Lip­pu sal­koon yrit­tä­jien kunniaksi

Yrittäjän päivän kunniaksi Suomen lippua salkoon ovat nostamassa Iin Nätteporin edustalla Noora Huotari, Janne Puolitaival sekä Anna Turtinen.

Iis­sä Yrit­tä­jän päi­vän juh­lal­li­suu­det käyn­nis­tyi­vät tiis­tai­na aamu­var­hain Nät­te­po­rin edus­tal­ta. Pai­kal­le oli saa­pu­nut yrit­tä­jien lisäk­si kun­nan hen­ki­lös­töä ja Iin Mies­lau­la­jien kuorolaisia.

Ohjel­ma käyn­nis­tyi Suo­men lipun nos­ta­mi­sel­la sal­koon Mies­lau­la­jien säes­täes­sä toi­mi­tus­ta Suo­men lau­lu ‑kap­pa­leel­la. Kun lip­pu lie­hui komeas­ti kipa­kan syys­tuu­len saat­te­le­ma­na, joh­dat­ti kuo­ron­joh­ta­ja Mark­ku Kos­ke­la vie­lä pai­kal­la oli­jat lau­la­maan yhdes­sä Maam­me laulun.

Aamun ohjel­ma jat­kui Ravin­to­la Pikas­sos­sa. Siel­lä ter­ve­tu­los­a­nat yrit­tä­jil­le lausui Iin kun­nan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Johan­nes Tuo­me­la. Tuo­me­la puhui eri­tyi­ses­ti yri­tys­ten yhteis­kun­nal­li­ses­ta mer­ki­tyk­ses­tä sekä sii­tä, kuin­ka yri­tys­ten ja yrit­tä­jien mer­ki­tys työl­lis­tä­ji­nä ja elin­voi­man tuo­ji­na näh­dään nyky­ään entis­tä paremmin.

Tuo­me­la ker­toi myös, että Iis­sä pää­tök­sen­teos­sa pyri­tään toi­mi­maan niin, että uusia yri­tyk­siä syn­tyi­si alu­eel­le edelleen.

– Yri­tyk­sen taus­tal­la on aina hen­ki­lö, ja monis­sa tapauk­sis­sa yrit­tä­jän ase­ma voi olla yksi­näi­nen paik­ka. Sik­si on tär­ke­ää jär­jes­tää tämän kal­tai­nen tilai­suus, jos­sa voim­me kokoon­tua ja jakaa koke­muk­siam­me ja aja­tuk­siam­me, itse­kin yrit­tä­jä­nä toi­mi­va Tuo­me­la lausui.

Tuo­me­lan jäl­keen myös Iin kun­nan elin­voi­ma­joh­ta­ja Hele­na Illi­kai­nen lausui muu­ta­man sanan aamun vie­rail­le. Illi­kai­nen ker­too, että Iis­sä yri­tyk­set ovat jät­tä­neet pal­jon inves­toin­ti- ja start­ti­ra­ha­ha­ke­muk­sia yri­tys­maa­il­maa koh­dan­neis­ta haas­teis­ta huo­li­mat­ta. Illi­kai­nen toi­voi, että Iin kun­nan tule­vat mit­ta­vat ener­gia­hank­keet hyö­dyt­täi­si­vät myös pai­kal­li­sia yrit­tä­jiä mah­dol­li­sim­man paljon.

Vii­mei­se­nä Illi­kai­nen muis­tut­ti yrit­tä­jiä huo­leh­ti­maan yri­tys­toi­min­nan lisäk­si myös omas­ta jak­sa­mi­ses­taan ja kan­nus­ti etsi­mään kei­no­ja palau­tu­mi­sen edistämiseksi.

Ennen tilai­suu­den hui­pen­ta­nei­ta Yrit­tä­jän päi­vän kak­ku­kah­ve­ja Iin yrit­tä­jien vara­pu­heen­joh­ta­ja Anna Tur­ti­nen ker­toi pai­kal­la olleil­le vie­lä lyhyes­ti Yrit­tä­jän päi­vän his­to­rias­ta ja tarkoituksesta.

– Pyri­tään kaik­ki käyt­tä­mään Suo­ma­lai­sia tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja, päät­ti Tur­ti­nen puheen­vuo­ron­sa ytimekkäästi.

 

Info: Yrit­tä­jän päivä

  • Yrit­tä­jän päi­vää on vie­tet­ty vuo­sit­tain syys­kuun 5. päi­vä­nä vuo­des­ta 1997 alkaen.
  • Päi­vän taka­na on Yrit­tä­jän Päi­vä ‑sää­tiö, jon­ka toi­min­nan tar­koi­tuk­se­na on yrit­tä­jä­toi­min­nan tuke­mi­nen ja yrit­tä­jyy­den arvos­tuk­sen edistäminen.
  • Yrit­tä­jän päi­vä on mer­kit­ty alma­nak­kaan vuo­des­ta 2010 lähtien.
  • Yrit­tä­jän päi­vä­nä yrit­tä­jiä kan­nus­te­taan jaka­maan yrit­tä­jä­ta­ri­naan­sa ja yri­tyk­siä ker­to­maan arjes­taan, suo­ma­lai­ses­ta työs­tä ja koti­mai­ses­ta omistajuudesta.
  • Vuon­na 2023 yrit­tä­jän­päi­vän vas­taa­vi­na jär­jes­tä­jä­ta­hoi­na toi­mi­vat yhdes­sä Suo­ma­lai­sen Työn Liit­to ja Per­hey­ri­tys­ten Liitto.