Sii­ka­pu­taan kun­nos­tus val­mis­tui

Siikaputaan asukasyhdistys hurrasi uomahankkeen pä䊊ttymisen kunniaksi.Tällä kertaa kokoustettiin Keiskan koulun sijasta poikkeuksellisesti Haukiputaan koululla, sillŠä Keiska oli puhdistettavana syksyn koulutyštŠä varten. Asukasyhdistys ei aio nielaista kaupungin aikeita lakkauttaa Keiskan koulu.

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen kol­mi­vuo­ti­nen han­ke Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­ta­mi­ses­ta val­mis­tui kesä­kuun alus­sa. Hank­keen vaih­tei­ta sum­mat­tiin asu­ka­syh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­ses­sa vii­me tors­tai­na. Koro­na­ti­lan­teen takia uoman kun­niak­si suun­ni­tel­tu kylä­juh­la siir­tyy ensi kesäl­le. Työ Kii­min­ki­jo­ki­suis­ton paran­ta­mi­sek­si ei pää­ty, vaan toi­mia uoman paran­ta­mi­sek­si jat­kon osal­ta San­ko­nie­mes­sä on tar­koi­tus jat­kaa.

Sii­ka­pu­taan kun­nos­tus­han­ke on vaa­ti­nut asuk­kail­ta yhteis­hen­keä ja myös talou­del­lis­ta panos­tus­ta. Tulok­set ovat näh­tä­vis­sä, vesi vir­taa ja kalo­jen nousu uomaan on alka­nut.

– Ahven, sär­ki, hau­ki ja lah­na ovat pääs­seet kyn­nys­ten yli kute­mis­puu­hiin ja siis­tit­ty uoman var­si on lisän­nyt enti­ses­tään alu­een vir­kis­tys­käyt­töä, ker­toi pro­jek­tis­ta vas­tan­nut asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pent­ti Haa­pa­kan­gas.

– On ollut hyvä yhteen hii­leen puhal­ta­mi­sen hen­ki ja teke­mi­sen mei­nin­ki, kiit­te­li Haa­pa­kan­gas.

Kun­nos­tet­tu uoma ja kutuso­rai­kot vaa­ti­vat kun­nos­sa- ja sil­mäl­lä­pi­toa jat­kos­sa­kin. Asu­ka­syh­dis­tys on nimen­nyt hen­ki­löt vas­taa­maan uoman tie­tys­tä osuuk­sis­ta, kor­jaa­maan ja puh­dis­ta­maan mah­dol­li­ses­ti syn­ty­viä epä­koh­tia tai rapor­toi­maan niis­tä. Asu­ka­syh­dis­tyk­sen bud­jet­tiin vara­taan rahaa vuo­sit­tain uoman yllä­pi­toon ja kun­nos­tuk­seen.

Pent­ti Haa­pa­kan­kaal­le annet­tiin aplo­dit ison hank­keen vetä­mi­ses­tä. Haa­pa­kan­gas puo­les­taan kiit­ti asuk­kai­ta ja kaik­kia teki­jöi­tä sekä ELY-kes­kus­ta hyväs­tä yhteis­työs­tä.

– Tämä han­ke on verot­ta­nut pal­jon voi­mia, sik­si haluan nyt jät­tää teh­tä­vät toi­sil­le uusiin haas­tei­siin. Olen toki val­mis anta­maan neu­vo­ja ja ole­maan apu­na tar­vit­taes­sa, sanoi väis­ty­vä puheen­joh­ta­ja, joka on valit­tu myös Vuo­den hau­ki­pu­taa­lai­sek­si.

Sii­ka­pu­taan Asu­ka­syh­dis­tys valit­si uuden hal­li­tuk­sen, jon­ka uute­na puheen­joh­ta­ja aloit­taa Osmo Sara­jär­vi ja vara­pu­heen­joh­ta­ja­na Juk­ka Oja­la.

Uudet haas­teet todel­la­kin odot­ta­vat, sil­lä Kii­min­ki­jo­ki­suis­to koe­taan niin mer­ki­tyk­sel­li­sek­si, että kun­nos­sa­pi­toa tar­vi­taan jat­kos­sa­kin. Jat­ko­hank­kee­na asu­ka­syh­dis­tyk­sel­lä on aloit­taa mata­loi­tu­neen San­ko­nie­men tul­vauo­man aukai­su. Jar­mo Sii­po­la ker­toi, että kar­toi­tet­ta­va­na on mis­sä laa­juu­des­sa han­ket­ta voi­daan läh­teä toteut­ta­maan. Rea­lis­tis­ta on, että töi­hin pääs­täi­siin parin kol­men vuo­den kulues­sa.

Mata­loi­tu­mi­sen ohel­la voi­ma­kas kais­lan­kas­vu on Kii­min­ki­jo­ki­suis­ton pul­lon­kau­la. Joel­la on teh­ty aiem­min pal­jon­kin kais­lo­jen niit­toa ja monen­lai­sia toi­mia.

Arvoi­tus on, mitä rajoit­tei­ta suis­tos­sa esiin­ty­vät, direk­tii­vein suo­jel­lut vihe­ru­kon­ko­ren­to ja saha­te­rä­leh­ti mer­kit­se­vät Sii­ka­pu­taan uoma­hank­kee­seen kuu­lu­val­la Keis­kan­lam­mel­la, jota reu­noil­ta leviä­vä kas­vus­to umpeut­taa. Näi­hin kysy­myk­siin saa­ta­neen sel­vyyt­tä kun suis­toon on luvas­sa bio­lo­gin käyn­ti sel­vit­tä­mään tilan­net­ta. Kau­pun­gin suun­taan ollaan myös yhtey­des­sä voi­daan­ko saa­da apua Keis­kan­lam­men ympä­ris­tön siis­ti­mi­seen.

Kokouk­ses­sa todet­tiin, että luon­non­suo­je­lu on tär­ke­ää, mut­ta se ei sai­si lii­kaa kah­li­ta suis­ton paran­ta­mis­hank­kei­ta.

Suu­re­na huo­le­na on Keis­kan kou­lun lak­kaut­ta­mi­suh­ka. Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tys aikoo tais­tel­la kou­lun säi­ly­mi­sen puo­les­ta. Tie­dos­sa on, että oppi­las­mää­rät vähe­ne­vät kaik­kial­la, mut­ta Keis­kan kou­lun lak­kaut­ta­mis­tar­ve ihme­tyt­tää, kos­ka lähis­töl­le Muu­ra­kor­peen kaa­voi­te­taan par­hail­laan uut­ta isoa asui­na­luet­ta. Sii­ka­saa­ren-Keis­kan -alue näh­dään joka tapauk­ses­sa tule­vai­suu­den asui­na­lu­ee­na, jon­ka sijain­ti lähel­lä kes­kus­taa ja Kii­min­ki­jo­kea on ihan­teel­li­nen. Lisäk­si Keis­kan kou­lu­ra­ken­nus on hyväs­sä kun­nos­sa ja kou­lu­ti­lat toi­saal­la jo entuu­des­taan täyn­nä.

Sii­ka­saa­ren­tien lii­ken­ne nousi myös puhee­nai­heek­si. Tiel­lä aje­taan lujaa ja läpi­kul­ku­lii­ken­net­tä­kin on var­sin pal­jon Mar­tin­nie­men suun­nas­ta. Mie­tin­näs­sä on, mitä voi­tai­siin teh­dä tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­sek­si.

Asu­ka­syh­dis­tyk­sen omis­ta­maa Kani­ko-kais­lan­niit­to­ko­net­ta pää­tet­tiin vuo­kra­ta jat­kos­sa­kin. Kii­min­ki­jo­ki­suis­to­kun­toon ry:llä on suun­ni­tel­mis­sa niit­tää kais­laa hei­nä­kuun alus­sa.

Kul­ku­väy­läs­tä vir­kis­tys­käyt­töön

Sii­ka­pu­das on Kii­min­ki­joen sivu­haa­ra Kii­min­ki­joen suu­alu­eel­la Hau­ki­pu­taal­la Sii­ka­saa­res­sa ja Keis­kan alu­eel­la. Uomal­la pit­kä ja arvo­kas perin­ne ja mai­se­mal­li­ses­ti suis­to on eri­tyi­nen.

Sii­ka­pu­taan tul­vauo­maan teh­tiin kevä䊊n aika­na kutuso­raik­ko­ja kalan­nousun ja kute­mi­sen paran­ta­mi­sek­si. Kuvas­sa uoma alit­taa Rip­pa­lan­tien.

