Toi­mit­ta­jal­ta: Kun­ta­lai­nen sala­po­lii­si­na

Mis­tä sinä saat tie­don asui­na­lu­ee­si tapah­tu­mis­ta ja pal­ve­luis­ta? Pai­ne­tus­ta sano­ma­leh­des­tä, kau­pun­gin tai kun­nan net­ti­si­vuil­ta, tie­do­tus­leh­des­tä, sosi­aa­li­ses­ta medias­ta vai ker­too­ko kave­ri?

Tänä päi­vä­nä aina­kin näen­näi­ses­ti tie­toa tun­tuu tur­sua­van joka tuu­tis­ta, mut­ta tavoit­taa­ko tie­to tar­vit­si­jan?

Äsket­täin oli Hau­ki­pu­taal­la Kirk­ko­tien katua­lu­een ja toria­lu­een paran­ta­mis­suun­ni­tel­mien esit­te­ly­ti­lai­suus, joka kerä­si pai­kal­le kym­men­kun­ta hen­keä. Ihme­tel­tiin, mis­sä asias­ta oli tie­do­tet­tu. Sel­vi­si, että ilmoi­tus oli ollut alu­eel­li­ses­sa sano­ma­leh­des­sä ja säh­köi­ses­ti­kin tie­toa oli levi­tet­ty eri sidos­ryh­mil­le. Riit­ti­kö se?

Vies­tin­tä ja tie­don­vä­li­tys on kun­nil­le tule­vai­suu­des­sa yhä suu­rem­pi haas­te, sii­tä huo­li­mat­ta, että kana­vat ovat moni­puo­lis­tu­neet. Tai ehkä juu­ri­kin sik­si.

Kun­ta­la­ki vel­voit­taa kun­tia tie­dot­ta­maan moni­puo­li­ses­ti ja kat­ta­vas­ti. Hel­poin ja hal­vin kei­no on lykä­tä tie­to net­ti­si­vuil­le ja toi­voa paras­ta.

Muis­tuu mie­leen Hau­ki­pu­taan kun­nan aika, kun kun­ta­lai­sil­le tär­keis­tä asiois­ta väli­tet­tiin tie­toa kun­nan tie­do­tus­leh­ti Tili­to­rin sivuil­la. Avii­si jaet­tiin joka savuun. Iis­sä teh­dään edel­leen­kin kun­nan tie­do­tus­leh­teä samal­la peri­aat­teel­la.

Tili­to­rin tari­na päät­tyi kun­ta­lii­tok­sen myö­tä, tuli laa­jal­le alu­eel­le levit­täy­ty­vä Oulu-pos­ti. Sii­tä alu­eet­kin saat­ta­vat saa­da sii­vun tie­dot­ta­mi­seen, jos omaa aktii­vi­suut­ta löy­tyy.

Nyt kuu­los­taa, että Oulu-pos­tia aio­taan supis­taa, kun kau­pun­ki lan­see­raa Mun Oulu –verk­ko­me­dian. Näh­tä­väk­si jää, para­nee­ko kun­ta­lais­ten tie­don­saan­ti vai syve­nee­kö eriar­voi­suu­den kui­lu. Verk­ko edus­taa tätä päi­vää ja tule­vai­suut­ta, mut­ta ei pidä unoh­taa kan­san­ryh­mää, joka ei netis­sä surf­fai­le.

Edel­leen­kin, kun­ta­lain mukaan kai­kil­la on oikeus tie­toon ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen. Vies­tin­tä läh­tee kun­ta­lais­ten tar­pees­ta, ei orga­ni­saa­tion. Pal­ve­lu­vies­tin­näs­sä on pal­jon paran­ta­mi­sen varaa. Ettei tar­vit­si­si olla sala­po­lii­si tai pal­ka­ta sel­lais­ta, jot­ta sai­si tie­toa esi­mer­kik­si pal­ve­lu­ver­kos­ta.

auli.haapala(at)rantapohja.fi