Jääli

Hyvää jou­lua Ran­ta­poh­jas­ta

Ran­ta­poh­jan hen­ki­lö­kun­ta toi­vot­taa hyvää jou­lua kai­kil­le leh­den luki­joil­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le. Yhteis­työs­tä kiit­tä­vät Auli Haa­pa­la, Sari Nii­ra­nen, Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo, Pek­ka Kevä­jär­vi,…

Lue lisää

Kas­va­va Jää­li muis­tut­ti kau­pun­gin­joh­ta­jaa kaa­voi­tuk­sen tär­key­des­tä

Jää­li­läi­set esit­te­li­vät kau­pun­gin­joh­ta­jal­le asui­na­lu­een­sa hie­no­na asui­nyh­tei­sö­nä, jos­sa asuk­kai­den puheen­joh­ta­ja Bir­ger Yli­sauk­ko-ojan mukaan asuu hyviä ihmi­siä, jot­ka teke­vät vapaa­eh­tois­työ­tä aktii­vi­sis­sa jär­jes­töis­sä, jot­ka jär­jes­tä­vät pal­jon yhtei­söl­lis­tä toi­min­taa. Vaik­ka ter­veys­pal­ve­lut siir­tyi­vät­kin Kii­min­kiin ja kir­jas­to pie­ne­ni ja muut­ti Lai­va­kan­kaan kou­lul­le, eivät jää­li­läi­set jää­neet purek­si­maan kyn­si­ään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kau­pun­gin­joh­ta­ja Jää­lis­sä tors­tai­na

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la on jää­li­läis­ten tavat­ta­vis­sa tors­tai­na 13.12. kel­lo 17–18 Lai­va­kan­kaan kou­lul­la. Kah­vi­kup­pien äärel­lä kes­kus­tel­laan yhdes­sä ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta sekä sii­tä,…


Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to on valit­tu

Oulun nuo­ri­so­vaa­leis­sa annet­tiin ääniä kaik­ki­aan 4490. Nuo­ri­so­vaa­leis­sa valit­tiin Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONE seu­raa­val­le kak­si­vuo­tis­kau­del­le 2019–2020. Uuteen Oulun nuo­ri­so­val­tuus­toon vuo­del­le 2019–2020 valit­tiin…