Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli HaapalaTer­vas­Tii­ma-vii­kol­la koko Yli­kii­min­ki liikkeellä

Ter­­vas­­Tii­­ma-perin­­ne­­viik­­ko käyn­nis­tyy Yli­kii­min­gis­sä jäl­leen lau­an­tai­na. Van­ho­ja perin­tei­tä nou­dat­ta­vaa koti­seu­tu­ta­pah­tu­maa on jär­jes­tet­ty 1960-luvul­­ta läh­tien. Muka­na nyt­kin on laa­ja jouk­ko pai­kal­li­sia vapaaehtoisia…Hau­ki­pu­taan ydin­kes­kus­tan ase­ma­kaa­va­muu­tos etenee

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi  Hau­ki­pu­taan Kirk­ko­tien ja Kes­kus­ku­jan aluet­ta kos­ke­van ase­ma­kaa­va­muu­to­seh­do­tuk­sen, joka ase­te­taan ylei­ses­ti näh­tä­vil­le. Kaa­va­luon­nos oli näh­tä­vil­lä vuo­den alussa,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joki­ky­län kou­lu lak­kaa, Yli-Iin kir­jas­to säi­lyy paikoillaan

Sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­ta kos­ke­vas­ta pal­ve­lu­ver­kos­ta teh­tiin pää­tös pit­käl­lis­ten kes­kus­te­lu­jen ja äänes­tys­ten jäl­keen  Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa maa­­nan­­tai-ilta­­na.  Puheen­vuo­ro­ja käy­tet­tiin 50 ja palveluverkkoon.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lei­po­mos­sa juhlitaan

Putaan Pul­lan lei­po­mos­sa Mar­tin­nie­mes­sä vie­te­tään tänään kesä­juh­lia 40-vuo­­ti­­sen toi­min­nan mer­keis­sä. Pyö­rei­den vuo­sien kun­niak­si asiak­kail­le tar­jo­taan täy­te­kak­ku­kah­vit ja ries­ka­ho­da­rei­ta. Sade­kaan ei…Pal­ve­lu­ver­kos­ta päätökset

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­ver­kos­ta maa­­nan­­tai-ilta­­na. Run­saas­ti puheen­vuo­ro­ja ja esi­tyk­siä sisäl­tä­nyt väri­käs kokous alkoi kel­lo 17. Äänes­tys­pää­tök­set palveluverkkoa…