Hau­ki­pu­taan Sii­ka­saa­ren saa­rek­si erot­ta­nut pudas oli vie­lä vii­me vuo­si­sa­dan alus­sa kul­je­tus­väy­lä, jota pit­kin Mau­nun sahan val­mis saha­ta­va­ra uitet­tiin Ase­ma­ky­läs­tä Sii­ka­saa­ren ran­taan ja edel­leen las­tat­ta­vak­si lai­voi­hin ja kul­je­tet­ta­vak­si maa­il­mal­le. Vie­lä 1960-luvun alus­sa Sii­ka­pu­das­ta pit­kin pys­tyt­tiin liik­ku­maan veneel­lä.

Noin 2,5 kilo­met­rin mit­tai­sen Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man aukai­su ja kun­nos­tus toteu­tet­tiin useam­mas­sa vai­hees­sa 2018–2020. Ensik­si asen­net­tiin put­ki vir­taa­man paran­ta­mi­sek­si Kii­min­ki­joen Ala­kos­ken koh­dal­ta Keis­kan­lam­peen ja sii­tä Hau­ki­pu­taan tien alit­se. Uomaa on ruo­pat­tu ja sen ympä­ris­töä siis­tit­ty vai­heit­tain. Vii­mek­si teh­tiin kala­kyn­nyk­set ja kutuso­rai­kot Timo Poh­ja­mon suun­ni­tel­mien (Eco River) mukaan. Ura­koit­si­joi­na ovat toi­mi­neet Sää­vä­lät Oy:tä, Maan­ra­ken­nus J Päk­ki­lä Oy ja Kone­pil­to­nen Oy.

Hank­kee­seen saa­tiin ELY:ltä avus­tus­ta rei­lut 52 000 euroa ja lisäk­si tar­vit­tiin asu­ka­sy­dis­tyk­sen noin 17 000 euron osuus tal­koo­töi­neen, mitä ilman han­ke ei oli­si toteu­tu­nut. Alu­een asuk­kail­ta kerät­tiin rahaa hank­kee­seen ja osan­ot­to oli hyvä.

Han­nu Liha­vai­nen on kuvan­nut video­tal­tioin­nin Sii­ka­pu­taan kun­nos­tuk­sen vai­heis­ta ja se löy­tyy you­tu­bes­ta. Koos­tet­ta voi ostaa teki­jäl­tä myös cd-tal­len­tee­na, mikä­li sopi­va mää­rä tilauk­sia saa­daan kasaan.

Edel­li­sen ker­ran uomaa on ruo­pat­tu vuon­na 2003. Sii­ka­pu­taan var­rel­la on myös asu­ka­syh­dis­tyk­sen yllä­pi­tä­mä laa­vu ja suun­ni­tel­mis­sa alu­eel­le on vir­kis­tys­reit­ti. Sii­ka­saa­ren alu­eel­la on noin 500 talout­ta. Asu­ka­syh­dis­tyk­ses­sä jäse­niä on rei­lut sata. Yhdis­tyk­sen jäsen­mak­suk­si hyväk­syt­tiin 15 euroa.

Kii­min­ki­jo­ki­suis­tos­sa on myös Sant­tusaa­ren ja Mie­hik­kään laa­vut.

Sii­ka­pu­taan Asu­ka­syh­dis­tys

Puheen­joh­ta­ja Osmo Sara­jär­vi, vara­pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Oja­la. Sih­tee­ri Tero Kan­gas, rahas­ton­hoi­ta­ja Mar­kus Kil­pe­läi­nen. Tilin- ja toi­min­nan­tar­kas­ta­ja Timo Ala­ta­lo.

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen hal­li­tus 2020, suluis­sa vara­jä­se­net:

Juk­ka Oja­la, (Kai­sa Kova­lai­nen)

Tero Kan­gas, (Pirit­ta Kan­gas)

Joni Sii­po­la, (Jar­mo Sii­po­la)

Jor­ma Läm­sä, (Timo Halo­nen)

Tuo­mo Mäl­li­nen, (Lau­ri Päk­ki­lä)

Mika Man­ni­nen, (Mar­kus Kil­pe­läi­nen)