Työ ja ideoin­ti Hau­ki­pu­taan ilmeen paran­ta­mi­sek­si jat­kuu

Haukiputaan torille istutetut kesäŠkukat ihastuttavat. Kukkia katsomassa Kaarina ja Lilja.

Miten Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa­ja­man ylei­sil­me saa­tai­siin parem­mak­si ja viih­tyi­säm­mäk­si? Sitä on mie­tit­ty jäl­leen Hau­ki­pu­taal­la vii­me syk­sys­tä läh­tien kun Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tyk­ses­sä asia nos­tet­tiin esil­le. Hal­li­tuk­seen kuu­lu­va Mai­ja Kum­pu­la sai asiak­seen ryh­tyä sel­vit­tä­mään mitä oli­si teh­tä­vis­sä ja kerää­mään ideoi­ta hau­ki­pu­taa­lai­sil­ta.

Asu­ka­syh­dis­tyk­sen Mai­ja Kum­pu­la ker­too, ettäŠ hau­ki­pu­taa­lai­sil­ta on tul­lut pal­jon ideoi­ta alu­een ylei­sil­meen kohen­ta­mi­sek­si.

Kesä on käsil­lä, mitä on saa­tu aikaan?

– Pai­kal­li­set yrit­tä­jät ja asuk­kaat toi­vo­vat lisää kuk­kais­tu­tuk­sia, jot­ka voi­si­vat olla näyt­tä­viä, sel­lai­sia kuin Oulun kau­pun­gin kes­kus­tas­sa­kin on. Kau­pun­ki on istut­ta­nut toria­lu­eel­le kuk­kia kol­meen isoh­koon laa­tik­koon kuten aiem­pi­na­kin vuo­si­na, mikä on hyvä jut­tu. Lisää kuk­kais­tu­tuk­sia ei aina­kaan täl­le kesäl­le saa­tu, ker­too Mai­ja Kum­pu­la.

Oulun kau­pun­ki istut­taa juhan­nuk­seen men­nes­sä noin 15 000 kesä­kuk­kaa pää­asias­sa Oulun kes­kus­taan ja lait­taa kuk­ka­laa­ti­koi­ta myös enti­siin kun­ta­kes­kuk­siin. Värei­nä koros­tu­vat punai­sen, val­koi­sen ja orans­sin sävyt.

Kesä­kuk­kien mää­rät ja pai­kat ovat vakiin­tu­neet ja niis­sä ei ole tapah­tu­nut muu­tok­sia, ker­too kau­pun­gin­puu­tar­hu­ri Heik­ki Pulk­ki­nen.

– Kesä­kuk­kais­tu­tuk­set suun­ni­tel­laan jo edel­li­se­nä syk­sy­nä ja tai­met kil­pai­lu­te­taan ja tila­taan ennen vuo­den vaih­det­ta. Tänä vuon­na kesä­ku­kat tule­vat Ree­tan­tar­hal­ta Per­tun­maal­ta Ete­lä-Savos­ta. Hau­ki­pu­taan osal­ta istu­tuk­set tekee ja hoi­taa Huu­mo­la Natu­re Oy, joka toi­mii Hau­ki­pu­taal­la alueu­ra­koit­si­ja­na.

Mai­ja Kum­pu­la toi­voo, että kau­pun­ki voi­si teh­dä jat­kos­sa kesä­kuk­ka­han­kin­nat omal­ta seu­dul­ta, niin samal­la edis­tet­täi­siin pai­kal­lis­ta elin­kei­noe­lä­mää ja työl­li­syyt­tä.

Ylei­se­nä neu­vo­na kau­pun­gin tahol­ta on myös ker­rot­tu, että yrit­tä­jät voi­vat itse somis­taa liik­kei­den edus­to­ja kuk­kais­tu­tuk­sin, kau­pun­gil­le kuu­luu vain ylei­nen alue. Monet yrit­tä­jät näin teke­vät­kin, jot­kut ovat luo­pu­neet, kos­ka kukat ovat jou­tu­neet ilki­val­lan koh­teek­si.

Hau­ki­pu­taal­la odo­te­taan kovas­ti enti­sen kun­nan­vi­ras­ton ja toria­lu­een paran­ta­mis­ta, jon­ka suun­ni­tel­mat ovat ete­ne­mäs­sä. Toria­lue säi­lyy enti­sel­lä pai­kal­laan, mut­ta se pie­ne­nee jon­kin ver­ran sin­ne tule­vien park­ki­paik­ko­jen myö­tä. Toria­lu­eel­le tulee myös tapah­tu­mia var­ten esiin­ty­mis­ko­ro­ke, johon saa­daan säh­köt.

Iso lii­ken­neym­py­rä Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa on pis­tä­nyt Mai­ja Kum­pu­lan sil­mään jo pit­kään, sil­lä ympy­räs­sä ole­vat vuo­ri­män­nyt ovat kas­va­neet lii­an suu­rik­si ja pai­kan siis­ti­mi­nen­kin on ollut retu­pe­räl­lä. Ympy­rän hoi­to kuu­luu ELY:lle, jon­ne hän oli yhtey­des­sä. Tänä kevää­nä ympy­rää on siis­tit­ty rik­ka­ruo­hois­ta ja vuo­ri­män­ty­jä lei­kat­tu. Näky­vil­lä on jäl­leen kivis­tä ympy­rän läpi teh­ty “puro”.

– Mie­les­tä­ni vuo­ri­män­nyt pitäi­si koko­naan pois­taa ja istut­taa tilal­le jota­kin mata­lam­paa lajia, mikä paran­tai­si myös lii­ken­teen näky­vyyt­tä. Vuo­ri­män­ty­jen vuo­si­kas­vut oli­si pitä­nyt lei­ka­ta joka kevät, jot­ta ne oli­si­vat pysy­neet mata­lam­pi­na. Alku­pe­räi­nen idea ympy­räs­sä lie­nee ollut, että pyl­väs­haa­pa-puut ovat kor­kei­ta ja vuo­ri­män­nyt ympä­ril­lä mata­lia.

– Hau­ki­pu­taan­tien län­si­puo­li­nen pie­nem­pi lii­ken­neym­py­rä kai­pai­si kes­kel­le myös jota­kin somis­tus­ta, täl­lais­ta palau­tet­ta tuli myös asuk­kail­ta.

Hau­ki­pu­taan kes­kus­tan isos­sa liikenneympyrŠässŠ ä kas­vaa pylväŠshaapaa ja vuorimŠntyäŠ, jot­ka on istu­tet­tu parikymmentŠä vuot­ta sit­ten. Ovat­ko vuorimäŠnnyt lii­an kor­kei­ta ja hait­taa­vat­ko istu­tuk­set nŠäkyvyyttäŠ, poh­di­taan paik­ka­kun­nal­la.

Ter­ve­tu­loa-kylt­ti tien­var­teen Hau­ki­pu­taal­le tul­taes­sa jää aina­kin tois­tai­sek­si haa­veek­si, sil­lä se osoit­tau­tui niin kal­liik­si, ettei aina­kaan asu­ka­syh­dis­tyk­sel­lä ole varo­ja sel­lai­sen han­kin­taan. Ideak­si esi­tet­tiin myös jon­kin veto­nau­lan kek­si­mis­tä Hau­ki­pu­taal­le. Mikä se voi­si olla, on yhä poh­dit­ta­va­na.

– Työ Hau­ki­pu­taan ilmeen paran­ta­mi­sek­si jat­kuu syk­syn tul­len, tämä on ollut ihan mie­len­kiin­toi­nen pro­jek­ti, jos­kin välil­lä on han­ka­laa saa­da yhteyt­tä tahoi­hin, joil­le mikä­kin asia kuu­luu. Jos­kus on tun­tu­nut sil­tä, että ovat­ko vir­kai­li­jat kun­ta­lai­sia var­ten vai ovat­ko kun­ta­lai­set hei­tä var­ten, poh­tii Kum­pu­la.

– Olen tar­jon­nut myös apua ja neu­vo­ja, mut­ta tar­vet­ta ei tun­nu ole­van.

Hän on iloi­nen, että hau­ki­pu­taa­lai­set ovat aktii­vi­sia ja halua­vat paran­taa yhteis­tä eli­nym­pä­ris­töä. Myös yrit­tä­jil­le on tär­ke­ää, että taa­ja­ma oli­si veto­voi­mai­nen ja asui­nym­pä­ris­tö viih­tyi­sä.

– Monet ovat sano­neet, että kat­so­vat ympä­ril­le nyt uusin sil­min.

Koro­na-aika on lisän­nyt puu­tar­hain­nos­tus­ta omil­la koti­pi­hoil­la, mikä osal­taan vai­kut­taa ylei­sil­mee­seen. Mai­ja Kum­pu­lal­le itsel­leen puu­tar­ha­har­ras­tus on ollut aina lähel­lä sydän­tä ja kun hänet vii­me syk­sy­nä nimet­tiin asu­ka­syh­dis­tyk­ses­sä tähän ympä­ris­tö­hank­kee­seen, hän tart­tui mie­lel­lään toi­meen. Asia on toki ollut aiem­min­kin mones­ti eri taho­jen agen­dal­la, mut­ta aina kan­nat­taa yrit­tää uudes­taan saa­da paran­nuk­sia aikaan.

– Tien­vie­rus­to­jen siis­ti­mi­nen vai­kut­taa myös ylei­sil­mee­seen pal­jon. Palau­tet­ta hoi­dos­ta vas­taa­vil­le kan­nat­taa antaa, kun huo­maa sii­hen aihet­ta.

Rin­ki-Eko­pis­teen siis­teys ja sijain­ti Revon­tien var­rel­la oli myös sel­vi­tet­tä­vä­nä. Täs­tä Mai­ja Kum­pu­la on vään­tä­nyt eni­ten kät­tä. Siis­teyt­tä on ehkä saa­tu paran­net­tua, mut­ta pai­kan suh­teen ei näy­tä ole­van tulos­sa muu­tok­sia, vaik­ka pis­te sijait­see par­haim­mal­la paraa­ti­pai­kal­la pää­ka­dun var­rel­la. Toki saa­vu­tet­ta­vuus on erin­omai­nen, mut­ta onko sijain­ti sopi­va, oli­si­han vähän syr­jem­mäl­lä monia sopi­via ja parem­pia paik­ko­ja, poh­tii Kum­pu­la. Pitäi­si miet­tiä, voi­ko eko­pis­teel­le avau­tu­vaa näky­mää joten­kin paran­taa.

Tänä kesä­nä kau­pun­ki haas­taa kyläyh­dis­tyk­siä ja mui­ta vapaa­eh­toi­sia ros­kan­ke­ruu- ja vie­ras­la­jien pois­to­tal­koi­siin kau­pun­gin hal­lin­noi­mil­la alueil­la. Lisää tie­toa saa osoit­tees­ta: https://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/yllapito (Tal­koi­lu ylei­sil­lä alueil­la -otsi­kon alla) ja kyläyh­dis­tys­ten toi­mi­joil­ta.

 

“Nätin näköi­siä kuk­kia ja hyvin lai­tet­tu”

Hau­ki­pu­taan toril­la on elä­mää tiis­tai­na jo ennen puol­ta­päi­vää. Aurin­ko porot­taa täy­del­tä teräl­tä, torin lai­dan jää­te­lö­kios­kil­la käy kuhi­na ja pöy­dät ja pen­kit ovat lähes täyn­nä.

Kaa­ri­na poik­ke­si lap­sen­lap­sen­sa Lil­jan kans­sa jäts­kil­le kir­jas­ton aukea­mis­ta odo­tel­les­sa.

– Kuu­lin, että tän­ne on lai­tet­tu kuk­kia, ja nät­te­jä­hän nuo ovat nois­sa laa­ti­kois­sa, hyvin on lai­tet­tu, kehuu Kaa­ri­na. Yhdes­sä he Lil­jan kans­sa miet­ti­vät, pitäi­si­kö muu­al­la­kin kes­kus­tas­sa olla kuk­kais­tu­tuk­sia.

– K-kau­pan taka­na ole­vas­sa kes­kus­puis­tos­sa oli­si kiva olla myös kuk­kia piris­tä­mäs­sä puis­toa, siel­lä käy pal­jon väkeä.

Kaa­ri­na ker­too käy­vän­sä usein toril­la osta­mas­sa kuk­kia, peru­noi­ta ja vihan­nek­sia, sil­loin kun pai­kal­la on myy­jiä.

Jää­te­löl­le istah­taa myös lähis­töl­lä asu­va Esko, joka ker­too pii­pah­ta­van­sa toril­la joka päi­vä ker­ran tai kah­des­ti. Tori on sopi­van käve­ly­mat­kan pääs­sä.

– Tähän on muka­va poi­ke­ta, yksin kun asun, niin näkee mui­ta ihmi­siä. Aika hil­jai­nen alue­han tämä on, mut­ta ei minul­la ole moit­ti­mis­ta, tote­aa pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten paik­ka­kun­nal­le muut­ta­nut Esko.

– Kuk­kais­tu­tuk­set ovat aina pai­kal­laan ja tar­peen kau­nis­ta­mas­sa ympä­ris­töä, hän tuu­mii.