Val­tuus­tol­la pui­ta­vaa talous­asiois­sa

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tol­la oli asia­lis­tal­la maa­nan­tai­na mit­ta­va talous­pa­ket­ti. Käsi­tel­tä­vä­nä ja hyväk­syt­tä­vä­nä oli vii­me vuo­den tilin­pää­tös, talous­en­nus­te sekä vuo­den 2021 talous­ar­vion ja vuo­sien 2022–23 talous­suun­ni­tel­man ohje. Talou­den koko­nais­ku­va on erit­täin haas­teel­li­nen, vaik­ka vuo­den 2019 tilin­pää­tös­lu­vut oli­vat var­sin koh­tuul­li­set. Sääs­tö­pai­nei­den ja raken­teel­lis­ten muu­tos­ten teke­mi­sen taak­kaa lisää­vät koro­na­ti­lan­teen mer­kit­tä­vät vai­ku­tuk­set talou­teen. Edes­sä on siis vai­kei­den pää­tös­ten aika. Loka­kuu­hun men­nes­sä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus