Mie­li­pi­de: Met­sä antaa työ­tä ja leipää

Ran­ta­poh­jas­sa 16.2.2021 oli Green­pea­sen Han­na Pau­la­mäen kolum­ni. Hie­noa, kes­kus­te­le­mal­la asiat sel­viä­vät ja omas­sa maas­sam­me me suo­ma­lai­set pää­täm­me asiam­me. Jos­tain syys­tä vih­rei­den ääria­jat­te­li­jat haluai­si­vat teh­dä maas­tam­me reser­vaa­tin. Meil­lä poh­joi­sen asuk­kail­la on omas­ta mie­les­täm­me oikeus työ­hön, lei­pään ja hyvin­voin­tiin maas­sam­me. Suo­mi on kym­me­nen vuo­den aika­na jää­nyt rei­lus­ti jäl­keen muis­ta poh­jois­mais­ta. kan­san­tu­lom­me on nyt hie­man Bal­tian mai­den edel­lä. Nega­tii­vi­nen kehi­tys on kiih­ty­nyt vuo­den aika­na. Vih­reil­lä aat­teil­la saa­vu­tam­me Kar­ja­lan elin­ta­son helposti.

Jäi­tä hat­tuun Han­na Pau­la­mä­ki Green­peaces­ta ja muut­kin ääria­jat­te­li­jat, mie­ti­tään­pä rau­has­sa asioi­ta. Meil­lä on maa­il­man paras met­sän­hoi­to, eni­ten suo­jel­tua met­sää Euroo­pas­sa ja asiat kehit­ty­vät koko ajan parem­paan suun­taan. Vyö­ryt­tä­mäl­lä asiat eivät onnis­tu vaan pro­ses­sei­hin vaa­di­taan oma aikan­sa. Emme myös­kään voi yksi­sil­mäi­ses­ti ajaa yhtä agen­daa, vaan koko­nai­suus on huo­mioi­ta­va. Tus­kin kukaan meis­tä halu­aa köy­hyyt­tä ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rap­pio­ta. Omis­ta resurs­seis­tam­me mei­dän pitää raken­taa hyvinvointimme.

Meil­lä on vara sanoa muil­le mail­le ja tahoil­le, että hoi­ta­kaa­pa itse hom­man­ne yhtä mal­lik­kaas­ti kuin me olem­me omat asiam­me hoi­ta­neet. Vaik­ka koko Suo­mi pysäy­tet­täi­siin heti niin maa­il­mas­sa kukaan tus­kin huo­mai­si­kaan asi­aa. Emme voi yksin pelas­taa maa­il­maa ja uhrau­tua type­räs­ti suo­je­lu­aat­teen nimis­sä. Ääria­jat­te­lu ja mani­pu­loin­ti ei ole toi­vot­ta­vaa vaan se aiheut­taa tais­te­lua. Sivis­ty­nyt tapa on neu­vo­tel­la tär­keis­tä, mei­tä kaik­kia kos­ke­vis­ta asiois­ta rauhassa.

Maa­il­ma on täyn­nä tut­ki­muk­sia ja omaa asi­aa perus­tel­lak­seen voi vali­ta itsel­leen mie­lei­set tut­ki­muk­set. Kui­ten­kin vas­tuul­li­ses­ti toi­mies­sa pyri­tään muo­dos­ta­maan puo­lu­ee­ton ja mah­dol­li­sim­man oikea tilan­ne­ku­va. Siis­pä olkaam­me yksi­mie­li­siä ja hyväl­lä suun­nit­te­lul­la kaik­ki int­res­sit voi­daan hoi­taa tyy­lik­kääs­ti. Näin voim­me olla esi­merk­ki­nä muil­le­kin mail­le ja yri­tys­toi­min­nal­le jää mah­dol­li­suus tuot­taa hyvin­voin­tia kansalaisille.

Ilpo Puro, Kiiminki