Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Van­ha hau­taus­maa mer­ki­tyk­sel­li­nen haukiputaalaisille

“Van­ha hau­taus­maa on Hau­ki­pu­taan his­to­ri­aa, rikas ja pyhä paik­ka. Kaik­ki kol­me: kirk­ko, museo ja hau­taus­maa, ne ovat sitä perim­mäis­tä hau­ki­pu­taa­lai­suut­ta… Vie­hät­tää, että kes­kel­lä kylää on täl­lai­nen paik­ka. Siel­lä on aika kuin sei­sah­ta­nut, hypän­nyt kak­si sataa vuot­ta taak­se­päin. Siel­lä on niin kau­nis­ta ja hiljaista…“Näin kau­niis­ti hau­ki­pu­taa­lai­set kuvai­le­vat Kirk­ko­tien var­rel­la sijait­se­vaa 129 vuot­ta kos­ke­mat­to­ma­na ollut­ta van­haa hau­taus­maa­ta. Sen mer­ki­tyk­sel­li­syys paik­ka­kun­ta­lai­sil­le yllät­ti myös hau­taus­maan tut­ki­jat, joi­den mukaan paik­ka on myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti ainutlaatuinen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­das­hiih­dos­sa lentokeli

Hau­ki­pu­das­hiih­to start­ta­si Tor­pan­mäel­tä tänään sun­nun­tai­na kel­lo 12. Hiih­tä­jät pää­si­vät tait­ta­maan mat­kaa lois­ta­vas­sa aurin­gon­pais­tees­sa ja luis­ta­val­la len­to­ke­lil­lä. Navak­ka tuu­li ei säikäyttänyt…


Menoa ja mei­nin­kiä las­ten Haukipudashiihdossa

Las­ten 2. Hau­ki­pu­das­hiih­to sau­vot­tiin Tor­pan­mäel­lä tänään. Muka­na oli 135 hiih­tä­jää ja per­he­hiih­toon osal­lis­tui kym­men­kun­ta jouk­kuet­ta. Huo­men­na sun­nun­tai­na on vuo­ros­sa järjestyksessään…


Häi­väh­dyk­siä

Häi­väh­dyk­siä on hau­ki­pu­taa­lai­sen 19-vuo­ti­aan Jen­ni Sipi­län ensim­mäi­nen tai­de­näyt­te­ly, joka on esil­lä Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa maa­lis­kuun alkuun saak­ka. Näyt­te­lyn nimi syn­tyi aja­tuk­ses­ta, että työt kuvaa­vat het­kiä siel­tä ja tääl­tä, ne ovat häi­väh­dyk­siä ympä­röi­väs­tä luonnosta.Sipilä on piir­tä­nyt ja maa­lan­nut pal­jon pie­nes­tä pitäen. Aihei­na ovat luon­non ja eläin­ten ohel­la jos­kus myös ihmiset.


Kou­lu­ruo­kaa, jos­ta kukaan ei valit­ta­nut 50-luvulla

Kou­lu­ruo­ka ei mais­tu kai­kil­le. Ruo­kaa jäte­tään syö­mät­tä. Oli­si­pa tar­jol­la sitä tai tätä…Kouluruoka nousee uuti­sai­heek­si aika ajoin. Näi­den kes­kus­te­lu­jen sii­vit­tä­mä­nä hau­ki­pu­taa­lai­nen Anne­li Han­nus (s. 1943) ryh­tyi kokoa­maan enti­sa­jan kou­lu­ruo­ka­pöy­tää astioi­neen.– 50-luvul­la ruo­kaa oli niin vähän, että kaik­ki kel­pa­si ja sitä syö­tiin hyväl­lä ruo­ka­ha­lul­la. Nykyi­sin on kaik­kea yllin kyl­lin niin, että on varaa myös nir­soil­la, poh­tii Hannus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Pei­liin kat­so­mi­sen paikka

Näi­nä päi­vi­nä ei tar­vit­se kat­soa kau­hu­lef­fo­ja jär­kyt­tyäk­seen. Riit­tää, kun seu­raa uuti­sia van­hus­ten­huol­los­sa tapah­tu­vis­ta epä­koh­dis­ta. Jär­kyt­tä­vin­tä on, että monet puut­teet, kuten riit­tä­mät­tö­mät hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­set, ovat olleet pit­kään tie­dos­sa. Ei ole kuul­tu tai kuun­nel­tu, saa­ti toi­mit­tu. Hyvä puo­li kuplan puh­kea­mi­ses­sa on, että maton alle lakais­tut tosi­asiat on nyt oikeas­ti otet­ta­va todesta.Vink­ke­jä työn­ha­kuun ja jat­ko-opin­toi­hin messuilta

Etsit­kö työ­tä tai har­kit­set­ko jat­ko-opin­to­ja? Työ­elä­mä- ja jat­ko-opin­to­mes­sut jär­jes­te­tään Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä (Ase­ma­ky­län­tie 5) kes­ki­viik­ko­na 20. 2. Mes­sut on suun­nat­tu OSAOn opis­ke­li­joil­le sekä kai­kil­le ura­suun­ni­tel­maa pohtiville.


Juu­ret ja kel­lo­lai­suus säi­ly­vät aina

Hau­ki­pu­taan Kel­los­ta kotoi­sin ole­va Ulla Piis­pa­nen, o.s. Anna­la (s. 1963) muis­te­taan Kel­lon kan­te­le­tyt­tö­nä. Yli­op­pi­laak­si hän pää­si Hau­ki­pu­taan lukios­ta, val­mis­tui musii­kin mais­te­rik­si Sibe­lius-Aka­te­mias­ta ja musii­kis­ta tuli hänen ammattiuransa.


Guten Appe­tit! Oppi­laat perus­ti­vat saksalaisravintolan

Hau­ki­pu­taan kou­lun koti­ta­lous­luok­ka muut­tui sak­sa­lais­ra­vin­to­la Sil­kek­si vii­me tors­tai-ilta­päi­vä­nä. Pöy­tä not­kui sak­sa­lais­herk­ku­ja kuten bratwurst-mak­ka­raa, apfel­stru­de­lia eli ome­na­tort­tua, ber­lii­nin­munk­ke­ja, suo­lai­sia breze­lei­tä, pan­nu­kak­kua (flamm­kuc­he), knöö­de­lei­tä ja sacherkakkua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus