Hon­ka­pir­tin kor­jaus­toi­men­pi­tei­tä teh­dään parhaillaan

Hon­ka­pir­tin yhtei­sö­ta­lol­la Pate­nie­mes­sä teh­dään par­hail­laan kor­jaus­töi­tä. Kor­vaa­via tilo­ja Hon­ka­pir­til­le kar­toi­te­taan parhaillaan.

Hon­ka­pir­tin raken­nus todet­tiin syk­syl­lä niin huo­no­kun­toi­sek­si, että talos­sa ei voi nyt har­ras­taa ja kokoon­tua, tie­dot­taa Oulun kau­pun­ki. Raken­teis­sa on mik­ro­bi­vau­rioi­ta ja raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa PAH-yhdis­tei­tä, joten raken­nus on tois­tai­sek­si pois käy­tös­tä käyt­tä­jien tur­val­li­suu­den vuoksi.

Hon­ka­pirt­tiin teh­dään par­hail­laan raken­tei­den tii­vis­tyk­siä, joil­la sisäil­maa voi­daan paran­taa. Myös ilman­vaih­to­lait­tei­ta kor­ja­taan, jot­ta sisäil­ma oli­si tasa­pai­noi­nen. Tii­vis­tys­kor­jauk­set teh­dään ala­ker­ran tiloi­hin. Toi­sen ker­rok­sen tilat eivät tule tois­tai­sek­si käyttöön.

Ennen talon käyt­töön­ot­toa tilaan teh­dään viral­li­set sisäil­ma­mit­tauk­set, jot­ta voi­daan var­mis­taa, että talos­sa on tur­val­lis­ta olla. Luo­tet­ta­vat sisäil­ma­mit­tauk­set voi­daan teh­dä vas­ta pakkaskaudella.

Tii­vis­tys­kor­jaus­ten avul­la ei saa­vu­te­ta pysy­väs­ti täy­sin tur­val­li­sia ja ter­veel­li­siä tilo­ja, mut­ta raken­nuk­sel­le voi­daan saa­da lisää käyt­tö­ai­kaa. Talo kai­paa laa­jaa perus­kor­jaus­ta ja investointia.

Hon­ka­pir­tin kor­vaa­via tilo­ja hae­taan par­hail­laan. Mikään raken­nus alu­eel­la ei sel­lai­se­naan voi kor­va­ta Hon­ka­pirt­tiä. Ryh­mät voi­vat jou­tua har­ras­ta­maan eri tilois­sa. Mah­dol­li­sia vaih­toeh­to­ja on jo löy­ty­nyt, ja nii­tä tul­laan lähiai­koi­na esit­te­le­mään yhteisötoiminnalle.