Jouk­koal­tis­tu­mi­nen Kel­lon koulussa

Kah­des­ta mah­dol­li­ses­ta jouk­koal­tis­tu­mi­ses­ta kou­luis­sa tie­do­tet­tiin lau­an­tai­na. Jouk­koal­tis­tu­mi­sia on voi­nut tapah­tua Kel­lon ala­kou­lun puo­lel­la ja Maik­ku­lan ala­kou­lus­sa. Altis­tu­nei­siin tai hei­dän huol­ta­jiin­sa on oltu yhteydessä.

Mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mi­sis­ta vii­me vii­kon aika­na on voi­nut olla lisäk­si Tal­vi­kan­kaan kou­lus­sa ylä­kou­lun puo­lel­la 24.–25.2., Tal­vi­kan­kaan nuo­ri­so­ta­lol­la 24.2. kel­lo 18–19 ja Kai­jon Kip­sal­la 24.2. päi­vän aika­na. Altis­tua on voi­nut myös seu­raa­vis­sa pai­kois­sa: Huk­ka Xpress Alp­pi­la 23.2. kel­lo 11.30–12.30, Itsu­de­mo Oulu ‑ravin­to­la 24.2. kel­lo 15.30–16.30 ja Arnolds Val­kea 24.2. kel­lo 16.30–17.

Edel­lä mai­ni­tuis­sa tilois­sa asioi­nei­den on syy­tä tark­kail­la voin­ti­aan ja hakeu­tua tes­tei­hin herkästi.

Epi­de­mia on Oulus­sa kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja tar­tun­to­jen mää­rä on sel­väs­sä kas­vus­sa. Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan tar­tun­ta­ry­väs on laa­jen­tu­nut. Yhteen­sä tar­tun­nan saa­nei­ta on 34, jois­ta 22 poti­las­ta ja 12 työn­te­ki­jää osas­toil­la A2 ja B2. Tes­tauk­sia ja toi­men­pi­tei­tä ryväk­sen leviä­mi­sen estä­mi­sek­si jat­ke­taan yhteis­työs­sä Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin kanssa.

Eilen maa­nan­tai­na Suo­mes­sa todet­tiin 392 uut­ta koro­na­tar­tun­taa, mut­ta vii­me vii­kon lopul­la mää­rät oli­vat huo­mat­ta­vas­ti suurempia.

Val­tio­neu­vos­to kokoon­tui maa­nan­tai­na totea­maan Suo­mes­sa val­lit­se­vat poik­keus­o­lot. Val­tio­neu­vos­to antoi myös esi­tyk­sen lais­ta, joka mah­dol­lis­taa ravin­to­loi­den sul­ke­mi­sen. Kol­mi­viik­koi­nen sul­ku alkai­si 8.3.

Oulun kau­pun­gin alu­eel­la voi­mas­sa ole­vat suo­si­tuk­set ja rajoi­tuk­set ovat tois­tai­sek­si ennal­laan. Val­tio­neu­vos­ton suo­si­tus­ten mukai­ses­ti sul­ku­vai­heen 8.3.–28.3. toi­men­pi­tei­siin val­mis­tau­du­taan.  Epi­de­mia­ti­lan­net­ta arvioi­daan uudel­leen tiis­tai­na 2.3. alu­eel­li­ses­sa koordinaatioryhmässä.