Ii

Pre­si­dent­ti huo­mioi Iin menes­tyk­sen

Toi­mi­tus, Ran­ta­poh­ja Tasa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö on huo­mioi­nut Iin ilmas­to­työs­tä saa­man pal­kin­non. Pre­si­dent­ti twiit­ta­si eilen: “Kuu­lem­ma on kiva kil­pa met­ro­po­lien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iiläi­nen ilmas­to­työ on Euroo­pan paras­ta

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Iiläi­nen pro­jek­ti on voit­ta­nut Euroo­pan komis­sion RegioS­tars 2017 -kil­pai­lun ilmas­ton­muu­tos­ka­te­go­rian. Voit­ta­ja jul­kis­tet­tiin juu­ri äsken Euroo­pan aluei­den ja kun­tien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPos­ken­pu­nais­ta ja kul­lan­kel­tais­ta Nät­te­po­ris­sa

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Iin Nät­te­po­ris­sa on esil­lä iiläi­sen Sari Nii­ra­sen ja oulu­lai­sen Pirk­ko Kar­ja­lai­sen näyt­te­ly. Molem­mat opis­ke­le­vat tois­ta vuot­ta aikuis­opis­ke­li­joi­na OSAO:n.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tava­taan leh­te­ril­lä

Iis­sä mie­ti­tään, aloi­te­taan­ko kun­nan­val­tuus­ton kokous­ten videoin­ti ja mah­dol­li­ses­ti tal­len­ta­mi­nen. Näin val­tuus­ton kokouk­sia voi­si kat­sel­la koti­soh­val­la joko suo­ra­na lähe­tyk­se­nä tai myö­hem­min.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uuden auton maa­li­pin­ta kan­nat­taa suo­ja­ta heti, huo­nois­sa olo­suh­teis­sa pin­ta voi palaa pilal­le vii­kois­sa

Jar­mo Kes­ki­nen Ran­ta­poh­ja Uuden auton osta­jan ostos­lis­tal­le kuu­luu myös hyvä kes­to­va­ha. Toi­nen vaih­toeh­to on ajaa uusi auto ammat­ti­lai­sen suo­jat­ta­vak­si mel­kein.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kep­pi­he­vos­ki­sa Poh­jois-Iis­sä

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Poh­­jois-Iin kou­lul­la vie­te­tään tänään eri­lais­ta kou­lu­päi­vää. Päi­vän koho­koh­ta on kep­pi­he­vos­ten este­rat­sas­tus­ki­sat, joi­hin on val­mis­tau­dut­tu huo­lel­la. Iso­van­hem­mat on kut­sut­tu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­­nan­­tai-iltaan saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Näköis­leh­den pää­see luke­maan lin­kis­tä Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Pai­kal­li­set pal­ve­lut kulut­ta­jien käsis­sä

Ran­ta­poh­jal­la on ollut tapa­na näin syk­syi­sin jul­kais­ta alu­een yrit­tä­jiä esiin nos­ta­va nume­ro. Sel­lai­sen vuo­ro on jäl­leen tänään. Yrit­tä­jiä ja yri­tyk­siä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus