Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Miten sujuu tei­den talvikunnossapito?

Oulun kor­keu­del­la on jou­­lu-tam­­mi­­kuus­­sa saa­tu tai­vaal­ta jo kes­ki­mää­räi­sen tal­ven koko lumi­mää­rä. Joil­le­kin se on rie­mun aihe, toi­sil­le rie­sa: tal­vi­lii­kun­taan on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Äänes­tää pitää, tot­ta kai!

93-vuo­­tias Lii­sa Kojo on elä­män­sä aika­na ehti­nyt äänes­tää niin monis­sa vaa­leis­sa, että niis­tä on vai­ke­aa pitää lukua. Äkkiä ei tule.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pät­kä pyö­rä­tie­tä Länsikehälle

Län­si­ke­häl­le Revon­tien ja Vir­pi­väy­län väli­sel­le osuu­del­le Tok­man­nin koh­dal­le raken­ne­taan jalan­kul­ku- ja pyö­rä­tie. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi han­ket­ta kos­ke­vat suun­ni­tel­mat sil­lä lisäyk­sel­lä, että alu­eel­le lai­te­taan muu­ta­mia tar­vit­ta­via lii­ken­ne­merk­ke­jä lisä­kil­pi­neen. Lii­ken­ne­merk­ke­jä oli esit­tä­nyt Oulun pol­ku­pyö­räi­li­jät ry jät­tä­mäs­sään muistutuksessa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusia tuu­lia Haukipudashiihtoon

Hau­ki­pu­das­hiih­to jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na 25. hel­mi­kuu­ta nyt jo 38. ker­ran. Latu­ret­keen ovat puhal­ta­mas­sa uudet tuu­let, sil­lä tapah­tu­ma laa­je­nee kak­si­päi­väi­sek­si. Lau­an­tai­na 24.2.…


Hau­ki­pu­taal­la ale­taan val­mis­taa ledi­kal­vo­ja teollisesti

Hau­ki­pu­taan Teol­li­suus­tiel­lä Nokian enti­sis­sä tuo­tan­to­ti­lois­sa toi­mi­vas­sa Flex­bright Oy:ssä val­mis­tel­laan paras­ta aikaa tuo­tan­to­lin­jaa led-valai­­sin­­kal­­vo­­jen teol­li­sen tuo­tan­non aloit­ta­mi­seen. Tuo­tan­non käyn­nis­tä­mis­tä on edeltänyt.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Onnea mat­kaan kisaladuille!

Onnea mat­kaan, me seu­raam­me kiso­ja tii­viis­ti! Näin toi­vo­tet­tiin mat­kaan hau­ki­pu­taa­lai­nen maas­to­hiih­tä­jä Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen, joka val­mis­tau­tuu vii­den­siin olym­pia­lai­siin­sa Ete­lä-Korean Pyeongc­han­gis­sa helmikuussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kadon­neet kirjanmerkit

Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton näyt­te­ly­vit­rii­neis­sä on esil­lä tava­roi­ta, jot­ka ovat löy­ty­neet palau­tet­tu­jen lai­na­kir­jo­jen välis­tä. Hen­ki­lö­kun­ta on otta­nut tal­teen tava­roi­ta vuo­den ajan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­ki­pu­taan pojat mita­leil­la Junio­ri Cupissa

Hau­ki­pu­taa­lai­set ”Slat­na­rin vel­jek­set” Peter Räi­sä­nen ja Eeme­li Kurt­ti­la ovat aloit­ta­neet pir­teäs­ti tämän­vuo­ti­sen val­ta­kun­nal­li­sen Junio­ri Cupin yhdis­te­tys­sä ja mäki­hy­pys­sä. Hau­ki­pu­taa­lai­set ovat nap­si­neet pal­kin­to­pal­li­si­jat jokai­ses­sa tähän men­nes­sä jär­jes­te­tys­sä kisassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan ydin­kes­kus­taan 200 uut­ta asuntoa

Hau­ki­pu­taan enti­sen kun­nan­ta­lon tont­tia ja toria­luet­ta kos­ke­va ase­ma­kaa­van luon­nos on paras­ta aikaa näh­tä­vil­lä 29.1. saak­ka. Alue sijait­see Kirk­ko­tien ja Kes­kus­tien väli­sel­lä alu­eel­la Hau­ki­pu­taan ydin­kes­kus­tas­sa. Kaa­va­muu­tos kos­kee katu- ja toria­lu­een lisäk­si myös lähei­siä puis­toa­luei­ta. Asun­to­ja alu­eel­le tulee noin 200, joi­hin sijoit­tuu noin 370 asukasta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus