Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Simp­pu­la maan tasalle

Legen­daa­ris­ta Simp­pu­lan van­hain­ko­tia pure­taan Hau­ki­pu­taal­la. Kysees­sä on yksi Hau­ki­pu­taan van­him­mis­ta kun­nal­li­sis­ta pal­ve­lu­ra­ken­nuk­sis­ta, joka sijait­see nykyi­sen hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen vie­res­sä. Simp­pu­la raken­net­tiin kun­nal­lis­ko­dik­si vuon­na 1939 Simp­pu­lan­mäel­le, jon­ne edel­leen­kin on kes­ki­tet­ty Hau­ki­pu­taan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut ja pal­ve­lua­su­mi­nen. Myös vie­rei­nen Har­ju­ko­ti pure­taan. Täl­lä het­kel­lä ei ole tie­dos­sa mitä tyh­jil­leen jää­vil­le ton­teil­le tapahtuu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJou­lu­lah­ja­ke­räys Kel­lon asukastuvalla

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta jär­jes­tää jou­lu­lah­ja­ke­räyk­sen dia­ko­nia­työn asia­kas­per­hei­den lap­sil­le yhteis­työs­sä Kel­lon asu­kas­tu­van kans­sa.  Las­ten lah­ja­toi­vei­ta voi hakea Kel­lon asu­kas­tu­val­ta (Kel­lon­kau­pan­tie 1). Lahjat…
Kylä­kir­ja syn­tyi sisul­la ja sydämellä

Sisul­la ja Sydä­mel­lä – Kylä­kir­ja Joki­ky­lä & Onka­mon­ky­lä & Tai­pa­leen­ky­lä on val­mis­tu­mas­sa Oulu-opis­­ton opin­to­pii­ris­sä. Rei­lut 500-sivui­­nen kir­ja ilmes­tyy kevääl­lä ja…


Perin­teis­tä gril­li­ruo­kaa aitiopaikalta

Mat­ti Miet­tu­nen val­mis­taa ja tar­joi­lee perin­teis­tä gril­li­ruo­kaa Hau­ki­pu­taan ehkä kes­kei­sim­mäl­tä näkö­ala­pai­kal­ta Step In ‑gril­li­ra­vin­to­las­ta Revon­tien ja Ran­nan­tien kulmauksessa.Päivän keit­to­lou­naak­si hän on val­mis­ta­nut kana­keit­toa ja gril­liin hän lait­taa tiri­se­mään käris­te­mak­ka­roi­ta vähän ennen ovien avau­tu­mis­ta ja lou­na­sa­jan alkua. Gril­li­ruo­ka-annos­ten lisäk­si lou­na­sai­ka­na tar­jol­la on myös kebab-salaattiannoksia.Grilliruokien lis­tal­le ovat tul­leet perin­teis­ten annos­ten lisäk­si eri­koi­sem­mat bur­ge­rit, mut­ta ruo­ka­lis­tan perus­ta­na ovat kui­ten­kin perin­tei­set gril­li­ruu­at, joi­ta tila­tes­sa asia­kas tie­tää, mitä saa. Yksi pai­kan klas­si­kois­ta on maku­pa­la, ja mui­ta omia annok­sia on kehi­tel­ty pit­kin matkaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vete­raa­ni­tyk­ki etsii jäl­leen uut­ta kotia

Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa enti­sen kun­nan­vi­ras­ton ton­til­la on sota­muis­to­merk­ki­nä van­ha sodan­ai­kai­nen kent­tä­tyk­ki, jol­le etsi­tään jäl­leen uut­ta sijoi­tus­paik­kaa. Tykil­le on löy­dyt­tä­vä uusi paik­ka ensi kesä­nä, sil­lä alu­eel­ta ale­taan luo­vut­taa tont­te­ja ja raken­taa ker­ros­ta­lo­ja. Museon yhtey­teen tai muil­le seu­ra­kun­nan mail­le tykin sijoit­ta­mi­nen ei ole­kaan mah­dol­lis­ta. Uudes­ta pai­kas­ta on uusi idea: Hau­ki­pu­taan kes­kus­taan sil­lan­kor­vaan män­nik­köön, joka sijoit­tuu myös suun­nit­teil­la ole­van uuden vir­kis­tys­rei­tin var­rel­le. San­ta­hol­ma näh­dään lii­an syr­jäi­se­nä paik­ka­na tykille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan Vei­kot pal­kit­si urheilijoitaan

Urhei­luseu­ra Hau­ki­pu­taan Vei­kot pal­kit­si vuo­den aika­na eri lajeis­sa menes­ty­nei­tä urhei­li­joi­taan ja val­men­ta­ji­aan. Seu­ran puheen­joh­ta­ja Erk­ki Kum­pu­la saat­toi huo­mio­no­soi­tuk­sia jakaes­saan todeta…