Oulu tekee ennä­tyk­sel­li­set inves­toin­nit tule­vi­na vuo­si­na – Ran­ta­poh­jan alu­eel­la perus­kor­ja­taan ja raken­ne­taan kouluja

Seppo Määttä julkaisi investointivetoisen talousarvionsa ja -suunnitelmansa tuleville vuosille. Hän näkee investointien ja kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 merkityksen Oulun kaupungin vetovoimalle tärkeinä tekijöinä. (Kuva: Teea Tunturi)Seppo Määttä julkaisi investointivetoisen talousarvionsa ja -suunnitelmansa tuleville vuosille. Hän näkee investointien ja kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 merkityksen Oulun kaupungin vetovoimalle tärkeinä tekijöinä. (Kuva: Teea Tunturi)

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Mää­tän jul­kai­se­ma talous­ar­vio­esi­tys vuo­del­le 2024 on noin 33,7 mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen. Suun­nit­te­lu­kau­del­la vuon­na 2026 tili­kau­den tulos palau­tuu yli­jää­mäi­sek­si, mikä­li kau­pun­gin vero­tu­lot kehit­ty­vät edel­leen posi­tii­vi­ses­ti. Tasees­sa on vuo­del­ta 2022 yli­jää­mää 997 miljoonaa.Vuosikate on noin 54,6 mil­joo­naa euroa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus