Kii­min­ki­puis­ton kou­lu luo­vu­tet­tiin vir­heet­tö­mä­nä – Pää­ura­koit­si­ja pitää erin­omai­se­na avauk­se­na uudel­le liiketoiminta-alueelle

Noin 600 oppilaan Kiiminkipuiston koulu sijaitsee Kiimingin urheilukeskuksen alueella lukion ja Syke-talon läheisyydessä. (Kuva: Teea Tunturi)Noin 600 oppilaan Kiiminkipuiston koulu sijaitsee Kiimingin urheilukeskuksen alueella lukion ja Syke-talon läheisyydessä. (Kuva: Teea Tunturi)

Kii­min­ki­puis­ton kou­lun yhteis­toi­min­nal­li­nen suun­nit­te­le ja raken­na ‑toteu­tus­muo­don han­ke on val­mis­tu­nut aika­tau­lus­sa ja luo­vu­tet­tu vir­heet­tö­mä­nä. Kesäl­lä 2019 käyn­nis­ty­nei­den raken­nus­töi­den lop­puun­saat­ta­mi­nen on ilo­nai­he pait­si hank­keen pää­ura­koit­si­jal­le Raken­nus­te­hol­le ja tilaa­jal­le Oulun tila­pal­ve­luil­le myös käyt­tä­jil­le: laa­duk­kaas­sa kiin­teis­tös­sä oppi­lai­den ja hen­ki­lö­kun­nan kou­lu­työ sujuu.

Tam­mi­kuun alus­sa käyt­töön otet­tu Kii­min­ki­puis­ton kou­lu on luo­vu­tet­tu tilaa­jal­le vir­heet­tö­mä­nä. Raken­nus­te­hos­ta tode­taan, että nol­la­vir­he­luo­vu­tuk­sen lisäk­si aika­tau­lun ja laa­dun hal­lin­ta onnis­tui erin­omai­ses­ti. Hank­kees­sa on myös pysyt­ty bud­jet­ti­raa­mien sisäl­lä, joten pro­jek­ti on ollut koko­nai­suu­te­na suu­ri onnistuminen.

Yhteis­toi­min­nal­li­suu­teen nojaa­van han­kin­nan ja toteu­tuk­sen mal­li on lujit­ta­nut osa­puol­ten välis­tä sitou­tu­mis­ta ase­tet­tuun tavoi­te­hin­taan ja laa­tuun. A‑Insinöörien kehit­tä­mä mal­li on eri­tyi­sen toi­mi­va Kii­min­ki­puis­ton tapai­sis­sa kes­ki­suu­ris­sa projekteissa.

– Toi­mi­va yhteis­työ käyt­tä­jien, tilaa­jan ja suun­nit­te­luor­ga­ni­saa­tion välil­lä sekä sisäi­sen pro­jek­ti­tii­min hyvä yhteis­hen­ki loi­vat puit­teet hank­keen onnis­tu­mi­sel­le. Suo­riu­duim­me hyvin hank­keen joh­ta­mi­ses­sa esi­mer­kik­si sel­keäl­lä vies­tin­näl­lä ja osa­puo­lia sitout­ta­val­la pää­tök­sen­te­ko­ta­val­la, kiit­tää Raken­nus­te­hon pro­jek­ti­pääl­lik­kö Oska­ri Pyr­rö.

Pyr­rö näkee, että laa­duk­kaan toteu­tuk­sen tur­va­si ammat­ti­tai­toi­nen työ­maa­or­ga­ni­saa­tio. Työn­joh­ta­jat kerä­si­vät osaa­mi­sel­laan erit­täin hyvää palau­tet­ta. Menes­tyk­ses­sä tär­keä roo­lis­sa oli koh­teen suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti­toi­mis­to UKI Ark­ki­teh­dit Oy.

– Ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lu pal­ve­li hank­keen onnis­tu­mis­ta kes­kei­ses­ti: suun­nit­te­lu yhdis­ti esi­mer­kil­li­ses­ti tilaa­jan, käyt­tä­jän ja ura­koit­si­jan toi­veet hank­keen budjettiraamiin.

Kii­min­ki­puis­ton kou­lun kiin­teis­töl­lä on poik­keuk­sel­li­sen pit­kä 10 vuo­den takuu raken­nut­ta­jan puo­les­ta. Oska­ri Pyr­rön mukaan se on vas­taus kes­kus­te­luun kes­tä­väs­tä raken­ta­mi­ses­ta ja kiin­teis­tö­jen lyhe­ne­väs­tä elinkaaresta.

– Raken­nus­te­ho halu­aa olla luo­mas­sa kes­tä­vää raken­net­tua ympä­ris­töä ja näin tuot­taa lisä­ar­voa kiin­teis­tön omis­ta­jal­le. Ker­ta­käyt­tö­kult­tuu­ri ei kuu­lu tapoi­him­me. On suu­ri etu raken­nus­hank­keen kai­kil­le osa­puo­lil­le, että raken­ne­taan kes­tä­väs­ti ja pit­kä­jän­tei­ses­ti ja vas­tuu­ta myös kiin­teis­tön yllä­pi­dos­ta ote­taan jo toteu­tuk­sen aikana.

Pit­kä takuu näyt­täy­tyy lupauk­se­na laa­dus­ta, ja sitä Raken­nus­te­ho on itse­kin toden­ta­mas­sa koko 10 vuo­den takuu­ajan. Raken­nus­te­hol­la on edus­ta­ja Kii­min­ki­puis­ton kou­lun seu­ran­ta­ryh­mäs­sä, ja raken­nut­ta­ja osal­lis­tuu myös vuo­sit­tain pidet­tä­viin takuu­ajan välitarkastuksiin.

– Osal­lis­tu­mal­la kiin­teis­tön kun­nos­sa­pi­don seu­ran­taan saam­me palau­tet­ta, joka mah­dol­lis­taa toteu­tet­tu­jen rat­kai­su­jen kehit­tä­mi­sen. Yhteis­toi­min­nal­li­nen suun­nit­te­le ja raken­na ‑toteu­tus­muo­don han­ke mah­dol­lis­ti lisä­ar­von niin kes­tä­vän raken­ta­mi­sen kuin luo­tet­ta­vuu­den ja vas­tuul­li­suu­den näkö­kul­mas­ta – ilman bud­je­tin ylit­ty­mis­tä, Pyr­rö toteaa.