Har­ras­tus­ten aar­reark­ku avuksi

Oulun kau­pun­ki on saa­nut ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä 127 000 euroa kou­lu­lais­ten har­ras­tus­ten edis­tä­mi­seen. Oulus­sa han­ke on nimel­tään Har­ras­tus­ten aar­reark­ku – minä har­ras­tan! Pilot­ti­vai­he kes­tää 5.6. saak­ka. Mal­lia tes­ta­taan Oulus­sa nel­jän pilot­ti­ko­ko­nai­suu­den avul­la, yhteen­sä 13 kou­lus­sa. Har­ras­te­ryh­mät ovat käyn­nis­ty­neet hel­mi­kuus­sa. Oulun pilot­ti­hank­kees­sa kehi­te­tään toi­min­ta­mal­li, jon­ka avul­la mah­dol­lis­te­taan jokai­sel­le lap­sel­le ja nuo­rel­le mie­lui­sa ja mak­su­ton har­ras­tus kou­lu­päi­vän yhtey­des­sä. Yli­kii­min­gin kou­lu on yksi pilottikouluista. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus