Iihin perus­te­taan ver­tais­tu­ki­ryh­mä A‑kilta

Vertaistuki on yhdessä olemista ja tekemistä, kokemusten jakamista. Oulunkaaren päihteettömyysryhmä vietti syksyistä päivää Iin Karhunsaaressa. Kuun lopussa perustetaan Iihin myös vapaaehtoisvoimin toimiva A-killan vertaistukiryhmä.Vertaistuki on yhdessä olemista ja tekemistä, kokemusten jakamista. Oulunkaaren päihteettömyysryhmä vietti syksyistä päivää Iin Karhunsaaressa. Kuun lopussa perustetaan Iihin myös vapaaehtoisvoimin toimiva A-killan vertaistukiryhmä.

Iihin on suun­ni­tel­mis­sa perus­taa päih­teet­tö­myyt­tä tuke­va A‑kilta. Kysees­sä on vapaa­eh­tois­ten vetä­mä avoin ver­tais­tu­ki­ryh­mä. Iin A‑kilta ry:n perus­ta­va kokous on maa­nan­tai­na 28.9 syys­kuu­ta Iin pap­pi­las­sa, mis­tä seu­ra­kun­ta on luvan­nut huo­neis­ton ryh­män kokoon­tu­mi­siin jatkossa.

Iis­sä on toi­mi­nut vuo­des­ta 2016 läh­tien Oulun­kaa­ren päih­teet­tö­myys­ryh­mä, mikä on on ter­vey­sam­mat­ti­lais­ten jär­jes­tä­mää tuki­toi­min­taa. A‑killat toi­mi­vat vapaa­eh­tois­ten ver­tais­ten vetä­mi­nä ryh­mi­nä, joi­hin ter­ve­tul­lei­ta mukaan ovat myös päih­de­toi­pu­jien lähei­set ja muut toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neet. A‑kilta tulee täy­den­tä­mään Iis­sä teh­tä­vää päih­teet­tö­myyt­tä edis­tä­vää tukitoimintaa.

A‑killan perus­ta­vas­ta kokouk­ses­ta sovit­tiin yhtei­ses­ti Oulun­kaa­ren päih­teet­tö­myys­ryh­män päi­vä­lei­ril­lä Iin Kar­hun­saa­res­sa tiis­tai­na. A‑killasta oltiin ryh­mäs­sä innos­tu­nei­ta ja odo­tuk­set ovat kor­keal­la, sil­lä ver­tais­tu­ki ja yhdes­sä teke­mi­nen mui­den saman koke­mus­ten omaa­vien kans­sa on mitä par­hain­ta päih­teet­tö­myyt­tä tuke­vaa toimintaa.

– Täl­lai­ses­sa poru­kas­sa on hyvä ja tur­val­lis­ta ker­toa omis­ta koke­muk­sis­taan, saa­da ymmär­rys­tä ja tukea ja teh­dä asioi­ta yhdes­sä. Toi­sil­ta voi myös kysyä ja saa­da neu­vo­ja, mis­tä voi hakea mitä­kin apua, todet­tiin ryhmässä.

Oulun­kaa­ren päih­de­työn­te­ki­jä Jen­ni Määt­tä ker­toi, että päih­teet­tö­myys­ryh­mä kokoon­tuu tiis­tai­sin Lau­rin­tie 1:ssä kel­lo 9–11.

Tiis­tain päi­vä­lei­ril­le oli kut­sut­tu A‑kiltojen Lii­ton Poh­jois-Suo­men jär­jes­tö­koor­di­naat­to­ri Kir­si Mäki. Hän uskoo, että Iis­sä A‑kiltatoiminta läh­tee hie­nos­ti käyn­tiin. Muka­na oli myös Hau­ki­pu­taan A‑killan toi­mi­ja ja perus­ta­jiin kuu­lu­va Bir­git Tyy­ki­luo­to, joka ker­toi 2016 perus­te­tun naa­pu­ri­kil­lan toiminnasta.

Hau­ki­pu­taan A‑killalla on oma toi­mi­paik­ka ja avoin­na ollaan arki­päi­vi­sin. Toi­min­taan kuu­luu myös kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta. Ret­kiä teh­dään yhdes­sä, ohjel­mas­sa on myös nais­te­nil­ta, bin­goil­ta ja elo­ku­vail­ta on tulos­sa. Bir­git Tyy­ki­luo­to ker­toi myös lii­ton jär­jes­tä­mis­tä kou­lu­tuk­sis­ta, mis­tä saa val­miuk­sia yhdis­tyk­sen vertaistukitoiminnalle. 

– Hau­ki­pu­taan A‑kilta on oikea mal­lie­si­merk­ki ja menes­tys­ta­ri­na A‑kiltojen toi­min­nas­sa, kiit­te­li Kir­si Mäki. 

Poh­jois-Suo­mes­sa on 16 pai­kal­lis­ta A‑kiltayhdistystä, jot­ka toi­mi­vat päih­de­toi­pu­jien ja hei­dän läheis­ten­sä avoi­mi­na yhtei­söi­nä. Yhdis­tyk­sis­sä omaa toi­min­taa voi­daan suun­ni­tel­la omien resurs­sien ja ryh­män toi­vei­den mukaan. A‑killoilla on perin­tei­ses­ti yhteis­toi­min­taa kes­ke­nään niin itse­näi­ses­ti kuin A‑kiltojen Liit­to ry:n tuke­ma­na. A‑killat jär­jes­tä­vät yhdes­sä muun muas­sa ret­kiä ja tapah­tu­mia ja kyläi­le­vät tois­ten­sa luo­na. A‑kiltatoiminta on poliit­ti­ses­ti ja uskon­nol­li­ses­ti sitou­tu­ma­ton­ta. Toi­min­ta on päihteetöntä.

Tar­koi­tuk­se­na on, että Hau­ki­pu­taan A‑kilta ja Iihin perus­tet­ta­va yhdis­tys teke­vät yhteis­työ­tä. Yhteis­tä toi­min­taa ja tapaa­mi­sia voi­daan jär­jes­tää puo­lin ja toi­sin, suun­ni­tel­tiin jo Iissä.

– Muka­va näh­dä uusia kasvoja!

Kun päih­teis­tä pää­see irti, muu­tos voi mer­ki­tä yksi­näi­syyt­tä, kun enti­set ympy­rät ja kave­rit jää­vät. Yksin ei pidä jää­dä soh­val­le istu­maan. Päih­tei­den jät­tä­mä auk­ko on hyvä täyt­tää jol­la­kin teke­mi­sel­lä. Päih­de­toi­pu­jien ryh­mät ovat mata­lan kyn­nyk­sen paik­ko­ja tul­la. Kes­keis­tä ryh­mien toi­min­nas­sa on, että ne tar­joa­vat jatkuvuutta.

Näin toi­mi­taan

• Iin A‑kilta ry:n perus­ta­va kokus ma 28.9. klo 17 Iin Pap­pi­las­sa. Kokoon­tu­mi­set jat­kos­sa maa­nan­tai­sin klo 17 alkaen.

• Oulun­kaa­ren päih­teet­tö­myys­ryh­mä tiis­tai­sin klo 9–11 Iis­sä Lau­rin­tie 1.

• Hau­ki­pu­taan A‑kilta arki­päi­vi­sin klo 9–15 Simp­pu­lan­har­jun­tie 14 C 5–8. Ryh­miä ja tapaa­mi­sia myös iltai­sin. (Face­book: Hau­ki­pu­taan A‑kilta ry).

• Tie­toa A‑killoista: a‑kiltojenliitto.fi

“Rait­tius on hyvä asia”

Koke­muk­sia elä­väs­tä elä­mäs­tä, päih­de­riip­pu­vuu­des­ta ja raitistumisesta:

– Joka ei ole itse koke­nut, ei ymmär­rä, ettei rai­tis­tu­mi­nen tapah­du vain pis­tä­mäl­lä kork­ki kiinni.

– Rai­tis­tu­mi­nen on oppi­mi­sen tulos, kan­ta­pään kautta.

– Päih­tei­den jät­tä­män aukon täyt­tä­vät luon­nos­sa liik­ku­mi­nen, mar­jas­tus, lei­po­mi­nen, askar­te­lu, yleen­sä­kin käsil­lä teke­mi­nen. Jot­kut tule­vat uskoon.

– Eilen pyö­räi­lin ja poi­min 70 lit­raa puolukoita.

– Rai­tis­tu­mi­seen tar­vi­taan usein poh­ja­kos­ke­tus. Ter­vey­den pet­tä­mi­nen ja sairastuminen.

– Lää­kä­ri antoi kak­si vaih­toeh­toa: rai­tis­tu­mi­nen tai hengenmeno.

– Lope­tin juo­mi­sen, kun en jak­sa­nut enää itseä­ni. Oli itse­tu­hoi­sia ajatuksia.

– Rait­tii­na on iha­na herä­tä aamul­la ja juo­da kah­vit, kun ei ole paha olo.

– Nyt uskal­taa kat­soa mui­ta ihmi­siä silmiin.

– Ystä­vät eivät ylly­tä juo­maan, päin­vas­toin sano­vat: sinä­hän et enää juo.

– Pää­sin kat­kol­ta. Vas­taan tuli kave­ri ja tar­jo­si ryyp­pyä. En ottanut.

– Jos ret­kah­taa, ei pidä lan­nis­tua ja antaa kai­ken men­nä. On noustava.

– En kiusaa itseä­ni edes sil­lä yhdel­lä oluella.

– 2 kuu­kaut­ta meni put­keen ja pul­lo vis­kiä päi­väs­sä, sai­raa­la­reis­su­han sii­tä tuli.

– Lää­kä­ri ei uusi­nut ajo­kort­tia vaan ohja­si hoi­toon. Kim­mas­tuin ja join put­keen. Kaa­duin ja jäi eli­ni­käi­nen vam­ma. Se oli pysähdys.

– Lap­set ja lap­sen­lap­set ovat motii­vi päihteettömyyteen.

– Pyy­sin taas rahaa lähei­sil­tä lai­naa. Tie­si­vät, mihin se meni­si. Toi­vat kas­sin ruo­kaa. Se oli herätys.

– Vas­ta nyt taju­aa mitä huol­ta on aiheut­ta­nut läheisille.

– Kra­pu­las­sa työ­päi­vä oli pit­kä. Ohjat­tiin hoi­toon. Tuli potkut.

– Jul­ki­ses­ta ter­vey­den­huol­los­ta saa apua. Kat­kai­su­hoi­toon ja rau­hoit­ta­vat pil­le­rit pääl­le. Pit­kä­kes­tois­ta tukea ja ohjaus­ta tar­vi­taan. Jot­kut loput elämäänsä. 

– Ver­tais­tu­ki­ryh­mäs­tä saa tukea ja uusia ystä­viä. Voi ker­toa omaa toi­pu­mis­ta­ri­naan­sa ja saa ymmärrystä. 

– Huma­las­sa oli toki usein pirun kivaa, mut­ta rait­tius on hyvä ja parem­pi asia!