Laa­ja sääs­tö­pa­ket­ti val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi ulkoi­ses­sa arvioin­nis­sa ja talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­mas­sa lin­jat­tu­ja toi­men­pi­tei­tä ja päät­ti jat­ko­toi­mis­ta kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na. Val­tuus­tol­le esi­te­tään, että kau­pun­ki ulkois­taa ate­ria- ja puh­taus­pal­ve­lut, ICT-pal­ve­lut ja kou­lusih­tee­rei­den pal­ve­lut. Val­tuus­to päät­tää ulkois­tuk­sis­ta 5.10.

Ulkois­ta­mis­suun­ni­tel­mat ovat herät­tä­neet laa­jal­ti vas­tus­tus­ta. Tiis­tai­na ammat­ti­lii­tot Jyty ja JHL antoi­vat ilmoi­tuk­sen uudes­ta työ­tais­te­lu­toi­men­pi­tees­tä, joka on nyt laa­jem­pi ja kes­tää aiem­man päi­vän lakon sijas­ta kol­me päi­vää kes­ki­vii­kos­ta per­jan­tai­aa­muun. Lakon pii­ris­sä on noin 1600 työn­te­ki­jää. Pon­ti­me­na on, että Oulu luo­puu ulkoi­sa­mis­suun­ni­tel­mis­ta ja pal­ve­lut säi­ly­vät kau­pun­gin oma­na toi­min­ta­na. Pel­ko­na on, että ulkois­tuk­sen myö­tä pal­kat ale­ne­vat ja työ­eh­dot hei­ken­ty­vät.

Oulun kau­pun­gin käsi­tyk­sen mukaan kysees­sä on lai­ton poliit­ti­nen työ­tais­te­lu. Hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­set ja työ­eh­to­jen huo­no­ne­mi­nen ulkois­tus­ten seu­rauk­se­na teh­tä­vis­sä liik­keen­luo­vu­tuk­sis­sa on kiis­tet­ty.

Val­tuus­tol­le esi­te­tään Oulun Tila­pal­ve­lui­den -lii­ke­lai­tok­sen ate­ria- ja puh­taus­pal­ve­lui­den ulkois­ta­mis­ta. Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää, että kau­pun­ki kil­pai­lut­taa ate­ria- ja puh­taus­pal­ve­lut koko­naan ulkoi­sil­ta mark­ki­noil­ta. Sel­vi­tyk­sen perus­teel­la ulkois­ta­mi­nen toi­si 2,5–3,5 mil­joo­nan euron vuo­tui­set sääs­töt asteit­tain vuo­des­ta 2023 alkaen.

Kau­pun­ki on aloit­ta­nut yhteis­toi­min­ta­me­net­te­lyn yhteis­toi­min­ta­lain mukai­ses­ti koko Oulun Tila­pal­ve­lut -lii­ke­lai­tok­sen ate­ria- ja puh­taus­pal­ve­lu­tuo­tan­non hen­ki­lös­töä kos­kien syys­kuun alus­sa. Yhteis­toi­min­ta­me­net­te­ly ei joh­da hen­ki­lös­tön irti­sa­no­mi­seen. Liik­keen­luo­vu­tus kos­ki­si noin 290 vaki­tuis­ta työn­te­ki­jää ja noin 140 pal­ve­lu­koh­det­ta.

Kau­pun­gin­val­tuus­tol­le esi­te­tään, että Oulun kau­pun­ki val­mis­te­lee ICT-pal­ve­lui­den liik­keen­luo­vu­tus­ta in house -toi­mi­joil­le tai mark­ki­na­toi­mi­joil­le. Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää, että kau­pun­gin­val­tuus­to val­tuut­taa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen päät­tä­mään liik­keen­luo­vu­tuk­ses­ta sel­vi­tyk­sen jäl­keen. Kau­pun­gin­hal­li­tus tekee pal­ve­luso­pi­muk­ses­ta ja liik­keen­luo­vu­tuk­ses­ta eril­li­sen pää­tök­sen. ICT-pal­ve­lui­den ulkois­ta­mi­ses­ta tavoit­tee­na on saa­da puo­len mil­joo­nan euron vuo­tui­set sääs­töt.

