Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Kesäk­si kon­dik­seen porukassa

Tois­ta­kym­men­tä nais­ta on kokoon­tu­nut sun­­nun­­tai-ilta­­na Hau­ki­pu­taan Coreen. Alka­mas­sa on 10 viik­koa kes­tä­vän Riik­ka Kuok­ka­sen vetä­män Kesä­­kon­­dis-pien­­val­­men­­nus­­ryh­­män vii­kot­tai­nen yhtei­stree­ni. Täl­lä kertaa…

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan van­ha hau­taus­maa kartoitetaan

Kun astuu sisään Hau­ki­pu­taan kirk­koa vas­ta­pää­tä sijait­se­van van­han hau­taus­maan por­tis­ta, alkaa kuu­lua lin­tu­jen viser­rys ja ais­tia voi käsin kos­ke­tel­ta­van hil­jai­suu­den ja rau­han. Sii­tä huo­li­mat­ta, että taa­em­paa kuu­luu lii­ken­teen ja arkie­lä­män ääniä. Hau­taus­maa on ollut Hau­ki­pu­taan yti­mes­sä hil­jai­nen saa­re­ke ja kos­ke­mat­to­mas­sa tilas­sa 128 vuot­ta. Nyt alu­een his­to­ri­aa pääs­tään sel­vit­tä­mään tar­kem­min, sil­lä alka­mas­sa on yli­opis­ton kan­di­har­joit­te­luun liit­ty­vä työ­elä­mä­kurs­si tou­ko­kuun lopul­la, jol­loin kar­toi­te­taan hau­taus­maan historiaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­tus toteutuu

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen iso han­ke Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­ta­mi­sek­si on toteu­tu­mas­sa. Kun­nos­tuk­sel­la halu­taan palaut­taa uomaan luon­nol­li­nen vir­taus. Yhdis­tys on saa­nut ELY-keskuksesta…Kevät kuk­kii jo vaatemuodissa

Kevään­tu­lo on anta­nut odot­taa itse­ään, mut­ta kukat kuk­ki­vat jo täyt­tä pää­tä vaa­te­muo­dis­sa. Kukat ovat­kin juu­ri nyt muo­dis­sa se tär­kein juttu,…


Senio­ri­kuo­ro vauh­dis­sa jälleen

Jo Kar­ja­lan kun­nail­la leh­tii puu…, Kal­liol­le kuk­ku­lal­le…, Kau­niim­paa aikaa, en enää elää saa, päi­vät nuo jää­neet on taa… Hau­ki­pu­taan Senio­ri­kuo­ro valmistautuu…


Digi­talk­ka­ri aut­taa pulmissa

Kir­jas­to tar­jo­aa neu­vo­ja ja opas­tus­ta asiak­kail­le tie­to­tek­niik­kaon­gel­mis­sa ja antaa apua myös digi­taa­lis­ten lait­tei­den käy­tös­sä. Kir­si Olli­kai­nen aloit­ti digi­talk­ka­rin teh­tä­vis­sä Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa 9.4.Pulmia, joi­ta eteen voi tul­la, ovat esi­mer­kik­si miten kir­jas­tos­sa voi tulos­taa ja miten skan­ne­ria käy­te­tään. Apua voi tar­vi­ta verk­ko­kir­jas­ton käyt­töön tai sii­hen, mis­tä löy­tyy tai miten käy­te­tään e‑aineistoa. Opas­tus­ta tar­vi­taan usein myös ohjel­ma­so­vel­luk­sis­ta, joi­ta nykyi­sin tar­vi­taan monien pal­ve­lui­den käyttämisessä.Digitalkkarilta voi myös kysyä neu­voa omien lait­tei­den käyt­töön liit­ty­vis­sä ongel­mis­sa.– Mukaan voi ottaa oman puhe­li­men, table­tin tai kan­net­ta­van tie­to­ko­neen, neu­voo Kir­si Ollikainen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Asu­ka­syh­dis­tys uusiutui

Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tyk­sen hal­li­tus on uusiu­tu­nut. Hal­li­tuk­sen vii­me kokouk­ses­sa uudek­si jäse­nek­si valit­tiin Kul­ler­vo Rau­ha­la. Uudek­si vara­jä­se­nek­si valit­tiin Mika Huus­ko. Haukiputaan…


MATO ohja­maan maan­käyt­töä ja rakentamista

Oulun maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­ma (MATO) 2018–2022 hyväk­syt­tiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa maa­nan­tai­na. Val­tuus­to palaut­ti ohjel­man tam­mi­kuus­sa uudel­leen val­mis­tel­ta­vak­si. Tuol­loin esil­le nousi muun muas­sa Jäälin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lap­si­vai­ku­tus­ten arvioin­tiin toimintamalli

Kii­min­ki­läi­sen kau­pun­gin­val­tuu­te­tun Pek­ka Simo­sen (kok.) esi­tys lap­si­vai­ku­tus­ten arvioin­nin toi­min­ta­mal­lin laa­ti­mi­ses­ta Oulun kau­pun­gil­le vuo­den 2018 aika­na hyväk­syt­tiin yksi­mie­li­ses­ti maa­nan­tai­na kaupunginvaltuustossa. –…