja huo­les­tu­nut ja surul­li­nen. Välil­lä se on ollut kuris­ta­vaa tun­net­ta yhteis­kun­nan ja maa­il­man tilan­tees­ta, välil­lä hyvin arkis­ten käy­tän­nöl­lis­ten asioi­den han­ka­luut­ta. Toi­si­naan hyvin pin­nal­lis­ta­kin tupi­naa sii­tä, kun asiat eivät suju niin kuin itse toi­voi­si, mikä lie­nee perin inhimillistä.


Toi­mit­ta­jal­ta: Luku­tai­toa pai­kal­li­sin maustein

Pai­kal­lis­leh­dil­lä on oma tär­keä osan­sa niin luku­tai­don yllä­pi­tä­ji­nä kuin pai­kal­li­si­den­ti­tee­tin tuki­joi­na. Pai­kal­lis­leh­ti tuo ilmi oman alu­een­sa tapah­tu­mia, osaa­mis­ta, ihmi­siä ja puhee­nai­hei­ta. Pai­kal­lis­leh­ti tar­jo­aa myös aree­nan jul­ki­sel­le keskustelulle.


Luon­to­muis­to­ja ja taidetta

Tiis­tai­na pal­ve­lu­kes­kus Joki­ran­nas­sa asuk­kaat pää­si­vät tai­tei­le­maan luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja hyö­dyn­täen Nii­na Ahon ja Satu Suvan­non ohjauk­ses­sa. Tai­tei­li­jat käy­vät Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa yhteen­sä kol­me ker­taa osa­na Suku­pol­vet Iin­joen var­rel­la ‑tai­de­pi­lot­tia. Suvan­to ker­toi pilo­tin ole­van yksi Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton Kulttuurikenno-hankkeista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä, Pek­ka Kai­nua: Yhtei­söl­li­syyt­tä kylillä

Olin las­ten kans­sa Yli­kii­min­gin Vesa­lan kou­lul­la jär­jes­te­tyis­sä Venet­sia­lai­sis­sa 2.9. Vaik­ka sää oli keh­non puo­lei­nen, oli pai­kal­la pal­jon väkeä. Eri-ikäi­set osal­lis­tu­jat sai­vat ostaa met­ri­la­ku­ja, mak­ka­roi­ta, hat­ta­raa ja kah­via. Tik­ku­pul­lia pais­tet­tiin ja kas­vo­maa­laus­pis­te kerä­si jonok­si asti lap­sia. Salis­sa oli pomp­pu­lin­naa ja onnen­pyö­rää. Pai­kal­li­sen tilan tuot­tei­ta myy­tiin ja arvail­tiin ison kur­pit­san pai­noa. Oli mah­dol­li­suus tutus­tua paloau­toon ja kokeil­la san­ko­ruis­kua. Illan kruu­na­si kok­ko sekä mah­ta­va ilotulitus.