Jo pari vuot­ta tape­til­la ollut­ta kou­lusih­tee­ri­pal­ve­lui­den ulkois­ta­mis­ta ja pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­sen siir­toa Monet­ra Oulu Oy:lle esi­te­tään myös val­tuus­tol­le. Muu­tok­sel­la hae­taan kus­tan­nus­sääs­tö­jä ja toi­min­nan tehos­ta­mis­ta. Kou­lusih­tee­rit siir­tyi­si­vät Monet­ral­le vuo­den 2021 alus­ta lukien. Asia on ollut jo aiem­min val­tuus­ton asia­lis­tal­la, mut­ta se palau­tet­tiin uudel­leen val­mis­tel­ta­vak­si.

Muu­tok­seen liit­ty­vät yt-neu­vot­te­lut käy­tiin elo-syys­kuus­sa. Kou­lusih­tee­rien mää­rän arvioi­daan vähe­ne­vän vuo­teen 2029 men­nes­sä nykyi­ses­tä 76:sta 65:een osin oppi­las- ja opis­ke­li­ja­mää­rän vähe­ne­mi­sen myö­tä, mikä vai­kut­taa työn­tar­pee­seen. Työn tuot­ta­vuu­den arvioi­daan para­ne­van 10 pro­sen­til­la ja yhteen­sä saa­vu­tet­tai­siin vajaan kym­me­nen vuo­den aika­na noin 600 000 euron vuo­tui­set sääs­töt, mikä­li muu­tos Monet­ral­le teh­dään. Siir­to toteu­tet­tai­siin liik­keen­luo­vu­tus­me­net­te­lyn mukai­ses­ti.

Hen­ki­lös­tön etuuk­siin liit­ty­vis­tä sääs­tö­toi­mis­ta kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti, että hen­ki­lös­tö­me­no­ja pyri­tään leik­kaa­maan kan­nus­ta­mal­la hen­ki­lös­töä vaih­ta­maan loma­ra­hat vapaa­seen. Sääs­tö­ta­voi­te on 2,5 mil­jo­naa euroa vuo­des­sa. Kult­tuu­ri- ja lii­kun­tae­tua (Smar­tum) ei myön­ne­tä vuo­si­na 2021 ja 2022, jol­la sääs­te­tään 1,5 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa. Kau­pun­gin­ha­hal­li­tus päät­ti myös, että hen­ki­lös­tö­ruo­kai­lua ei tue­ta jat­kos­sa.

Kun­ta­lii­ton ansio­merk­kien ja kaik­kien kun­nia­merk­kien ja arvo­ni­mien hake­mi­ses­ta luo­vu­taan sekä hen­ki­lö­kun­nan että luot­ta­mus­hen­ki­löi­den osal­ta, mikä­li sii­tä aiheu­tuu kau­pun­gil­le kus­tan­nuk­sia. Hen­ki­lös­tön mat­kus­tus­oh­jeet ja -käy­tän­nöt tar­kis­te­taan.

Nämä talous­ar­vioon 2021 ja talous­suun­ni­tel­maan 2022–2023 liit­ty­vät sääs­tö­toi­met ovat työ­nan­ta­jan hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­kaa, jos­ta hal­lin­to­sään­nön mukaan päät­tää kau­pun­gin­hal­li­tus.

Pate­nie­mes­sä Sahan­tie 10 kos­ke­va maan­käyt­tö­so­pi­mus hyväk­syt­tiin Temo­tek Oy:n kans­sa. Ase­ma­kaa­van muu­tok­sel­la on muo­dos­tet­tu uusi rivi­ta­lo­tont­ti. Raken­nusoi­keut­ta rivi­ta­lon­ton­til­la on 3 950 k-m2.

Lak­ko vai­kut­taa laa­jas­ti kau­pun­gin toi­min­taan

JHL:n ja Jyty:n lak­ko vai­kut­taa laa­jas­ti Oulun kau­pun­gin toi­min­taan kes­ki­vii­kos­ta per­jan­tai­hin 30.9.–2.10. Työ­tais­te­lu kos­kee läh­tö­koh­tai­ses­ti kaik­kia Oulun kau­pun­gil­la työs­sä ole­via Jyty:n ja JHL:n työn­te­ki­jöi­tä.

Oulun kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lut toi­voo, että per­heet jär­jes­täi­si­vät kes­ki­vii­kos­ta per­jan­tai­hin lap­sen­sa hoi­don itse, kos­ka päi­vä­ko­deis­ta puut­tuu lop­pu­vii­kon ajan hen­ki­lö­kun­taa. Pois­sao­lo­päi­vät hyvi­te­tään asia­kas­mak­suis­sa. Avoi­men var­hais­kas­va­tuk­sen ker­hot on perut­tu.

Lakon ulko­puo­lel­le on rajat­tu teh­tä­vät, joi­den teke­mät­tä jät­tä­mi­nen aiheut­tai­si vaa­raa ihmis­ten hen­gel­le, ter­vey­del­le tai omai­suu­del­le. Työ­tais­te­lun ulko­puo­lel­le on rajat­tu viran­hal­ti­jat, palo- ja pelas­tus­toi­mi, ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen hoi­to ja hoi­va, omas­sa kodis­sa työs­ken­te­le­vät per­he­päi­vä­hoi­ta­jat ja kol­mi­per­he­päi­vä­hoi­ta­jat, Oulun Vesi, mie­len­ter­veys­työn ja kehi­tys­vam­ma­työn tuet­tu asu­mi­nen ja koti­hoi­don pal­ve­lut sekä koro­na­vas­taa­no­tot (Hau­ki­pu­das, Tui­ra, Kon­tin­kan­gas ja Oulun­sa­lo).

Päi­vä­ko­deis­sa tar­jo­taan läm­min ate­ria. Osas­sa Oulun perus­kou­lu­ja tar­jo­taan vain kyl­mä ate­ria, joka sisäl­tää esi­mer­kik­si lei­pää ja hedel­miä. Näis­sä kou­luis­sa oppi­laat saa­vat ottaa lop­pu­vii­kon omia eväi­tä mukaan kou­luun. Lukiois­sa ei tar­jo­ta läm­min­tä ruo­kaa, joten lukio­lai­sia on ohjeis­tet­tu otta­maan eväät mukaan. Kir­jas­tot ovat pää­osin kiin­ni. Kir­jas­tois­ta avoin­na ovat pää­kir­jas­to, Hau­ki­pu­taan alue­kir­jas­to, Kas­tel­lin kir­jas­to, Kii­min­gin alue­kir­jas­to, Myl­ly­ojan kir­jas­to ja Oulun­sa­lon kir­jas­to. Yli-Iin kir­jas­ton oli mää­rä avau­tua lat­tia­re­mon­tin jäl­keen tors­tai­na, mut­ta lakon takia aukai­su siir­tyy maa­nan­tail­le 5.10.

Kou­lu­jen, päi­vä­ko­tien, viras­to­jen ja lai­tos­ten käy­tet­tä­vyyt­tä ja yllä­pi­toa sekä puh­taus- ja hygie­nia­ta­soa ei voi­da taa­ta. Myös viras­to­mes­ta­ri- ja kul­je­tus­pal­ve­luis­sa enna­koi­daan ole­van huo­mat­ta­via puut­tei­ta.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Vesi-Jatu­li Hau­ki­pu­taal­la on kiin­ni, mut­ta Yli­kii­min­gin kun­to­sa­li on auki. Oulu10-asia­kas­pal­ve­lu pyri­tään pitä­mään auki nor­maa­lis­ti lakon aika­na. Lak­ko kos­ket­taa laa­jal­ti perus­kou­lu­ja, Ran­ta­poh­jan aluel­la Län­si­tuu­len ja Pate­nie­men kou­lu­ja. Tar­kem­min lakon vai­ku­tuk­sis­ta kau­pun­gin pal­ve­lui­hin löy­tyy Oulun kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­ta Ouka.fi.