Ii

Iijoen poh­ja­pa­to­jen kun­nos­tus jat­kuu

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Maan­siir­to­ko­neet Iin Kruu­nun­saa­ren kupees­sa herät­ti­vät ihmet­te­lyä vii­me vii­kol­la. Kysees­sä oli PVO-Vesi­­voi­­man teke­mät Puo­din­kos­ken mai­se­man­hoi­to­työt. – Työt liit­tyi­vät yhtiöm­me.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nivel­reu­man alku­pe­rä yhä tun­te­ma­ton

Ismo Piri, Rit­va Piri Ii Vaik­ka nivel­reu­man hoi­to on vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä kehit­ty­nyt suu­rin harp­pauk­sin, ei sen alku­pe­rää ja lau­kai­se­vaa teki­jää.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yri­tys­pal­ve­luse­te­lil­lä voi saa­da vauh­tia kau­pal­lis­ta­mi­seen, kas­vuun ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen

Ran­ta­poh­ja Nuo­ril­le yri­tyk­sil­le ava­taan maa­nan­tai­na 16.10. Oulun seu­dun kun­nis­sa ja Iis­sä uusi säh­köi­nen yri­tys­pal­ve­luse­te­li­jär­jes­tel­mä, joil­la yri­tys voi ostaa asian­tun­te­mus­ta hyväk­sy­tyil­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPre­si­dent­ti huo­mioi Iin menes­tyk­sen

Toi­mi­tus, Ran­ta­poh­ja Tasa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö on huo­mioi­nut Iin ilmas­to­työs­tä saa­man pal­kin­non. Pre­si­dent­ti twiit­ta­si eilen: “Kuu­lem­ma on kiva kil­pa met­ro­po­lien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIiläi­nen ilmas­to­työ on Euroo­pan paras­ta

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Iiläi­nen pro­jek­ti on voit­ta­nut Euroo­pan komis­sion RegioS­tars 2017 -kil­pai­lun ilmas­ton­muu­tos­ka­te­go­rian. Voit­ta­ja jul­kis­tet­tiin juu­ri äsken Euroo­pan aluei­den ja kun­tien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPos­ken­pu­nais­ta ja kul­lan­kel­tais­ta Nät­te­po­ris­sa

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Iin Nät­te­po­ris­sa on esil­lä iiläi­sen Sari Nii­ra­sen ja oulu­lai­sen Pirk­ko Kar­ja­lai­sen näyt­te­ly. Molem­mat opis­ke­le­vat tois­ta vuot­ta aikuis­opis­ke­li­joi­na OSAO:n.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tava­taan leh­te­ril­lä

Iis­sä mie­ti­tään, aloi­te­taan­ko kun­nan­val­tuus­ton kokous­ten videoin­ti ja mah­dol­li­ses­ti tal­len­ta­mi­nen. Näin val­tuus­ton kokouk­sia voi­si kat­sel­la koti­soh­val­la joko suo­ra­na lähe­tyk­se­nä tai myö­hem­min.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus