Päät­tä­jäl­tä, Pek­ka Kai­nua: Yhtei­söl­li­syyt­tä kylillä

Olin las­ten kans­sa Yli­kii­min­gin Vesa­lan kou­lul­la jär­jes­te­tyis­sä Venet­sia­lai­sis­sa 2.9. Vaik­ka sää oli keh­non puo­lei­nen, oli pai­kal­la pal­jon väkeä. Eri-ikäi­set osal­lis­tu­jat sai­vat ostaa met­ri­la­ku­ja, mak­ka­roi­ta, hat­ta­raa ja kah­via. Tik­ku­pul­lia pais­tet­tiin ja kas­vo­maa­laus­pis­te kerä­si jonok­si asti lap­sia. Salis­sa oli pomp­pu­lin­naa ja onnen­pyö­rää. Pai­kal­li­sen tilan tuot­tei­ta myy­tiin ja arvail­tiin ison kur­pit­san pai­noa. Oli mah­dol­li­suus tutus­tua paloau­toon ja kokeil­la san­ko­ruis­kua. Illan kruu­na­si kok­ko sekä mah­ta­va ilotulitus.

Tämä ei ollut ainoa ker­ta, kun olen ihas­tel­lut koti­ky­läl­lä­ni aktii­vis­ta kyläyh­dis­tys­tä sekä yhtei­söl­li­siä tapah­tu­mia kou­lun nuo­tioil­toi­neen ja koko kylän yhtei­si­ne juh­li­neen. Kou­lul­la on mah­dol­li­suus aikuis­ten­kin kokeil­la vaik­ka­pa 3d-tulos­tus­ta. Myös kou­lun lii­kun­ta­sa­li on aktii­vi­ses­sa vapaa-ajan käytössä.

Täl­lais­ta toi­min­taa soi­si kai­kil­la kylil­lä ole­van. Se vaa­tii aktii­vi­sia ihmi­siä, mut­ta myös puit­teet teh­dä asioi­ta yhdes­sä. Tämä on vält­tä­mä­tön­tä muis­taa, vaik­ka osas­sa kou­lu­ra­ken­nuk­sia ope­tus­käyt­tö päät­tyy­kin. On erit­täin har­mil­li­nen asia, että pie­niä kou­lu­ja Oulus­sa jou­du­taan sul­ke­maan, ja että joi­den­kin kou­lu­jen osal­ta jäi uhka lei­ju­maan mah­dol­li­ses­ta sul­ke­mi­ses­ta tulevaisuudessa.

Kaik­kien kou­lu­verk­ko­py­kä­lien yhtey­des­sä kau­pun­gin­val­tuus­to teki kesä­kuus­sa pää­tök­sen. On hyvä muis­taa, että kysees­sä ei ole toi­vo­mus­pon­si, vaan pää­tös. Kak­sio­sai­nen pää­tös kuu­luu: Lisäk­si kau­pun­gin­val­tuus­to päät­tää, että jatkovalmistelussa:

1. kiin­ni­te­tään eri­tyis­tä huo­mio­ta maan­käy­tön ja kaa­voi­tuk­sen edel­ly­tyk­siin tukea pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­sä esil­lä ole­vien aluei­den asu­kas­mää­rän lisää­mis­tä ja kehitystä

2. ope­tus­käy­tös­tä pois­tet­tu­jen kou­lu­ti­lo­jen sekä piha- ja lii­kun­ta-aluei­den kun­ta­lais­käyt­tö ja yllä­pi­to suun­ni­tel­laan koko­nai­suus huo­mioi­den nii­den hal­lin­to­kun­tien tai toi­mi­joi­den yhteis­työ­nä, jot­ka vas­taa­vat tilois­ta ja alueista.

Nyt on tär­ke­ää päät­tä­jien, viran­hal­ti­joi­den, kyläyh­dis­tys­ten ja aktii­vis­ten kun­ta­lais­ten yhteis­työs­sä huo­leh­tia sii­tä, että nämä pää­tök­set toteu­tu­vat, ja että ope­tus­käy­tös­tä pois­tet­tu­jen kou­lu­ti­lo­jen ja lii­kun­ta-aluei­den kun­ta­lais­käyt­tö aidos­ti mahdollistetaan.

Pek­ka Kainua

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, Keskusta

Yli­kii­min­ki