Koro­na ja vir­kis­tys

Koro­na-aika­na on suo­si­tel­tu pysy­mään koto­na tar­tun­ta­vaa­ran takia. Pit­kään sisäl­lä ole­mi­nen alkaa vai­kut­taa mie­len­ter­vey­teen. Apua ja vink­ke­jä lap­sil­le on saa­ta­vil­la jär­jes­töil­tä ja nuo­ri­so­työl­tä. Ikäih­mi­sil­le ja vam­mai­sil­le asia on isom­pi ongel­ma. Monet van­huus­vuo­det ovat muu­ten­kin jat­ku­vaa sisäl­lä­oloa. Ei ole kodin ulkois­ta toi­min­taa ja yhteyk­siä. Oulun kau­pun­ki myön­tää sosi­aa­li­huol­to­lain ja vam­mais­pal­ve­lu­lain perus­teel­la asioin­ti- ja vir­kis­tys­mat­ko­ja. Oma­vas­tuu­osuus on mak­set­ta­va.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus