Luon­to­muis­to­ja ja taidetta

Tiis­tai­na pal­ve­lu­kes­kus Joki­ran­nas­sa asuk­kaat pää­si­vät tai­tei­le­maan luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja hyö­dyn­täen Nii­na Ahon ja Satu Suvan­non ohjauk­ses­sa. Tai­tei­li­jat käy­vät Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa yhteen­sä kol­me ker­taa osa­na Suku­pol­vet Iin­joen var­rel­la ‑tai­de­pi­lot­tia. Suvan­to ker­toi pilo­tin ole­van yksi Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton Kulttuurikenno-hankkeista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä, Pek­ka Kai­nua: Yhtei­söl­li­syyt­tä kylillä

Olin las­ten kans­sa Yli­kii­min­gin Vesa­lan kou­lul­la jär­jes­te­tyis­sä Venet­sia­lai­sis­sa 2.9. Vaik­ka sää oli keh­non puo­lei­nen, oli pai­kal­la pal­jon väkeä. Eri-ikäi­set osal­lis­tu­jat sai­vat ostaa met­ri­la­ku­ja, mak­ka­roi­ta, hat­ta­raa ja kah­via. Tik­ku­pul­lia pais­tet­tiin ja kas­vo­maa­laus­pis­te kerä­si jonok­si asti lap­sia. Salis­sa oli pomp­pu­lin­naa ja onnen­pyö­rää. Pai­kal­li­sen tilan tuot­tei­ta myy­tiin ja arvail­tiin ison kur­pit­san pai­noa. Oli mah­dol­li­suus tutus­tua paloau­toon ja kokeil­la san­ko­ruis­kua. Illan kruu­na­si kok­ko sekä mah­ta­va ilotulitus.Pate­nie­men Saha­se­mi­naa­ri oli peruuntua

Tiis­tai­aa­mu­na vii­me vii­kol­la soi puhe­lin ja kuluu todel­li­nen pom­mi: Hon­ka­pirt­ti sul­je­taan, kaik­ki tapah­tu­mat peru­taan. Oulun Päi­vien ohjel­mas­sa oli­si vie­lä lau­an­tai­na 2.9. Pate­nie­mi-Seu­ran saha­se­mi­naa­ri ja 3.9. Hau­ki­pu­taan Työ­väen­näyt­tä­mön musi­kaa­li Lai­va on las­tat­tu. Pate­nie­mi-Seu­ra oli tuke­nut esi­tys­tä jakaen seit­se­män­sa­taa esi­tet­tä lähiym­pä­ris­töön ja lait­ta­nut ilmoi­tuk­set leh­tiin. Seu­ran puheen­joh­ta­ja Sep­po Barck panee toi­mek­si. Hän ottaa yhteyt­tä Oulun kau­pun­gin tila­pal­ve­luis­ta vas­taa­viin hen­ki­löi­hin. Lopul­ta jär­jen ääni voit­taa ja tilai­suu­det voi­daan pitää. Hon­ka­pirt­ti vaa­tii laa­jaa kor­jaus­ta ja on mah­dol­li­ses­ti kiin­ni pit­käl­le kevää­seen. Tosin myös väliai­kais­rat­kai­su­ja vie­lä mie­ti­tään, sil­lä yhtei­sö­ta­lol­la on pal­jon käyttäjiä.


Kau­pun­gin­ta­lon kor­jauk­sel­le yhdek­sän mil­joo­naa lisärahaa

Oulun kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jauk­sel­le on myön­net­ty lähes yhdek­sän mil­joo­nan lisä­mää­rä­ra­ha. Koro­tus joh­tuu pää­osin sii­tä, että toteu­tus­vai­heen aika­na on todet­tu kor­jaus­tar­peen laa­ja muu­tos. Myös mate­ri­aa­li­hin­to­jen nousun vai­ku­tus korot­taa koko­nais­kus­tan­nuk­sia noin kah­den mil­joo­nan euron ver­ran. Hank­keen koko­nais­mää­rä­ra­ha on nyt noin 29,4 mil­joo­naa euroa.