Toi­mit­ta­jal­ta: Kun aika on

Oli­pa vii­kon­lop­pu. Jän­ni­tys­tä ker­rak­seen MM-jäil­lä ja toi­sen­lais­ta tais­toa euro­vaa­li­tan­te­reel­la. Onnea Suo­men jää­kiek­ko­maa­jouk­kue ja onnea uudet mepit!

Har­mik­si Poh­jois-Suo­mes­ta ei saa­tu edus­ta­jaa EU-par­la­ment­tiin. Mut­ta saa­tiin MM-kul­taa ja sitä oli hank­ki­mas­sa myös lois­ta­vas­ti pelan­nut Hau­ki­pu­taan Ahmo­jen kas­vat­ti Saka­ri Man­ni­nen, joka on läh­tö­jään Kel­lon poi­kia.

Suo­men jouk­kue venyi, teki mah­dot­to­mas­ta mah­dol­li­sen – ennak­koon epäi­li­jöis­tä ja pes­si­mis­teis­tä piit­taa­mat­ta. Jouk­ku­een slo­gan “Kun aika on” (teh­dä pitää sil­loin, kun teh­tä­vä on) sopii ohjeek­si kai­kil­le. Lopus­sa kii­tos sei­soo, kun hyväl­lä jouk­kue­pe­lil­lä, yhteis­hen­gel­lä ja toi­sia huo­mioi­val­la asen­teel­la men­nään koh­ti pää­mää­rää.

Tiu­kois­sa pai­kois­sa huu­mo­ri­kin on tar­peen. Mör­kö-Mar­ko, jouk­ku­een kap­tee­ni Mar­ko Ant­ti­la pela­si koko Suo­men sydä­miin. Ei ihme, että hänen koti­kun­nas­saan Lem­pää­läs­sä ollaan sekai­sin. Siel­lä puu­ha­taan jo mör­kö­pat­sas­ta ja ties mitä. Pal­kin­to­ja ja kii­tos­ta tar­vi­taan, kun sen aika on!

Täl­lä vii­kol­la aika on myös kou­lu­lais­ten päät­tää kou­lu­työ ja suun­na­ta kesä­lai­tu­mil­le.

Har­mik­si nyt täy­tyy dro­pa­ta hie­noa tun­nel­maa kylil­tä kuu­lu­neis­ta ikä­vis­tä vies­teis­tä, kun yhteis­tä omai­suut­ta ja ympä­ris­töä on säret­ty ja sot­ket­tu. Asial­la on arva­ten­kin pie­ni jouk­ko, mut­ta vai­ku­tuk­set ovat suu­ret. Puhu­mat­ta­kaan mie­li­pa­has­ta, kun tär­vel­lään paik­ko­ja, joi­ta kevään mit­taan niin toi­set nuo­ret kuin van­hem­mat­kin ovat kun­nos­ta­neet yhtei­sek­si ilok­si.

Hyvät neu­vot ovat arvok­kaat, mitä pitäi­si teh­dä tilan­teen kor­jaa­mi­sek­si?

Mar­tin­nie­me­läi­nen lei­po­mo läh­ti rat­ko­maan kiin­teis­töön­sä koh­dis­tu­nut­ta töh­ri­mis­tä posi­tii­vi­sen kaut­ta. Yri­tys tar­jo­aa sot­ki­joil­le kesä­työ­paik­kaa. Hau­ki­pu­taal­la jouk­ko van­hem­pia yri­tys­ten avus­ta­mi­na aikoo pys­tyt­tää tyh­jil­lään ole­vaan lii­ke­ti­laan päät­tä­jäis­lau­an­tain illak­si kah­vi­lan, jos­sa nuo­ret voi­vat viet­tää aikaan­sa ja tava­ta toi­si­aan.