Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

San­ta­hol­man pii­pul­le purkulupa

Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­ta hyväk­syi ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan hake­man San­ta­hol­man pii­pun pur­ka­mis­lu­van kokouk­ses­saan 20.3. San­ta­hol­ma Oy:n Joki­ran­nan sahas­ta on jäl­jel­lä piip­pu Hau­ki­pu­taan San­ta­hol­mal­la. Piip­pu on 103 vuot­ta van­ha ja se on ollut käyt­tä­mät­tö­mä­nä 50 vuot­ta. Pii­pun kor­keus on 29 metriä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­la­ton val­lan­ku­mous yhtei­söl­li­syy­den puolesta

Hau­ki­pu­taa­lai­nen musiik­ki­teat­te­ri­ryh­mä Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mö (HTN) tuo tänä kevää­nä Teat­te­ri­kuo­pan laval­le tut­tuun tapaan­sa kome­dial­lis­ta draa­maa, jos­sa omin­ta­kei­sel­la musii­kil­la on jäl­leen vah­va sija. Luo­ka­ton, val­la­ton val­lan­ku­mous saa ensi-iltan­sa 10.5.Sydä­nis­ku­ri voi pelas­taa hengen

Defi­bril­laat­to­ri, defi eli sydä­nis­ku­ri on lai­te, jol­la sydän­py­säh­dys­ti­lan­tees­sa pyri­tään pois­ta­maan sydä­men pysäyt­tä­nyt hai­tal­li­nen ryt­mi­häi­riö anta­mal­la elvy­tet­tä­väl­le hoi­ta­va tasa­vir­ta­säh­köis­ku. Sydä­nis­ku­rei­ta on alet­tu hank­kia kes­kei­sil­le ja ylei­sil­le pai­koil­le, jot­ta ne oli­si­vat tar­peen vaa­ties­sa lähel­lä ja käytettävissä.


Kun­ta­lai­sil­le parem­pia sotepalveluita

Sote kaa­tui, mut­ta työ sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen uudis­ta­mi­sek­si jat­kuu Oulun seu­dul­la. Uudis­tuk­sia tar­vi­taan, oli­vat­pa hal­lin­non raken­teet mit­kä tahansa.Oulun kau­pun­gin yhdes­sä sai­raan­hoi­to­pii­rin kans­sa käyn­nis­tä­mä mer­kit­tä­vä inte­graa­tio­sel­vi­tys on val­mis­tu­mas­sa, ja odo­tuk­set sen suh­teen ovat kor­keal­la.– Sel­vää on, että tämä mei­dän oma sote­sel­vi­tys ete­nee ja tulos­ten perus­teel­la näh­dään, mitä toi­men­pi­tei­tä pitää teh­dä. Asiak­kaat ja pal­ve­lut edel­lä men­nään, lupa­si Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la alu­een kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kail­le jär­jes­tä­mäs­sään aamu­puu­ro­ti­lai­suu­des­sa tiis­tai­na. Laa­ja­la esit­te­li Oulun seu­dun hal­li­tus­oh­jel­ma­ta­voit­tei­ta tule­val­le kaudelle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iglu­kah­vi­la meren jääl­le avau­tuu jälleen

Hau­ki­pu­taan edus­tal­le meren jääl­le on val­mis­tu­mas­sa jäl­leen iglu­kah­vi­la. Dmit­ry Murzin aloit­ti iglun ja lumi­muu­rin teke­mi­sen vajaa viik­ko sit­ten ja on pais­ki­nut töi­tä aina­kin seit­se­män tun­tia päivittäin. 


Kult­tuu­ria­vus­tus­ta ei hel­pol­la heru

Oulun kau­pun­ki on jaka­nut kult­tuu­ria­vus­tuk­si­na täl­le vuo­del­le yhteen­sä 196 748 euroa. Myön­net­ty­jen tukien raha­mää­rä oli mil­tei sama kuin vii­me vuon­na, mut­ta hake­mus­ten mää­rä nousi sel­väs­ti. Esi­mer­kik­si kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen pro­jek­tia­vus­tuk­siin jätet­tiin vii­me vuon­na 17 hake­mus­ta, mut­ta tänä vuon­na hake­muk­sia oli 31. Kult­tuu­ri­toi­min­nan vuo­sia­vus­tuk­sen haki­joi­ta oli tänä vuon­na 44 ja vii­me vuon­na 34. Kaik­ki­aan vuo­del­le 2019 hake­muk­sia saa­pui mää­rä­ai­kaan men­nes­sä 243 kap­pa­let­ta, yhteen­sä 800 177 eurolla.Vaikka kult­tuu­ria­vus­tuk­sis­ta pää­se­vät osal­li­sik­si monet, var­sin­kin “susi­ra­jan” taka­na Hau­ki­pu­taan puo­lel­la koe­taan jää­tä­vän mopen osil­le. Esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön (HTN) väki saat­toi tode­ta jää­neen­sä jäl­leen rannalle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEhdok­kaat vaa­li­kier­tu­eel­la: Nelos­tien paran­ta­mis­ta jatkettava

– Olem­me entis­tä vakuut­tu­neim­pia, että val­ta­tie 4:n paran­ta­mi­sen on jat­kut­ta­va ensi vaa­li­kau­del­la­kin, sanoi­vat kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaat tai­val­let­tu­aan san­kas­sa lumi­tuis­kus­sa vaa­li­kier­tu­eel­la Kui­va­nie­mel­lä, Iis­sä, Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä lauantaina.Viisikon yhtei­sel­lä Poh­joi­sen puo­les­ta ‑kier­tu­eel­la oli­vat minis­te­ri ja kan­san­edus­ta­ja Pirk­ko Mat­ti­la (sin.) Muhok­sel­ta ja kan­san­edus­ta­jat Kat­ja Hän­ni­nen (vas.) Raa­hes­ta, Ant­ti Ran­ta­kan­gas (kesk.) Haa­pa­ve­del­tä, Mari-Lee­na Tal­vi­tie (kok.) Oulus­ta ja vara­kan­san­edus­ta­ja Rai­mo Pii­rai­nen (sd.) Raa­hes­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus