Tupa täyn­nä tun­net­ta ja tun­nel­maa

Riitta Viinikanojan (oik.) ja Henna Keräsen hemmoteltavina hiushoidossa Anni Huru ja Väinö Veijoja. Anna Tyykiluodolla jalkahoidossa Elsa Jämsä-Rautio. Taaempana musikantti Jone Kokkoniemi.

“Isät oli­vat sodas­sa. Ne, jot­ka pala­si­vat oli­vat myk­kiä. Hei­dän elä­män­sä oli rik­ki ammut­tu. Me, jot­ka olim­me hei­dän lap­si­aan, kas­voim­me hil­jai­suu­des­sa. Mei­hin­kin osui, vaik­ka ruu­miim­me ovat ter­vei­tä. Sota jat­kuu meis­sä lap­sis­sa, mak­sam­me pie­nis­sä eris­sä, edes jol­lain taval­la, vapaut­tam­me takai­sin…”

Näi­tä kir­jai­li­ja Claes Anders­so­nin runon säkei­tä mukail­leen Riit­ta Vii­ni­ka­no­ja toi­vot­ti ter­ve­tul­leek­si vete­raa­nit, puo­li­sot ja tuki­jou­kot Hau­ki­pu­taan Rin­ta­ma­ve­te­raa­nien hem­mot­te­lu­päi­vään ravin­to­la Nyy­man­niin sun­nun­tai­na.

Kai­su Kes­ki­kal­lio (vas.) tuli äitin­sä, 94-vuo­ti­aan Johan­na Kes­ki­kal­lion kans­sa hem­mot­te­lu­päi­vään Yli-Iin Tan­ni­las­ta. Yhdek­sän lap­sen äiti Johan­na Kes­ki­kal­lio oli sota-aika­na lää­kin­tä­lot­ta­na. Veren­pai­net­ta mit­taa­mas­sa Johan­na Kui­va­la Hau­ki­pu­taan Koti­hoi­va­pal­ve­luis­ta. Hyvät oli luke­mat, kuin nuo­ril­la tytöil­lä, iloit­si­vat Kes­ki­kal­liot.

 

Vete­raa­nien hem­mot­te­lu­päi­vä jär­jes­tet­tiin jo 14. ker­ran. Tilai­suus oli eri­tyi­sen tun­tei­kas, sil­lä se oli täs­sä muo­dos­sa vii­mei­nen. Vete­raa­nien rivit ovat har­ven­tu­neet.

– Vapaa­eh­tois­työ var­mas­ti jat­kuu jos­sain mer­keis­sä, sanoi Riit­ta Vii­ni­ka­no­ja.

Hem­mot­te­lu­päi­vän perin­ne sai alkun­sa kun Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien sil­loi­nen puheen­joh­ta­ja Tuu­la Kan­gas ker­toi, että yrit­tä­jät lah­joit­ta­vat jou­lu­muis­ta­mi­set vete­raa­nien hyväk­si.

– Sain idean hem­mot­te­lu­päi­väs­tä, jos­sa tar­jo­taan vete­raa­neil­le ruu­at, hem­mot­te­lu­ja ja ohjel­maa. Tuu­la lupa­si tar­jo­ta ruu­at Saman­tas­sa, muis­te­lee Riit­ta Vii­ni­ka­no­ja. Kave­ri­na hänel­lä oli kol­le­ga Hen­na Kerä­nen par­tu­ri-kam­paa­mo Tiu­kus­ta. Hen­na oli muka­na myös täs­sä vii­mei­ses­sä koh­taa­mi­ses­sa.

Par­tu­rin­pen­kis­sä Pau­la Paso.

Muka­na oli jäl­leen myös Riit­ta Vii­ni­ka­no­jan veli, muusik­ko Jone Kok­ko­nie­mi, joka viih­dyt­ti ylei­söä nos­tal­gi­sil­la kap­pa­leil­la ja let­keäl­lä sanai­lul­la. Jalal­la­kin lai­tet­tiin välil­lä koreas­ti, niin mukaan­sa­tem­paa­vaa oli meno.

Yli­kii­min­ki­läis­syn­tyi­sil­le Kok­ko­nie­men sisa­ruk­sil­le Rii­tal­le ja Jonel­le vete­raa­ni­asiat ovat sydän­tä lähel­lä sik­si­kin, että hei­dän isän­sä oli sodan käy­nyt vete­raa­ni. Jone Kok­ko­nie­mi tekee vapaa­eh­tois­työ­tä lau­la­mal­la tapah­tu­mis­sa ja lai­tok­sis­sa. Suo­men täy­tet­tyä sata vuot­ta 2017 hän teki sata vapaa­eh­tois­keik­kaa.

Suu­rel­la sydä­mel­lä ja kii­tok­sel­la

Vuo­sien var­rel­la hem­mot­te­lu­päi­vän yhteis­työ­kump­pa­nit ovat vaih­del­leet, mut­ta aina vapaa­eh­tois­työ­hön on löy­ty­nyt innok­kai­ta aut­ta­jia ja työ­tä on teh­ty suu­rel­la sydä­mel­lä ja kii­tok­sel­la.

– Olem­me onnel­li­sia, että saam­me edes pie­nen het­ken piris­tää vete­raa­nit tei­dän päi­vään­ne ja osoit­taa kii­tol­li­suut­ta teke­mäs­tän­ne työs­tä isän­maan ja kotien hyväk­si, sanoi Vii­ni­ka­no­ja.

Tilai­suu­den tun­nel­ma oli samal­la hai­kea, mut­ta rie­mu­kas. Muka­via jäl­leen­nä­ke­mi­siä koet­tiin hem­mot­te­lu­het­kien lomas­sa.

Johan­na Kui­va­la teki ter­veys­mit­tauk­sia tut­tuun tapaan ja jal­ko­ja ja kyn­siä hoi­ti Anna Tyy­ki­luo­to. Juha Nyman oli keit­tä­nyt makoi­san lohi­kei­ton. Han­na Maa­ria Iko­nen lausui tilai­suu­teen kos­ket­ta­vas­ti sopi­van kir­joit­ta­man­sa runon.

Hau­ki­pu­taan Rin­ta­ma­ve­te­raa­nien puheen­joh­ta­ja Pau­li Greus sanoi, että vete­raa­niyh­dis­tys on sii­tä har­vi­nai­nen yhdis­tys, että sen tavoit­tee­na ei ole saa­da uusia jäse­niä.

– Rau­ha jat­ku­koon, sanoi Greus.

Jo perin­teek­si muo­dos­tu­nut hem­mot­te­lu­päi­vä on koet­tu tär­keäk­si tapah­tu­mak­si, kiit­te­li Greus.

Vii­mei­seen hem­mot­te­lu­päi­vään osal­lis­tui myös vete­raa­ne­ja Iis­tä ja Yli-Iis­tä, mis­sä toi­min­taa ei enää ole. Mukaan oli kut­sut­tu myös kan­na­tus­jä­se­niä ja yhtei­sö­jen edus­ta­jia.

– Olen jäl­leen saa­nut tän­ne iha­nia arjen kans­sa­kul­ki­joi­ta muis­ta­maan ja kiit­tä­mään tei­tä rak­kaat vete­raa­nit, sanoi hem­mot­te­lu­päi­vän “äiti” Riit­ta Vii­ni­ka­no­ja. Vasem­mal­ta musi­kan­tit Rei­jo Kos­si ja Jone Kok­ko­nie­mi, Johan­na Kui­va­la, Anna Tyy­ki­luo­to, Juha Nyman, Hen­na Kerä­nen ja Han­na Maa­ria Iko­nen (oik.).

Vete­raa­nin ilta­huu­to, aina yhtä lii­kut­ta­va. Esit­tä­jä­nä Jone Kok­ko­nie­mi. Rei­jo Kos­si säes­tää.

Kat­so video täs­tä