Oulu

Lukioi­hin ennä­tys­mää­rä haki­joi­ta, amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen haki­ja­mää­rä nousi

Hau­ki­pu­taan lukioon haki ensi­si­jai­ses­ti 130 haki­jaa, kun aloi­tus­paik­ko­ja on syk­syl­lä mah­dol­li­suus täyt­tää 158. Kii­min­gin lukioon haki­joi­ta oli 85 ja aloi­tus­paik­ko­ja on tar­jol­la kaik­ki­aan 90. Pate­nie­men lukioon haki 69, ja aloi­tus­paik­ko­ja on lukios­sa yhteen­sä 90. Lukio­kou­lu­tuk­sen ja amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen kevään yhteis­ha­ku päät­tyi vii­me keskiviikkona.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pate­nie­meen täydennysrakentamista

Kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi vii­me kokouk­ses­saan 29.3.Pateniemen kau­pun­gin­osaan ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen, joka mah­dol­lis­taa pien­ta­loa­sun­to­jen täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen. Kaa­van myö­tä Sahan­tien var­res­sa sijait­se­vaan kort­te­liin on mah­dol­lis­ta rakentaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yhdys­kun­ta­joh­ta­jak­si Mar­ko Kilpeläinen

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus valit­si avoin­na ole­vaan yhdys­kun­ta­joh­ta­jan vir­kaan Porin tek­ni­sen toi­mia­lan toi­mia­la­joh­ta­jan Mar­ko Kil­pe­läi­sen. Valin­ta teh­tiin vir­ka­vaa­lis­sa äänin 7–6. Kil­pe­läi­sen vastaehdokas…

Enin­tään kuu­den hen­ki­lön kokoon­tu­mi­nen sal­lit­tua. Rajoi­tuk­set jat­ku­vat 25.4. saakka

Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to jat­kaa nykyi­siä yleis­ten kokoon­tu­mis­ten rajoi­tuk­sia Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kun­tien alu­eel­la sekä Kai­nuus­sa 1.4.–25.4. Tar­tun­ta­tau­ti­lain nojal­la on kiel­let­ty kaik­ki ylei­sö­ti­lai­suu­det ja…