Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Kesä­Pu­das-tur­naus kuu­mis­sa tunnelmissa

Hau­ki­pu­taan Pal­lon Kesä­­Pu­­das-jal­­ka­­pal­­lo­­tur­­naus sujui aurin­koi­sis­sa ja suo­ras­taan hel­tei­sis­sä tun­nel­mis­sa vii­kon­lop­pu­na. Hau­ki­pu­taal­le oli saa­pu­nut kak­si­päi­väi­seen tur­nauk­seen 111 jouk­kuet­ta. Kesä­Pu­das pelat­tiin nyt…

Lue lisää

Vesi­voi­ma­his­to­ria elä­väk­si Kierikkikeskuksessa

Iijoen voi­ma­lai­tos­ten raken­ta­mi­sen vai­heis­ta ja vesi­voi­man roo­lis­ta suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa ker­to­va näyt­te­ly on esil­lä Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa. Vesi­voi­man vai­hei­ta kuvaa­van aineis­ton lisäk­si kävi­jät pää­se­vät tutus­tu­maan van­hoi­hin vesi­voi­ma­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­viin mittauslaitteisiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


San­ta­hol­man piip­pu puretaan

Oulun kau­pun­gin yhdy­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti tiis­tai­na, että lau­ta­kun­ta hakee San­ta­hol­man pii­pul­le pur­ku­lu­paa raken­nus­val­von­ta­vi­ras­tol­ta. Samal­la yhdys­­kun­­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut val­tuu­te­taan tilaa­maan pur­ku­työ, kun…


Keis­kan Sale avat­tiin tänään

Uusi Sale Keis­ka avat­tiin Hau­ki­pu­taal­la tänään tors­tai­na.  Väkeä oli pai­kal­la jonok­si asti heti ovien avau­dut­tua kel­lo 10 ja mak­ka­ra­tar­joi­lun alkaessa…


Yhdes­sä teke­mi­sen mei­nin­kiä Haukiputaalla

Hau­ki­pu­taal­la on käyn­nis­ty­nyt uusi yhtei­sen teke­mi­sen, toi­min­nan ja osal­lis­tu­mi­sen kokoa­va Yhtei­nen keit­tiö ‑han­ke. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta sai ser­ti­fi­kaa­tin tähän val­ta­kun­nal­li­seen hank­kee­seen kevääl­lä. Tavoit­tee­na on perus­taa tänä vuon­na 36 “keit­tiö­tä” eri paikkakunnille.


Ase­ma­ky­län laa­vun raken­nus­työt aloitettu

Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen laa­vu­han­ke on hyväs­sä vauh­dis­sa. Laa­vu­puut on kaa­det­tu, par­kat­tu ja run­gon sal­vaus­työ on käyn­nis­sä. – Tal­koi­siin on osal­lis­tu­nut usei­ta kylä­läi­siä ja jopa naa­pu­ri­ky­län asuk­kail­ta on saa­tu tal­kooa­pua, kii­tos heil­le kai­kil­le. Eri­tyi­nen kii­tos jo täs­sä vai­hees­sa kuu­luu Veik­ko ja Tel­ler­vo Jär­ve­läl­le, joi­den osaa­vis­sa käsis­sä ovat olleet laa­vun kaik­ki työ­vai­heet, ker­too kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pasi Haa­pa­kan­gas.Oulun kau­pun­ki on hyväk­sy­nyt kyläyh­dis­tyk­sen hake­muk­sen vuo­kra­ta osa Myl­ly­saar­ta, jon­ne laa­vu sijoit­tuu. Kyläyh­dis­tys on hake­nut Oulun Seu­dun Lea­derl­ta han­ke­ra­hoi­tus­ta Myl­ly­saa­ri­hank­keel­le. Pää­tös­tä odo­te­taan jo täl­lä vii­kol­la. Myl­ly­saa­ri­hank­kees­ta tie­do­te­taan tar­kem­min Ase­man kou­lul­la  Avoi­met Kylät- tapah­tu­mas­sa lau­an­tai­na 9.6.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus