Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Kolaus­tal­koil­la kent­tä pelikuntoon

Jal­ka­pal­lo­kausi on käyn­nis­ty­mäs­sä, mut­ta myö­häs­sä ole­va kevät ja run­sas lumi ovat aiheut­ta­neet pien­tä pään­vai­vaa. Hau­ki­pu­taan Pal­lon väki on jär­jes­tä­nyt tal­koi­ta jään rik­ko­mi­sek­si ja lumen kolaa­mi­sek­si pois ken­täl­tä. Nyt tilan­ne näyt­tää jo hyvältä.

Lue lisää

Hyviä ideoi­ta Tor­pan­mäen urheilualueelle

Oulun kau­pun­ki on ase­ma­kaa­voit­ta­mas­sa Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäen aluet­ta, jon­ne suun­ni­tel­laan mit­ta­vaa urheilu‑, lii­­kun­­ta- ja vir­kis­ty­sa­luet­ta. Alu­een kehit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­nei­ta asuk­kai­ta ja toimijoita.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPoh­din­taa ja luo­vuu­den kukoistusta

Kel­lon ylä­kou­lun valo­­ku­­vaus- ja kuva­tai­de­ker­hon tai­de­näyt­te­ly “Rik­kai­den ihmis­ten pra­meat Uplan­dia ‑bileet” on esil­lä Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa 1.5. saak­ka. Esil­lä on valokuvia,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvin­voin­tia yhdes­sä — mes­sut Länsituulessa

Län­si­tuu­len kou­lu­kam­puk­sel­la tiis­­tai-ilta­­na jär­jes­te­tyt ensim­mäi­set Hyvin­voin­ti­mes­sut oli­vat päi­vä­ko­din, kou­lun ja lukion suu­ri yhtei­nen tapah­tu­ma, jon­ka toteu­tu­mi­seen osal­lis­tui myös yli kaksikymmentä…


Susi­ha­vain­to var­mis­tui Kalimenkylällä

Kali­men­ky­läl­lä Hau­ki­pu­taal­la näh­tiin susi liik­ku­van talo­jen lähei­syy­des­sä var­hain tiis­tai­aa­mu­na. Myö­hem­min päi­väl­lä vah­vis­tui, että kul­ki­ja oli todel­la susi. Pai­kal­li­sen riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen petoasiantuntijat…


Susi­ha­vain­to Kalimenkylällä

Oulun ja Hau­ki­pu­taan raja­mail­la Rita­har­jus­sa ja Kali­men­ky­läs­sä teh­tiin susi­ha­vain­to var­hain tiis­tai­aa­mu­na. Kali­men­ky­läl­lä asu­va kylä­läi­nen oli rapaa­mas­sa auton ikku­noi­ta puo­li seitsemän…