Iis­sä hae­taan vetoa ja pitoa kuntatyöhön

Iin kun­nas­sa on kesä­kuus­sa alka­nut kun­nan työn­te­ki­jöi­den työ­hy­vin­voin­nin ja työ­ky­ky­joh­ta­mi­sen edis­tä­mi­sen han­ke, jota rahoit­taa Euroo­pan Sosi­aa­li­ra­has­to (ESR). Pää­ta­voit­tee­na on kohen­taa työn­te­ki­jöi­den ja esi­mies­ten työs­sä jak­sa­mis­ta ja työ­hy­vin­voin­tia sekä piden­tää työ­uria. Kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on myös lisä­tä kun­nan veto­voi­maa mie­lek­kää­nä työ­paik­ka­na, jos­sa työ­hy­vin­voin­tiin panostetaan.

Iin kun­nan kes­kei­sek­si menes­tys­te­ki­jäk­si on mää­ri­tel­ty osaa­va hen­ki­lös­tö ja ammat­ti­tai­don jat­ku­va kehit­tä­mi­nen. Osaa­va hen­ki­lös­tö tuot­taa kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja laa­du­kas­ta työn tulos­ta, joka pal­ve­lee kun­ta­lai­sia entis­tä parem­min. Hen­ki­lös­tö on huo­mioi­tu myös kun­nan hyvin­voin­ti­ker­to­muk­ses­sa, jos­sa yhte­nä pain­opis­tee­nä on hen­ki­lös­tön koko­nais­val­tai­nen hyvin­voin­nin tukeminen. 

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Saa­ra Pent­ti­län mukaan hank­keen aika­na luo­daan säh­köi­nen työ­hy­vin­voin­ti­tar­jo­tin, jos­ta työn­te­ki­jä voi vali­ta eri­lai­sia työ­hy­vin­voin­tia ja osaa­mis­ta kehit­tä­viä pal­ve­lui­ta, kuten kou­lu­tuk­sia ja val­men­nuk­sia. Lisäk­si hank­kees­sa kehi­te­tään men­to­roin­nin toi­min­ta­mal­li tuke­maan uusien työn­te­ki­jöi­den pereh­dy­tys­tä ja pit­kil­tä vapail­ta töi­hin palaa­vien osaa­mi­sen kehit­tä­mis­tä. Uudet toi­min­ta­mal­lit ote­taan asteit­tain käyt­töön koko kun­nan henkilöstölle. 

Han­ke toteu­tuu ajal­la 1.6.2020–31.12.2022. Hank­keen hal­lin­nol­li­se­na pää­to­teut­ta­ja­na toi­mii Iin kun­ta ja osa­to­teut­ta­ji­na toi­mi­vat Pudas­jär­ven kau­pun­ki, Uta­jär­ven ja Vaa­lan kun­nat sekä Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä. Hank­keen yhtei­se­nä pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä toi­mii fysio­te­ra­peut­ti, ter­veys­tie­teen mais­te­ri Saa­ra Pent­ti­lä. Iin kun­nan oma­ra­hoi­tuso­suus on noin 40 000 euroa, joka jakaan­tuu kol­men vuo­den ajalle.