Ii

Man­si­kat kyp­sy­vät ajal­laan – Pai­kal­li­nen sato­kausi alkaa hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä

Koti­mai­suus on valt­tia man­sik­ka­mark­ki­noil­la, mut­ta pai­kal­lis­ta satoa saa­daan odot­taa hei­nä­kuun puo­li­vä­liin. Jää­li­läi­sen Sii­ran Man­sik­ka Oy:n Tapa­ni Sii­ran mukaan tämän kesän.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ris­to Tolo­nen vuo­den iiläi­nen

Rit­va Piri Vuo­den iiläi­sek­si valit­tu Ris­to Tolo­nen ottaa huo­mio­no­soi­tuk­sen vas­taan hie­man ris­ti­rii­tai­sin tun­tein. — Valin­ta tun­tuu tie­tys­ti hie­nol­ta, vaik­ka se.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin ilmas­to­työ ehdol­la Euroo­pan par­haak­si

Ran­ta­poh­ja Iis­sä toteu­tet­ta­va Inno­va­tii­vi­set vähä­hii­li­set pal­ve­lut -pro­jek­ti tavoit­te­lee voit­toa RegioS­tars 2017 -kil­pai­lus­sa. Euroo­pan komis­sio on valin­nut hank­keen finaa­liin, jon­ka voit­ta­ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Han­na Iko­nen kir­joit­ti surun pape­ril­le

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Han­na Iko­sen kir­joit­ta­ma Pala tai­vas­ta jul­kais­taan tänään lau­an­tai­na. Kir­ja on hau­ki­pu­taa­lais­syn­tyi­sen, nykyi­sen iiläi­sen Iko­sen sel­viy­ty­mis­ta­ri­na, jol­la hän halu­aa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä tapah­tu­mien viik­ko

Iin koti­seu­tu­viik­ko tar­jo­aa moni­puo­lis­ta teke­mis­tä koko per­heel­le. Perin­tei­set Kunin­­gas­­jät­­kä-tuk­­ki­­lais­­ki­­sat jär­jes­te­tään jäl­leen vii­kon­lop­pu­na 30. kesä­kuu­ta ja 1. hei­nä­kuu­ta. Raa­sak­ka­kos­kel­la jär­jes­tet­tä­vä Kunin­­gas­­jät­­kä-kisa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Säh­köi­nen kokous­jär­jes­tel­mä käyt­töön Iis­sä

Iin kun­nas­sa siir­ry­tään säh­köi­seen kokous­jär­jes­tel­mään. Tätä var­ten kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löil­le han­ki­taan table­tit tai kan­net­ta­vat. Mikä­li luot­ta­mus­hen­ki­lö käyt­tää omaa lai­tet­taan, mak­se­taan hänel­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus