Toi­mit­ta­jal­ta: Tur­val­li­ses­ti juhan­nuk­seen

Poik­keus­o­lot päät­tyi­vät ja olem­me sil­tä osin siir­ty­neet uuteen nor­maa­liin. Meil­lä on kui­ten­kin edel­leen voi­mas­sa monia ter­vey­teen, kokoon­tu­mi­siin ja liik­ku­mi­seen liit­ty­viä suo­si­tuk­sia ja rajoi­tuk­sia. Juhan­nuk­sen vie­tos­sa se tar­koit­taa, että on muis­tet­ta­va varoa perin­teis­ten juhan­nus­vaa­ro­jen lisäk­si koro­naa. On olta­va varo­vai­nen niin koto­na kuin mökil­lä­kin, lii­kut­ta­va tur­val­li­ses­ti, muis­tet­ta­va lii­al­li­sen alko­ho­lin­käy­tön vaa­rat, kyl­mä­ket­jun kat­kea­mi­ses­ta aiheu­tu­vat uhat ja polt­ta­van aurin­gon seu­rauk­set. Nii­den lisäk­si pide­tään tau­ti­vaa­ra mie­les­sä niin venees­sä, nuo­tiol­la kuin juhan­nus­koi­vun alla­kin.

Vii­me viik­koi­na­han olem­me jo rao­tel­leet kotiem­me ovia ja hais­tel­leet nor­maa­lim­paa arkea. Väkeä on liik­keel­lä. Se näkyy esi­mer­kik­si kau­pan kas­soil­la, jois­sa toi­sin­pai­koin ei muis­te­ta pitää min­kään­lai­sia tur­va­vä­le­jä. Jos jää odot­te­le­maan edel­li­sen asiak­kaan pak­kaa­mis­ta, ei sitä vält­tä­mät­tä kat­so­ta suo­peas­ti.

Hygie­niaoh­jeis­tuk­set pitäi­si muis­taa myös mat­kus­taes­sa. Tur­val­li­suus­oh­jeis­ta­jat neu­voi­vat aina­kin vie­lä pari viik­koa sit­ten, että ei kan­na­ta astua täy­teen bus­siin tai junaan. Luu­len­pa kui­ten­kin, että har­va lipun etu­kä­teen osta­nut kään­tyy ovel­ta takai­sin todet­tu­aan kul­ku­vä­li­neen lii­an täy­dek­si.

Koro­nan tar­tut­ta­vuu­des­ta on edel­leen monen­lais­ta tie­toa. Se on kui­ten­kin var­maa, että oirei­le­va sai­ras­ta­va tar­tut­taa myös toi­sia. Pide­tään siis mie­les­sä, että fluns­sa­oi­rei­se­na ei ihmis­ten ilmoil­la lii­ku­ta.

Lai­te­taan sääs­ken­kar­kot­ti­met suhi­se­maan, pelas­tus­lii­vit pääl­le, pes­tään kädet, huo­leh­di­taan tur­va­vä­leis­tä ja ale­taan kes­ki­ke­sän juh­lan viet­toon. Hyvää juhan­nus­ta kai­kil­le!