Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Aku ja Vik­ke Kan­ni­nen kotikehässä

Iin Rysäl­lä jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 24. hel­mi­kuu­ta Nyt Rysäh­tää! ‑ammat­ti­nyrk­kei­lyil­ta. Iiläis­vel­jek­set 18-vuo­tias Aku ja 19-vuo­tias Vik­ke Kan­ni­nen otte­le­vat tuol­loin molem­mat uran­sa toi­set ammattilaisottelut. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kat­ja Körk­kö sukel­taa jäl­leen pizza­pul­lan sieluun

Kat­ja Kör­kön val­mis­tau­tu­mi­nen maa­lis­kuus­sa Las Vega­sis­sa jär­jes­tet­tä­vään Pizza World Game­siin on kovas­sa vauh­dis­sa. – Minul­le on teh­ty tree­nioh­jel­ma, joka ei tar­koi­ta pelk­kää punt­taa­mis­ta. Se on vas­ta­liik­kei­tä, ryh­din, liik­ku­vuu­den ja hapen­ot­to­ky­vyn paran­ta­mis­ta, kes­tä­vyy­den ja oikei­den lii­ke­ra­to­jen hake­mis­ta. Käyn myös her­mo­ra­ta- tai urhei­lu­hie­ro­jal­la vähin­tään ker­ran vii­kos­sa, Körk­kö luettelee. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tina­ton tammikuu

Run­saas­ti lyi­jyä sisäl­tä­vien kemi­kaa­lien, eli myös uuden­vuo­den tino­jen myyn­ti kiel­le­tään EU-alu­eel­­la maa­lis­kuun alus­ta alkaen, mut­ta tinat oli­vat tis­kin alla jo.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi kou­lu käyt­töön riemunkiljahduksin

Iin Hami­nan kou­lu otet­tiin koko­nai­suu­des­saan käyt­töön kevät­lu­ku­kau­den alkaes­sa rie­mun­kil­jah­duk­sin.– Tääl­lä näkyy pal­jon hymyi­le­viä kas­vo­ja niin oppi­lai­den kuin hen­ki­lö­kun­nan­kin kes­kuu­des­sa, sanoo kou­lun apu­lais­reh­to­ri Anu Pil­to­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­ta­lai­set pala­vee­ra­si­vat kuntastrategiasta

Iin kun­ta haki viit­tä­tois­ta kun­ta­lais­ta kes­kus­te­le­maan kun­taan laa­dit­ta­vas­ta kun­ta­stra­te­gian luon­nok­ses­ta vii­me kes­ki­viik­ko­na. Kom­men­toi­jik­si saa­tiin yhdek­sän kun­ta­lais­ta, joi­den lisäk­si tilai­suut­ta tuli seu­raa­maan muu­ta­ma henkilö.


Rei­jo Goman jät­tää työt nuoremmille

Tänään 70 vuot­ta täyt­tä­vä put­kia­sen­nus­yrit­tä­jä Rei­jo Goman aikoo jät­tää työn­teon nuo­rem­mil­le. Hän on tosin naut­ti­nut elä­ket­tä jo tois­ta­kym­men­tä vuot­ta, mutta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lop­pu­ry­ti­nöis­sä oli pal­jon rau­taa ilmassa

Sota­ve­te­raa­nit ovat olleet kun­nia­vie­rai­ta Suo­men itse­näi­syy­den 100-vuo­­tis­­juh­­lis­­sa. Moni paik­ka on kui­ten­kin jää­nyt täyt­ty­mät­tä, sil­lä juh­la­kun­toi­sia vete­raa­ne­ja löy­tyy enää kovin vähän.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ham­mas­hoi­to­lan pai­kal­le ja kes­kus­taan ker­ros­ta­lo­ja, Kar­huun asuinalue

Ii Näh­tä­vil­lä ole­vas­sa Iin kir­kon­seu­dun kort­te­lin 23 ase­ma­kaa­van muu­to­seh­do­tuk­ses­sa ham­mas­hoi­to­lan alu­eel­le on suun­ni­tel­tu enin­tään vii­si­ker­rok­si­sia asuin­ra­ken­nuk­sia pysä­köin­tia­luei­neen. Kort­te­lis­sa sijait­se­va entinen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jak­ku­ky­lä osak­si Iitä

Ran­ta­poh­ja Yli-Iin Jak­ku­ky­läs­tä tulee vuo­den­vaih­tees­sa osa Iin kun­taa. Kun­ta­jaon muu­tos vai­kut­taa myös seu­ra­kun­ta­ja­koon. Ev.lut. kirk­koon kuu­lu­vat Jak­ku­ky­län asuk­kaat siir­ty­vät Iin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus