Yksi pis­te Hau­Pal­le paikallisderbystä

Län­si­tuu­len ken­täl­lä pelat­tiin sun­nun­tai­na maa­li­ton pai­kal­lis­der­by, jos­sa OTP hal­lit­si peliä, mut­ta Hau­pa puo­lus­ti kuri­na­lai­ses­ti ja yhte­näi­se­nä jouk­ku­ee­na. Peli alkoi Hau­pan kan­nal­ta lupaa­vas­ti, kun Lau­ra Koro­lai­nen syöt­ti 16-alu­eel­le Sara Hal­ta­mon läpi, mut­ta Hal­ta­mon kuro­tus pal­loon ei maa­lik­si asti riit­tä­nyt. Toi­ses­sa vaa­ral­li­ses­sa tilan­tees­sa Anni­ka Kai­nu­har­ju toi­mit­ti kes­ki­tyk­sen Anni Kai­ra­mol­le, mut­ta pal­lo pomp­pi vai­keas­ti maa­lin edus­tal­la, eikä maa­lia syntynyt.

OTP hal­lit­si pal­loa ja pää­si muu­ta­man ker­ran lau­ko­maan maa­lia koh­ti, mut­ta Hau­pan maa­li­vah­ti Eve­lii­na Koi­vis­to oli vah­vas­ti tor­jun­ta­vi­rees­sä. Peli päät­tyi tasa­lu­ke­miin 0–0, joten kuten kevääl­lä pelat­tu der­by, myös­kään täl­lä ker­taa oulu­lais­ten Nais­ten Kak­ko­sen her­ruus ei selvinnyt.

Otte­lun spon­so­ri oli Sta­dium, ja par­haik­si pelaa­jik­si pal­kit­tiin Hau­pan Mil­la Kit­ti­lä ja OTP:n Roo­sa Uit­to.

Hau­pa kiit­tää kaik­kia pai­kal­le saa­pu­nei­ta kat­so­jia. Tule­va­na vii­kon­lop­pu­na jouk­kue suun­taa Pie­tar­saa­reen, mis­sä vas­taan aset­tuu Esse IK. Hau­pan nai­set läh­te­vät ehdot­to­mas­ti tavoit­te­le­maan 3 pis­tet­tä täs­tä otte­lus­ta vai­kean syys­kau­den aloi­tuk­sen jälkeen.