Jääli

Ajo­kort­ti­la­ki mul­lis­tui hei­nä­kuun alus­sa – ajo­kor­tin voi suo­rit­taa jopa 14 ajo­tun­nin jäl­keen

Ajo­kort­ti­la­ki muut­tui huo­mat­ta­vas­ti hei­nä­kuun alus­sa: enti­ses­tä kol­mi­vai­hei­ses­ta auto­kou­lus­ta siir­ryt­tiin yksi­vai­hei­seen, ins­sia­jo­koe piden­tyi tun­nin mit­tai­sek­si ja ajo-ope­­tus­­lu­­van saa­mi­sen ehdot keven­tyi­vät.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kesä­lei­ril­lä riit­tää kave­rei­ta ja teke­mis­tä

4H-yhdis­tyk­sen ker­ho­ti­lan pihal­la Jää­lis­sä käy vils­ke — hel­tees­tä huo­li­mat­ta pihal­la juok­sen­te­lee nau­raen lap­sia ja lei­ri­noh­jaa­jia. Käyn­nis­sä on ensim­mäi­nen päi­vä kesä­lei­ris­tä, jon­ka 4H-yhdis­tys jär­jes­tää 1–2 luok­ka­lai­sil­le sekä esi­kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lin kou­lun poh­ja­ra­ken­nus­vai­he val­mis­tuu ennen kou­lun alkua

Lai­va­kan­kaan kou­lun yhtey­teen raken­tuu par­hail­laan uusi kou­lu, johon sijoi­te­taan puret­ta­vak­si mää­rä­tyn Jää­lin kou­lun oppi­laat. Kun raken­nus val­mis­tuu aika­tau­lun mukai­ses­ti luku­vuo­den 2019 alku­vii­koil­la, muo­dos­tuu koko­naan uusi perus­o­pe­tuk­sen kou­lu, jol­la ei ole vie­lä nimeä. Raken­nus­työt alkoi­vat kesä­kuun puo­li­vä­lis­sä, ja pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jan­ne Kar­hu Oulun kau­pun­gin tila­kes­kuk­sel­ta ker­too, että perus­ta­mis­vai­heen poh­ja­työt ovat suju­neet suun­ni­tel­lus­ti ja aika­tau­lus­saan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Alu­een uima­ve­det hyviä

Hel­teis­tä huo­li­mat­ta Ran­ta­poh­jan alu­een uima­ve­det ovat säi­ly­neet hyvi­nä ja sini­le­vät­tö­mi­nä. Kuu­ma sää on nos­ta­nut uima­ve­sien läm­pö­ti­lat mel­koi­sen kor­keik­si. Jää­lin mon­tul­la…Syk­syn met­säs­tys­kau­den hir­vi­lu­vat myön­net­tiin – Iin seu­dul­la tar­vet­ta kan­nan vähen­nyk­sel­le

Iin seu­dun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen alu­eel­le myön­net­tiin 30 pro­sent­tia vii­me­vuo­tis­ta enem­män hir­vi­lu­pia. Kii­­min­­gin-Yli­­kii­­min­­gin riis­tan­hoi­toa­lu­eel­la 40 pro­sent­tia vii­me vuot­ta vähem­män. Suo­men riis­ta­kes­kus myön­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPal­ve­lu­ver­kos­ta pää­tök­set

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­ver­kos­ta maa­­nan­­tai-ilta­­na. Run­saas­ti puheen­vuo­ro­ja ja esi­tyk­siä sisäl­tä­nyt väri­käs kokous alkoi kel­lo 17. Äänes­tys­pää­tök­set pal­ve­lu­verk­koa…